Dumppaa Diabetes

Blogi

27.9.19

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­sen kuu­lu­mi­sia: oma elin­ta­pa­muu­tos - mis­sä men­nään?

 

Kokei­lua on taka­na 7 viik­koa ja on jäl­leen aika ker­toa kuu­lu­mi­sia omaan elin­ta­pa­muu­tok­seen liit­tyen. Var­sin kii­ret­tä on ollut työ- ja koti­rin­ta­mal­la, todet­ta­koon näin heti alkuun. Jotain hek­ti­ses­tä elä­män­vai­hees­ta ja ns. ruuh­ka­vuo­sis­ta ker­too se, että jo lähes 3 viik­koa on ollut ”things to do” -lis­tal­la päi­vit­tää tätä blo­gia! Onnek­si nyt per­heem­me van­hin 6v. on uima­kou­lus­sa ja minul­la on siten het­ki aikaa jat­kaa vie­lä töi­tä (ensi ker­ral­la olen altaas­sa itse­kin muka­na).

Dump­paa dia­be­tes -kokei­luun osal­lis­tu­jat ovat osa olleet sään­nöl­li­ses­ti muka­na, osa vain muu­ta­man ker­ran. Har­vem­min muka­na olleet hen­ki­löt ovat tilal­li­sia ja esim. ilta­lyp­sy on usein ollut juu­ri sil­loin kun etä­ver­tais­ryh­mä on kokoon­tu­nut. Koen ole­va­ni saman­lais­ten haas­tei­den edes­sä kuin kokei­luun osal­lis­tu­vat hen­ki­löt: työ­kii­reet, per­he-elä­män ja arjen/työn yhteen­so­vit­ta­mi­nen ja oman vireys­ti­lan yllä­pi­tä­mi­nen. Las­ten tai oma sai­ras­te­lu­kier­re ja tähän yhdis­te­tyt vähäi­set yöunet ovat var­mas­ti teki­jä, joka joh­taa ns. epä­ter­veel­lis­ten valin­to­jen teke­mi­seen ja lii­kun­nan vähyy­teen. Kui­ten­kin moti­vaa­tion kir­kas­ta­mi­nen ja säi­lyt­tä­mi­nen ovat tämän kokei­lun yti­mes­sä ja aut­taa myös sil­loin kun on vai­ke­aa löy­tää aikaa ja voi­mia oikei­den valin­to­jen teke­mi­seen.

Täl­lä het­kel­lä olen onnis­tu­nut eri­tyi­ses­ti täs­sä: vähin­tään ker­ran, kes­ki­mää­rin kak­si lii­kun­ta­ker­taa vii­kos­sa. Haas­tee­na minul­la on ollut nivuson­gel­ma, joka tämän kokei­lun edes­sä on pysy­nyt kui­ten­kin hyvin hal­lin­nas­sa. Pai­non pudo­tus ei tosin ole vie­lä onnis­tu­nut. Fik­sum­paan ruo­ka­ryt­miin ei kii­rees­sä ole ollut mah­dol­li­suut­ta ja väsy­nee­nä en ole syö­nyt tar­peek­si kas­vik­sia ja juo­nut vet­tä. Lii­kun­ta­puo­li on tuo­nut kui­ten­kin voi­mia arjes­sa jak­sa­mi­seen ja on mah­ta­vaa kun nivus­ki­pu ei ole enää päi­vit­täis­tä ja olen pys­ty­nyt jo tans­si­maan­kin!

Kokei­lum­me päät­tyy vii­kol­la 43 ja tavoit­tee­nam­me on tar­jo­ta Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­ses­ta eväi­tä myös jat­koa var­ten. Tämä tar­koit­taa ns. pit­kän aika­vä­lin tavoit­tei­den tar­kis­ta­mis­ta, jot­ka kokei­luun osal­lis­tu­jat ovat kukin itsel­leen alus­sa laa­ti­neet. Omal­ta osal­ta­ni täh­tään sii­hen, että panos­tan enem­män ruu­an laa­tuun, annos­ko­koon ja ruo­ka­ryt­miin. Yri­tän lisäk­si ottaa enem­män aikaa myös itsel­le­ni. Ehkä siten onnis­tun myös pudot­ta­maan pai­noa pysy­väs­ti!

Ps. Suo­sit­te­len tau­ko­jump­paa (esim. you­tu­be) kes­kel­lä työ­päi­vää ennen lou­nas­ta tai ilta­päi­väl­lä! 😊

ter­kuin Lau­ra

 

5.8.19

Dump­paa dia­be­tes -kokei­lu alkaa ensi vii­kol­la ja ensim­mäi­nen vir­tu­aa­li­ta­paa­mi­nen jär­jes­te­tään jo alku­vii­kos­ta! Osal­lis­tu­jia on tulos­sa kym­men­kun­ta aina Hel­sin­gis­tä Ina­riin asti. Etä­pal­ve­lu mah­dol­lis­taa nimit­täin ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­mat yhtey­det!

Kesä­kuus­sa kun saim­me tie­tää, että olem­me tul­leet vali­tuik­si tähän inno­va­tii­vi­seen ja tär­ke­ää kokei­luun, aloin miet­tiä myös omaa panos­tus­ta­ni ja hyvin­voin­tia.… Aluk­si epä­röin, uskal­tai­sin­ko jul­ki­ses­ti lait­taa itseä­ni niin sano­tus­ti likoon. Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­maa kokei­luun miet­ties­sä­ni pää­tin tähän uskal­taa mukaan, ja samal­la tes­tai­sin miten tämä oikeas­ti toi­mii! Blo­gi­pos­tauk­sen lopus­sa on minun oma hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma­ni. Myös Sinä voit miet­tiä, mitä tar­vit­set juu­ri nyt - tai pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä - oman hyvin­voin­ti­si lisää­mi­seen! 🙂

Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma on tär­keä osa pysy­vän moti­vaa­tion löy­tä­mis­tä ja mah­dol­lis­taa tien tule­val­le muu­tos­pro­ses­sil­le. Se on hyvin yksin­ker­tai­nen, mut­ta kon­kreet­ti­nen työ­ka­lu ja ker­too kokei­luun osal­lis­tu­jal­le, miten pro­ses­si ete­nee ja mitä oival­luk­sia mat­kan var­rel­la tulee. Hel­men hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­mas­sa on hyö­dyn­net­ty Miracle- hank­kees­sa kehi­tet­ty­jen senio­rei­den hyvin­voin­tit­ree­nien toi­min­ta­suun­ni­tel­ma-esi­merk­kiä. (Senio­ri Hyvin­voin­tit­ree­nit - hyvää miel­tä ja oloa ryh­mäs­tä, opas ohjaa­jil­le, 2015.). Minä ja Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­ses­ta vas­taa­va Lee­na Nie­mi­nen (LAT, ETM) olem­me työs­tä­neet ns. viik­ko-ohjel­man, jon­ka avul­la osal­lis­tu­jat pys­ty­vät päivä/viikkotasolla hel­pos­ti seu­raa­maan tavoit­tei­den­sa saa­vut­ta­mis­ta.

Täs­sä oma esi­merk­ki Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man raken­ta­mi­ses­ta, huo­mioi­den lyhyen- ja pit­kän aika­vä­lin tavoit­teet:

Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma:

Hen­ki­lö­koh­tai­nen tavoit­tee­ni Dump­paa Dia­be­tes -kokei­lul­le (12 viik­koa):

    1. Pai­non pudo­tuk­sen aloit­ta­mi­nen (31.10.19 men­nes­sä -4kg läh­tö­pai­nos­ta 79kg -> 75kg)
    2. Lii­kun­nan lisää­mi­nen min. 2 ker­taa vii­kos­sa väh. 45 min. (mm. Lavis ja vesi­lii­kun­ta) sekä lou­nas­lii­kun­taa 30 min. väh. 1 ker­ta vii­kos­sa (käve­ly­lenk­ki, pyö­räi­ly, tau­ko­jump­pa + venyt­te­ly tms.), lisäk­si mah­dol­li­sim­man pal­jon pyö­räl­lä töi­hin (n. 1 km mat­ka!) sekä tau­ko­jump­paa (5-15 min.)
    3. Ruo­ka­va­lion tar­kis­ta­mi­nen: vähem­män soke­ria ja hii­li­hy­draat­tia, 1 herk­ku­päi­vä (la) vii­kos­sa kokei­lun ajan.

Pidem­män aika­vä­lin tavoit­teet:

  1. Keven­tyä 31.1.2020 men­nes­sä 71kg pai­noon, jol­loin BMI on alle 25
  2. Löy­tää sopi­va balans­si omal­le ajal­le + lii­kun­nal­le osa­na lap­si­per­hear­kea

 

Haas­teet:

Rasi­tus­pe­räi­nen nivus­ki­pu oikeas­sa nivuses­sa 3/2018 alkaen, joka tul­lut kah­den nuo­rim­man lap­sen nos­te­lus­ta ja pie­nes­tä ikäe­ros­ta. Tähän saan fysio­te­ra­peu­tin kaut­ta myös jump­paoh­jeet.

Elän hek­tis­tä lap­si­per­hear­kea 6, 3 ja 1v. las­te­ni kans­sa. Ikää on mit­ta­ris­sa 37v. Välil­lä on vai­ke­aa löy­tää aikaa ja moti­vaa­tio­ta lii­kun­nal­le sekä omal­le ajal­le. Nivus­ki­pu on myös estä­nyt ras­kaam­man lii­kun­nan koko­naan jo rei­lun vuo­den ajal­le. Olen aiem­min mm. käy­nyt jum­pis­sa ja tans­si­nut eri tans­si­la­je­ja.

 

Oma viik­ko-ohjel­ma esi­merk­ki­nä:

Viikko
Hyvinvointituokio
Teema ja sisältö
Toteutunut/ päiväys
Arviointi
Muu hyvinvointiani lisännyt tekeminen
31 Lii­kun­ta

lou­nas­lii­kun­ta: 45 min. pyö­räi­ly + ulko­kun­to­lait­teet

 

Lavis tans­si­jump­pa ulko­na 60 min.

onnis­tui yht. 2 pvä­nä

nivu­nen ei ko. vii­kol­la pahas­ti kipeä, joten pys­tyin osal­lis­tu­maan pit­käs­tä aikaa jopa ohjat­tuun lii­kun­taan!

Molem­mat lii­kun­ta­tuo­kiot antoi­vat ener­gi­aa lop­pu­päi­väl­le!

Omien tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen pai­non pudo­tuk­seen ja lii­kun­nan lisää­mi­seen on tun­tu­nut erit­täin antoi­sal­ta!

 

 

 

Ruo­ka­va­lio

kiin­ni­tän huo­mio­ta annos­ko­koon

ei herk­ku­ja (la her­kut­te­lu­päi­vä)

Onnis­tui hyvin ja herk­ku­päi­vä 1. krt. vii­kos­sa toteu­tui ei tee mie­li herk­ku­ja niin pal­jon (kun on vähen­tä­nyt soke­rei­ta?)  

 

Ps. Kir­joit­te­len tän­ne omis­ta koke­muk­sis­ta sään­nöl­li­ses­ti sekä Hyvin­voin­ti­val­men­nus­ryh­män kuu­lu­mi­sia.

Aurin­kois­ta ja lii­kun­nal­lis­ta elo­kuu­ta kai­kil­le! 🙂

T. Lau­ra