Ajankohtaista asiaa ja HelmiPilotin yhteenveto!

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on valit­tu Dump­paa Dia­be­tes -kokei­luun, jon­ka jär­jes­tää Val­tio­neu­vos­ton kans­lia ja Moti­va Oy. Kokei­lun tar­koi­tuk­se­na on Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus -mal­lin avul­la luo­da kus­tan­nus­te­ho­kas ja help­po etäyh­teyt­tä hyö­dyn­tä­vä rat­kai­su tyy­pin 2 dia­be­tek­sen ennal­taeh­käi­syyn ris­ki­ryh­mäs­sä ole­vil­le kes­­ki-ikäi­­sil­­le hen­ki­löil­le. Täs­tä lisä­tie­toa kokei­lus­ta » Etä­pal­ve­lu Hel­men tär­kein pal­ve­lui­den koh­de­ryh­mä tulee jat­kos­sa ole­maan eri orga­ni­saa­tiot. Hel­mi­pal­ve­lut alkoi­vat kiin­nos­ta­maan mui­ta­kin orga­ni­saa­tioi­ta, kun […]