Ensimmäinen Helmiryhmä -kevättä rinnassa! ?

Etä­pal­ve­lu Hel­men pilot­ti­ryh­mä on käyn­nis­ty­nyt maa­lis­kuun lopul­la ja muka­na on osal­lis­tu­jia Vih­dis­tä ja Loh­jal­ta. Iloi­set tuo­li­jump­paa­jat oli­vat tänään jo odot­ta­mas­sa ohjaa­jaa kuva­pu­he­lin­ten­sa ääres­sä. Aurin­koi­set ilmeet oli­vat näil­lä rou­vil­la ja ohjaa­jal­la – lie­nee kai­kil­la jo kevät­tä rin­nas­sa?   Hel­men ohja­tut etä­ryh­mät perus­tu­vat sii­hen aja­tuk­seen, että senio­ri saa suo­raan kotiin­sa mui­den ihmis­ten seu­raa, lii­kun­taa, virik­keel­li­siä ryhmiä – […]