Vanhuspalvelujen laatu ei ole rahasta eikä resursseista kiinni!

Kun seu­raa vii­me­ai­kais­ta uuti­soin­tia van­hus­pal­ve­lu­jen huo­nos­ta laa­dus­ta, tulee ihme­tel­leek­si, onko etä­tek­no­lo­gi­aa vie­lä riit­tä­väs­ti hyö­dyn­net­ty osa­na laa­du­kas­ta hoi­vaa? Minus­ta ei. Esi­mer­kik­si video­vä­lit­tei­set kuva­pu­he­lut ikään­ty­neil­le kotei­hin ovat jo lisään­ty­väs­sä mää­rin eri paik­ka­kun­nil­la Suo­mes­sa käy­tös­sä, ja näi­tä on kehi­tet­ty jo vuo­sien ajan osa­na eri­lai­sia kehit­tä­mis­hank­kei­ta. Sil­ti etä­pal­ve­lu­jen monia mah­dol­li­suuk­sis­ta ei ole hyö­dyn­net­ty riit­tä­väs­ti van­hus­pal­ve­luis­sa! Suo­mes­sa on edel­leen liian […]