Helmi tulevaisuudessa mukana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla!

Koko syk­syn on ollut vah­vas­ti eri mediois­sa esil­lä ter­vey­sa­lan digi­ta­li­soi­tu­mi­nen ja tähän liit­ty­vät monet mah­dol­li­suu­det. Hel­mi­pal­ve­lut ovat ehkä juu­ri sik­si herät­tä­neet kiin­nos­tus­ta vii­me aikoi­na sekä jul­ki­sen että yksi­tyi­sen sek­to­rin toi­mi­jois­sa. Monet eri­lai­set yri­tyk­set etsi­vät juu­ri ter­veys­tek­no­lo­gias­ta rat­kai­su­ja kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen ja samal­la laa­duk­kaa­seen hoi­vaan ja kat­ta­vam­piin pal­ve­lui­hin. Hel­men tar­joa­ma pal­ve­lu­va­li­koi­ma mah­dol­lis­taa jat­kos­sa niin hoi­vaa, viri­ke­toi­min­taa, kun­tou­tus­ta kuin […]