Korona tuli ja pakotti yli 70-vuotiaat koteihinsa eristykseen – eikä sote-päättäjillä ja kunnilla ole tietoa etäteknologian hyödyntämisestä vanhuspalveluissa!?!

Sää­tiö jät­ti käyt­tä­mät­tä mah­dol­li­suu­den tukea hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via senio­rei­ta En voi olla ajat­te­le­mat­ta tätä: jos Etä­pal­ve­lu Hel­men suun­nit­te­le­ma han­ke koto­na asu­vien van­hus­ten tuek­si oli­si hyväk­syt­ty erääs­sä sää­tiös­sä, niin täl­lä het­kel­lä ko. kun­nan alu­eel­la jopa 14 senio­ria sai­si­vat etä­oh­jat­tu­ja ryh­miä vii­koit­tain sekä päi­vit­täin seu­raa ryh­mä­läi­sis­tä, ja lisäk­si toi­set 14 hen­ki­löä myö­hem­min. Tämä Hel­men suun­nit­te­le­ma han­ke oli­si ollut […]