Sote-palveluissa muhii iso ongelma – nyt on viimeinen hetki tarttua etähoivaan!

Aiem­mas­sa Hel­men blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa­ni toin esiin juu­ri etä­pal­ve­lui­den tar­peel­li­suu­den osa­na jär­ke­vää sote-pal­­ve­­lui­­den jär­jes­tä­mis­tä, joka on näh­tä­väs­ti erit­täin ajan­koh­tai­nen asia juu­ri nyt! Olen seu­ran­nut eri­tyi­ses­ti Luo­­teis-Uusi­­maa leh­teä, Hesa­ria sekä omaa hoi­ta­jis­ta ja lää­kä­reis­tä koos­tu­vaa tut­ta­va­pii­riä­ni, jois­sa esil­le ovat tul­leet val­ta­va työ­mää­rä, kii­re ja sii­tä joh­tu­va yli­kuor­mit­tu­nei­suus. Eräs­kin ystä­vä­ni vaih­toi kou­lu­lää­kä­rik­si, kun ei kes­tä­nyt ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri­nä huo­nos­ti orga­ni­soi­tua ja […]

Kuulumiset ja kokeilun yhteenveto

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus on päät­ty­nyt lop­pu­kes­kus­te­luun ja kir­jal­li­siin palaut­tei­siin. Eri­tyi­ses­ti sään­nöl­li­sen lii­kun­nan lisää­mi­ses­sä ryh­mä on onnis­tu­nut erit­täin hyvin: 80 % aktii­vi­ses­ti val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neis­ta on lisän­nyt 1–2 sään­nöl­lis­tä lii­kun­ta­ker­taa viik­koon­sa. Mitat­ta­vis­sa tulok­sis­sa saa­vu­tet­tiin vai­kut­ta­vuut­ta: 22 %:n osal­lis­tu­jien vyö­tä­rö­nym­pä­rys kape­ni kak­si cm. Myös BMI las­ki kes­ki­mää­rin 5 %. Kaik­ki osal­lis­tu­jat arvioi­vat saa­neen­sa elin­­ta­­pa-asioi­­hin uusia aja­tuk­sia ja ideoi­ta. Lii­kun­ta­ka­ve­ri, ruo­­ka- ja uni­ryt­min parem­pi hal­lin­ta ja kasvisten […]