Kelassa esittelemässä etäkuntoutusratkaisuja

Etä­pal­ve­lut ovat todel­li­ses­sa nos­tees­sa. Tun­tuu, että kokei­lum­me idea, etä­ver­tais­ryh­mä kuu­ma peru­na juu­ri nyt! Kela tekee par­hail­laan kar­toi­tus­ta käy­tös­sä ole­vis­ta etä­kun­tou­tus­so­vel­luk­sis­ta ja sisäl­löis­tä, joi­ta voi­daan jat­kos­sa hyö­dyn­tää Kelan kun­tou­tuk­ses­sa. Vuon­na 2016 alka­neet pro­jek­tin tulok­set etä­kun­tou­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­des­ta ovat niin myön­tei­set, että Kelan kun­tou­tus panos­taa asi­aan. Pää­sim­me ker­to­maan Etä­pal­ve­lu Hel­mes­tä ja käyn­nis­sä ole­vas­ta kokei­lus­tam­me. Otim­me puo­len tun­nin aikana […]

Syksyisiä kuulumisia Etäpalvelu Helmestä ?

Dump­paa dia­be­tes -kokei­lua 3kk Hel­mi­pal­ve­luis­sa Etä­pal­ve­lu Hel­mes­sä on ollut var­sin kii­rei­nen syk­sy, sil­lä Dump­paa dia­be­tes -kokei­luun on panos­tet­tu täy­sil­lä 3kk ajan elo-loka­­kuus­­sa! Kokei­lus­sa halu­taan kehit­tää tyy­pin 2 dia­be­tek­sen ennal­taeh­käi­syyn uuden­lai­nen kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su hyö­dyn­tä­mäl­lä etä­tek­no­lo­gi­aa työi­käis­ten tavoit­teel­li­ses­sa elin­ta­paoh­jauk­ses­sa. Hel­men tii­mi pyr­kii aktii­vi­ses­ti luo­maan kokei­lul­le jat­ko­pol­ku­ja mm. hake­mal­la SIB-kump­­pa­­nik­­si, jos­sa idea­na on luo­da tavoit­teel­li­set inves­toin­nit hyvin­voin­tiin ja […]

Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumisia

Kesä­kuus­sa koot­tiin ryh­mä ja työs­tet­tiin val­men­nuk­sen sisäl­tö­jä Aloi­tim­me osal­lis­tu­jien rek­ry­toin­nin heti saa­tuam­me tie­tää valin­nas­ta. Idea­na oli, että han­kim­me osal­lis­tu­jia Kar­viais­ten kun­tayh­ty­män ja Maa- ja koti­ta­lous­nai­set ry:n kaut­ta. Näin saim­me sitou­tet­tua kun­nan mukaan pro­jek­tiin. Ison jär­jes­tön jäse­nis­tö taas oli hyvä, nopea ja edul­li­nen tapa hoi­taa rek­ry­toin­ti Face­boo­kin kaut­ta. Saim­me nopeas­ti kokoon ryh­män halu­tun kokoi­sen ryh­män, yhdeksän […]

Kokeilujen ensimmäinen sparrauspäivä

Osal­lis­tuim­me päi­vään, jos­sa kuu­lim­me mui­den kuu­lu­mi­set ja asian­­tun­­ti­­ja-alus­­tuk­­set. Stop­Dia –tut­ki­muk­sen tule­vas­ta semi­naa­ris­ta infot­tiin, ja Lee­na osal­lis­tui THL:ssä semi­naa­riin 21.8. Tulok­set ovat roh­kai­se­via kokei­lum­me kan­nal­ta, kos­ka mer­kit­tä­viä muu­tok­sia laa­jas­sa Stop­Dia –tut­ki­muk­ses­sa saan­tiin ryh­mäs­sä, joka sai elin­ta­paoh­jaus­ta. Lisäk­si ko ryh­mä käyt­ti kän­nyk­kä­appli­kaa­tio, joka tuki muu­tok­ses­sa. Lee­na twiit­ta­si semi­naa­ris­ta ahke­ras­ti, pai­not­taen ryh­mien elin­ta­paoh­jauk­sen posi­tii­vi­sia tulok­sia. Moni­puo­lis­ta vies­tin­tää niin somes­sa kuin perinteisesti […]