Kesäkuulumisia Helmestä: kohti Onnistunutta Ikääntymistä & Vihdin Mummolaa! 😊

Kii­ret­tä on pitä­nyt ja sik­si jää­nyt myös tou­ko­kuun blo­gi­pos­taus koko­naan väliin, pahoit­te­lut sii­tä! Pää­syy kii­reel­lä­hän on tie­tys­ti tämä…. Kulu­neen kevään aika­na Hel­mes­sä on teh­ty erit­täin tii­viis­tä yhteis­työ­tä Ilo­pis­teen Elä­mys­pal­ve­lun kans­sa, ja näin myös jat­kos­sa­kin. Olen itse vakuut­tu­nut Ilo­pis­teen sisäl­löis­tä niin senio­rei­den kuin hoi­vaor­ga­ni­saa­tioi­den hyvin­voin­nin edis­tä­jä­nä. Suo­mes­ta on aiem­min puut­tu­nut ikään­ty­nei­den ja hoi­vaor­ga­ni­saa­tioi­den laa­du­kas hyvin­voin­tia tuke­va digitaalinen […]