Ajankohtaista asiaa ja HelmiPilotin yhteenveto!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on valit­tu Dump­paa Dia­be­tes -kokei­luun, jon­ka jär­jes­tää Val­tio­neu­vos­ton kans­lia ja Moti­va Oy. Kokei­lun tar­koi­tuk­se­na on Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus -mal­lin avul­la luo­da kus­tan­nus­te­ho­kas ja help­po etäyh­teyt­tä hyö­dyn­tä­vä rat­kai­su tyy­pin 2 dia­be­tek­sen ennal­taeh­käi­syyn ris­ki­ryh­mäs­sä ole­vil­le kes­ki-ikäi­sil­le hen­ki­löil­le.

Täs­tä lisä­tie­toa kokei­lus­ta »

Etä­pal­ve­lu Hel­men tär­kein pal­ve­lui­den koh­de­ryh­mä tulee jat­kos­sa ole­maan eri orga­ni­saa­tiot. Hel­mi­pal­ve­lut alkoi­vat kiin­nos­ta­maan mui­ta­kin orga­ni­saa­tioi­ta, kun pal­ve­lua esi­tel­tiin eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa. Lisäk­si hoi­va-alal­la on val­ta­va tar­ve kehit­tää uusia rat­kai­su­ja pal­ve­lui­den tehok­kaa­seen jär­jes­tä­mi­seen. Myös muut hyvin­voin­tia­lan yri­tyk­set hyö­ty­vät pal­ve­lu­jen­sa tar­joa­mi­ses­ta etäyh­tey­den avul­la.

Hel­mi­pal­ve­luis­sa on syk­syl­lä 2019 myyn­nis­sä ns. EtäYs­tä­vä -pal­ve­lu kai­kil­le asiak­kail­le, joil­la Hel­mi­Jum­pat tai Hel­mi­po­ri­nat -paket­ti. Hel­mi EtäYs­tä­vä -mal­li mah­dol­lis­taa kah­den­vä­lis­ten kuva­pu­he­lui­den soit­ta­mi­sen Ystä­vät-ryh­mään kuu­lu­vien kes­ken, jos­sa voi kes­kus­tel­la Ystä­vät -ryh­mään kuu­lu­vien kans­sa. Ryh­mäs­sä ei ole ohjaa­jaa, vaan idea­na on että jut­tuseu­ran kai­puun yllät­täes­sä soit­ta­mal­la ryh­mään saa jutel­la yhden tai useam­man hen­ki­lön kans­sa tiet­ty­nä kel­lon aika­na päi­vit­täin. Ryh­mään soit­ta­vat hen­ki­löt ovat muka­na samois­sa ohja­tuis­sa Hel­mi­ryh­mis­sä, jol­loin he ovat siten tut­tu­ja toi­sil­leen.

Syk­syl­lä 2019 Hel­mi­pal­ve­lut ovat myös eri orga­ni­saa­tioil­le myyn­nis­sä tie­to­ko­neel­le asen­net­ta­van help­po­käyt­töi­sen ohjel­mis­ton avul­la. Kesä­lo­man jäl­keen täs­tä tulos­sa lisä­tie­to­ja!

 

Etäpalvelu Helmen 3kk kestävä pilottijakson tulokset:

Alku ja lop­pu­haas­tat­te­lun perus­teel­la voi­daan tode­ta, että kokei­lus­sa muka­na olleet ovat koke­neet saa­neen­sa lisää volyy­mia elä­mään ja teke­mis­tä aamu­päi­viin

Muka­na olleet eivät haas­tat­te­lun perus­teel­la osan­neet vaatia/ehdottaa kokei­lun ulko­puo­lel­ta uusia jut­tu­ja, mut­ta ovat val­mii­ta läh­te­mään mukaan kun toi­min­taan­jär­jes­te­tään. Eri­tyi­ses­ti kes­kus­te­lut, tuo­li­jum­pat, bin­go ja tie­to­kil­pai­lut ovat olleet suo­sit­tu­ja.

Haas­tat­te­luis­sa tuli sel­väs­ti esiin, että ihmi­siä kai­va­taan ryh­miin lisää, mut­ta pal­ve­lun laa­jen­tues­sa se hoi­tu­nee itses­tään.

Musiik­kia on kai­vat­tu, eri­tyi­ses­ti sitä van­haa musiik­kia, kun­kin ihmi­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen his­to­rian mukaan.

Osal­la haas­ta­tel­luis­ta oli myös tar­ve pur­kaa men­nei­syy­ten­sä sol­mu­koh­tia kes­kus­te­lun kaut­ta.

Ihmi­set ovat pää­osin innok­kai­ta läh­te­mään mukaan kukin tilan­teen­sa puit­teis­sa ja oman päi­vä­ryt­min mukaan. Osa halu­aa nuk­kua päi­väl­lä ja aamu­päi­vään onkin toi­vot­tu kovas­ti ohjel­maa, että saa­daan päi­vä kul­ke­maan.

Pal­ve­lun hin­nan muo­dos­tues­sa esteek­si oli­si toi­vot­ta­vaa jär­jes­tää rahoi­tus jul­ki­sel­ta puo­lel­ta. Tämä on kui­ten­kin kil­pai­lu­ky­kyi­nen tapa pitää ihmi­siä kun­nos­sa ja akti­voi­da hei­tä omas­sa koto­naan.

Haas­tat­te­luis­ta vas­tan­nee­na

Anne-Mari Bura­koff

Vih­dis­sä 20.6.2019

 

Tulos­ten yhteen­ve­to:

Pilo­tin 3kk tes­ti­jak­so onnis­tui hyvin ja toi myös Etä­pal­ve­lu Hel­men suun­nit­te­lu­tii­mil­le uusia näkö­kul­mia jat­koa var­ten. Kaik­kien tär­kein onnis­tu­mi­nen oli mie­les­tä­ni pal­ve­lun herät­tä­mä kiin­nos­tus osal­lis­tu­jis­sa ja kai­kis­sa niis­sä tilai­suuk­sis­sa, jois­sa Hel­mi etä­pal­ve­lua on esi­tel­ty. Hel­mi­pal­ve­lut oli­vat kevääl­lä Län­si-Uudel­la­maal­la esit­te­lys­sä eten­kin some-mark­ki­noin­nis­sa ja myö­hem­min myös suo­raan yri­tyk­sil­le tapah­tu­neis­sa yhtey­de­no­tois­sa pk-seu­dul­le. Pal­ve­lu kiin­nos­ti myös omais­hoi­ta­jia tai muis­ti­sai­raan lähei­siä.

Pilo­tis­sa muka­na ollut omai­nen, jol­la pal­ve­lu­ta­los­sa asu­va muis­ti­sai­ras 95v. äiti:

”Sil­loin kun yhteys on toi­mi­nut, se on todel­la hie­no asia, voim­me näyt­tää kotia, tut­tua mai­se­maa, valo­ku­vaa, kir­jo­ja, monen­lais­ta. Voim­me kat­sel­la yhdes­sä äidin pos­te­ja, vaat­tei­ta, neu­voa hän­tä hake­maan jon­kin asun, esi­neen tai mene­mään jää­kaa­pil­le ja pyy­tää näyt­tä­mään mitä tuot­tei­ta siel­lä on, ohjeis­taa muis­ti­sai­ras­ta monel­la taval­la, pal­jon parem­min kuin puhe­li­mes­sa. Vuo­ro­vai­ku­tus on hie­noa, on voi­tu vaik­ka lau­laa yhdes­sä! ”.

Applen lait­teis­sa oli kui­ten­kin ongel­mia koko pilo­tin ajan, ja sik­si omais­liit­ty­mää ei voi­da lähi­tu­le­vai­suu­des­sa aina­kaan myy­dä niil­le omai­sil­le, joil­la Ipad tai Ipho­ne. Myös tek­ni­set ohjeis­tuk­set tähän liit­tyen koet­tiin han­ka­li­na. Onnek­si ongel­ma rajau­tui ainoas­taan Applen käyt­tö­jär­jes­tel­mään!

Hel­mi­pal­ve­lut ovat­kin jat­kos­sa lois­ta­va mah­dol­li­suus jär­jes­tää uuden­lais­ta senio­reil­le tar­jot­ta­via etä­pal­ve­lui­ta kun­nis­sa ja koti­pal­ve­lus­sa. Esim. Kun­ta voi tar­jo­ta senio­ri-ikäi­sil­le eri­lai­sia ryh­miä kuva­pu­he­lui­den väli­tyk­sel­lä tai ostaa asiak­kail­leen ohjat­tu­ja Hel­men ryh­miä. Myös muut ter­veys- hoi­va- ja hyvin­voin­tia­lan yri­tyk­set pys­ty­vät hel­mi­pal­ve­lui­den avul­la tar­joa­maan kat­ta­vam­pia, ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­mia sekä kus­tan­nus­sääs­tö­jä tuo­via etä­pal­ve­lui­ta.

Ps. Haas­tan itse­ni myös Dump­paa Dia­be­tes -kokeiluun…..katso lisää elo­kuus­sa, niin sel­vi­ää min­kä elin­ta­poi­hin liit­ty­vän haas­teen olen itsel­le­ni aset­ta­nut….? ?

Aurin­koa ja Hyvin­voin­tia juu­ri Sinun kesää­si! ?

t. Lau­ra

Soita 040 960 5266