Lisää toimintakykyä ja osaamista kuntien vanhuspalveluihin!

9.11.2020 Kulu­nut syk­sy on men­nyt kovaa vauh­tia eteen­päin ja tämä­kin kir­joi­tus siir­ty­nyt aina vaan eteen­päin. On ollut pak­ko prio­ri­soi­da – kaik­kea ei ehdi yksin­ker­tai­ses­ti teke­mään! Kii­ret­tä selit­tää mm. mei­dän onnis­tu­neet Kun­­ta-webi­­naa­­rit: Hel­mi oli muka­na Ilo­pis­teen toi­min­ta­ky­kyä bud­jet­tiin ja toi­min­ta­ky­kyä digi­taa­li­sil­la van­hus­pal­ve­luil­la -webi­naa­reis­sa syys­kuus­sa, jos­sa saim­me ison jou­kon kun­tia mukaan! Ilok­sem­me juu­ri kun­nat alka­vat ymmär­tää, miksi […]