Dumppaa Diabetes

Blogi

29.10.19

Helmi Hyvinvointivalmennus on päättynyt - mitä on luvassa jatkossa?

 

Kokei­lun tulok­sis­ta voit lukea Dump­paa dia­be­tes ala­si­vun ajan­koh­tais­ta -pals­tal­ta, jos­sa kokei­lun yhteen­ve­to.

 

Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa poh­din Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­sen mah­dol­li­suuk­sia jul­ki­sel­la sek­to­ril­la, joka on kokei­lun jat­kon tavoi­te kuten myös SIB-kump­pa­nuus kun­tien ja sijoit­ta­jien kans­sa.

Etä­pal­ve­lu Hel­men Dump­paa dia­be­tes -kokei­lus­sa on kehi­tet­ty help­po etä­työ­ka­lu tavoit­teel­li­seen elin­ta­paoh­jauk­seen, jota esim. ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set voi­vat hyö­dyn­tää ennal­taeh­käi­se­väs­sä neu­von­ta­työs­sään. Tyy­pin 2 dia­be­tek­sen räjäh­dys­mäi­nen lisään­ty­mi­nen vaa­tii nimit­täin nopeas­ti myös jul­ki­sen sek­to­rin ja kun­tien panos­tus­ta elin­ta­paoh­jauk­sen kehit­tä­mi­seen. Digi­ta­li­saa­tio kan­nat­taa siten val­jas­taa osak­si tule­vai­suu­den kehit­ty­viä sote-pal­ve­lui­ta jul­ki­sel­la sek­to­ril­la!

Miten etä­ryh­mät toteu­te­taan ja mitä hyö­tyä täs­tä on?

Erit­täin help­po­käyt­töi­nen TrueCon­nec­tor -ohjel­mis­to lada­taan osal­lis­tu­jien tie­to­ko­neel­le, ja sitä kaut­ta pää­see mukaan, ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta! TrueCon­nec­tor on suo­ma­lais­ta tes­tat­tua tek­no­lo­gi­aa ja tur­val­lis­ta käyt­tää osa­na poti­las- ja asia­kas­työ­tä. Eri­lais­ten doku­ment­tien jako, kuten power­point -, video- tai kuva­ma­te­ri­aa­li ovat aina ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen käden ulot­tu­vil­la. Tämä mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan etä­oh­jauk­sen niin ryh­mis­sä kuin yksi­lö­oh­jauk­ses­sa. Ter­vey­den­huol­los­sa työs­ken­te­le­vien dia­be­tes­hoi­ta­jien anta­ma elin­ta­paoh­jaus voi­tai­siin hoi­taa etä­mal­lin avul­la pien­ryh­mäl­le, ja tar­vit­taes­sa antaa etä­nä yksi­lö­oh­jaus­ta. Sote-ammat­ti­lais­ten työ­tä voi­tai­siin uudel­leen orga­ni­soi­da laa­jem­min­kin siten, että asiak­kaal­la on myös mah­dol­lis­ta saa­da etä­oh­jaus­ta tai pääs­tä etä­vas­taa­no­tol­le (ravit­se­mus­te­ra­peut­ti, lää­kä­ri, hoi­ta­ja, psy­ko­lo­gi jne.) Dia­be­tek­ses­ta on kui­ten­kin hyvä aloit­taa, sil­lä meil­lä ei ole varaa vuo­si­ta­sol­la mak­saa 6 mrd. dia­be­tek­seen liit­ty­vis­tä koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta, jot­ka vain kas­va­vat vuo­si vuo­del­ta!

Mikä on tule­vai­suu­den visiom­me Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­ses­sa?

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus-mal­li ote­taan jul­ki­sel­la sek­to­ril­la laa­jal­ti käyt­töön ja koh­dis­te­taan suo­raan dia­be­tek­sen ris­ki­ryh­mäs­sä ole­vil­le th:n asiak­kail­le. Tämä on sekä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta että jär­ke­vää ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä! Inno­va­tii­vi­set ja tule­vai­suu­teen kat­so­vat kun­nat ja kau­pun­git voi­vat yhteis­työs­sä Hel­men kans­sa kehit­tää etä­pal­ve­lu­ja laa­jem­min­kin huo­mioi­den mm. ikäih­mis­ten kas­va­van pal­ve­lu­tar­peen ja uuden­lais­ten itse­näis­tä koto­na asu­mis­ta tuke­vien pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen tar­peen.

Läh­de mukaan luo­maan menes­tys­ta­ri­naa­si ter­veys­tek­no­lo­gial­la!

Jos hyvin­voin­ti- ja hoi­va-alan orga­ni­saa­tio­si käy­tös­sä ei vie­lä ole ter­veys­tek­no­lo­gi­aa, niin olet­han yhtey­des­sä Hel­men tii­miin! Voim­me suun­ni­tel­la uuden­lai­sen etä­pal­ve­lu­mal­lin, jol­la lisäät asiak­kait­te­si ja orga­ni­saa­tio­si koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia. Myös pie­nem­mäs­sä­kin orga­ni­saa­tios­sa on poten­ti­aa­lia hyö­tyä etä­pal­ve­luis­ta ja siten lunas­taa kil­pai­lue­tu alu­ee­si muis­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jis­ta.

Jos haluat lisää sekä tuot­ta­vuut­ta että hyvin­voin­tia, niin ole pian yhtey­des­sä!

Yhteis­työ­ter­vei­sin,

Lau­ra Teit­ti­nen, TtM

 

 

27.9.19

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­sen kuu­lu­mi­sia: oma elin­ta­pa­muu­tos - mis­sä men­nään?

 

Kokei­lua on taka­na 7 viik­koa ja on jäl­leen aika ker­toa kuu­lu­mi­sia omaan elin­ta­pa­muu­tok­seen liit­tyen. Var­sin kii­ret­tä on ollut työ- ja koti­rin­ta­mal­la, todet­ta­koon näin heti alkuun. Jotain hek­ti­ses­tä elä­män­vai­hees­ta ja ns. ruuh­ka­vuo­sis­ta ker­too se, että jo lähes 3 viik­koa on ollut ”things to do” -lis­tal­la päi­vit­tää tätä blo­gia! Onnek­si nyt per­heem­me van­hin 6v. on uima­kou­lus­sa ja minul­la on siten het­ki aikaa jat­kaa vie­lä töi­tä (ensi ker­ral­la olen altaas­sa itse­kin muka­na).

Dump­paa dia­be­tes -kokei­luun osal­lis­tu­jat ovat osa olleet sään­nöl­li­ses­ti muka­na, osa vain muu­ta­man ker­ran. Har­vem­min muka­na olleet hen­ki­löt ovat tilal­li­sia ja esim. ilta­lyp­sy on usein ollut juu­ri sil­loin kun etä­ver­tais­ryh­mä on kokoon­tu­nut. Koen ole­va­ni saman­lais­ten haas­tei­den edes­sä kuin kokei­luun osal­lis­tu­vat hen­ki­löt: työ­kii­reet, per­he-elä­män ja arjen/työn yhteen­so­vit­ta­mi­nen ja oman vireys­ti­lan yllä­pi­tä­mi­nen. Las­ten tai oma sai­ras­te­lu­kier­re ja tähän yhdis­te­tyt vähäi­set yöunet ovat var­mas­ti teki­jä, joka joh­taa ns. epä­ter­veel­lis­ten valin­to­jen teke­mi­seen ja lii­kun­nan vähyy­teen. Kui­ten­kin moti­vaa­tion kir­kas­ta­mi­nen ja säi­lyt­tä­mi­nen ovat tämän kokei­lun yti­mes­sä ja aut­taa myös sil­loin kun on vai­ke­aa löy­tää aikaa ja voi­mia oikei­den valin­to­jen teke­mi­seen.

Täl­lä het­kel­lä olen onnis­tu­nut eri­tyi­ses­ti täs­sä: vähin­tään ker­ran, kes­ki­mää­rin kak­si lii­kun­ta­ker­taa vii­kos­sa. Haas­tee­na minul­la on ollut nivuson­gel­ma, joka tämän kokei­lun edes­sä on pysy­nyt kui­ten­kin hyvin hal­lin­nas­sa. Pai­non pudo­tus ei tosin ole vie­lä onnis­tu­nut. Fik­sum­paan ruo­ka­ryt­miin ei kii­rees­sä ole ollut mah­dol­li­suut­ta ja väsy­nee­nä en ole syö­nyt tar­peek­si kas­vik­sia ja juo­nut vet­tä. Lii­kun­ta­puo­li on tuo­nut kui­ten­kin voi­mia arjes­sa jak­sa­mi­seen ja on mah­ta­vaa kun nivus­ki­pu ei ole enää päi­vit­täis­tä ja olen pys­ty­nyt jo tans­si­maan­kin!

Kokei­lum­me päät­tyy vii­kol­la 43 ja tavoit­tee­nam­me on tar­jo­ta Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­ses­ta eväi­tä myös jat­koa var­ten. Tämä tar­koit­taa ns. pit­kän aika­vä­lin tavoit­tei­den tar­kis­ta­mis­ta, jot­ka kokei­luun osal­lis­tu­jat ovat kukin itsel­leen alus­sa laa­ti­neet. Omal­ta osal­ta­ni täh­tään sii­hen, että panos­tan enem­män ruu­an laa­tuun, annos­ko­koon ja ruo­ka­ryt­miin. Yri­tän lisäk­si ottaa enem­män aikaa myös itsel­le­ni. Ehkä siten onnis­tun myös pudot­ta­maan pai­noa pysy­väs­ti!

Ps. Suo­sit­te­len tau­ko­jump­paa (esim. you­tu­be) kes­kel­lä työ­päi­vää ennen lou­nas­ta tai ilta­päi­väl­lä! 😊

ter­kuin Lau­ra

 

5.8.19

Dump­paa dia­be­tes -kokei­lu alkaa ensi vii­kol­la ja ensim­mäi­nen vir­tu­aa­li­ta­paa­mi­nen jär­jes­te­tään jo alku­vii­kos­ta! Osal­lis­tu­jia on tulos­sa kym­men­kun­ta aina Hel­sin­gis­tä Ina­riin asti. Etä­pal­ve­lu mah­dol­lis­taa nimit­täin ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­mat yhtey­det!

Kesä­kuus­sa kun saim­me tie­tää, että olem­me tul­leet vali­tuik­si tähän inno­va­tii­vi­seen ja tär­ke­ää kokei­luun, aloin miet­tiä myös omaa panos­tus­ta­ni ja hyvin­voin­tia.… Aluk­si epä­röin, uskal­tai­sin­ko jul­ki­ses­ti lait­taa itseä­ni niin sano­tus­ti likoon. Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­maa kokei­luun miet­ties­sä­ni pää­tin tähän uskal­taa mukaan, ja samal­la tes­tai­sin miten tämä oikeas­ti toi­mii! Blo­gi­pos­tauk­sen lopus­sa on minun oma hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma­ni. Myös Sinä voit miet­tiä, mitä tar­vit­set juu­ri nyt - tai pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä - oman hyvin­voin­ti­si lisää­mi­seen! 🙂

Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma on tär­keä osa pysy­vän moti­vaa­tion löy­tä­mis­tä ja mah­dol­lis­taa tien tule­val­le muu­tos­pro­ses­sil­le. Se on hyvin yksin­ker­tai­nen, mut­ta kon­kreet­ti­nen työ­ka­lu ja ker­too kokei­luun osal­lis­tu­jal­le, miten pro­ses­si ete­nee ja mitä oival­luk­sia mat­kan var­rel­la tulee. Hel­men hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­mas­sa on hyö­dyn­net­ty Miracle- hank­kees­sa kehi­tet­ty­jen senio­rei­den hyvin­voin­tit­ree­nien toi­min­ta­suun­ni­tel­ma-esi­merk­kiä. (Senio­ri Hyvin­voin­tit­ree­nit - hyvää miel­tä ja oloa ryh­mäs­tä, opas ohjaa­jil­le, 2015.). Minä ja Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­ses­ta vas­taa­va Lee­na Nie­mi­nen (LAT, ETM) olem­me työs­tä­neet ns. viik­ko-ohjel­man, jon­ka avul­la osal­lis­tu­jat pys­ty­vät päivä/viikkotasolla hel­pos­ti seu­raa­maan tavoit­tei­den­sa saa­vut­ta­mis­ta.

Täs­sä oma esi­merk­ki Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man raken­ta­mi­ses­ta, huo­mioi­den lyhyen- ja pit­kän aika­vä­lin tavoit­teet:

Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma:

Hen­ki­lö­koh­tai­nen tavoit­tee­ni Dump­paa Dia­be­tes -kokei­lul­le (12 viik­koa):

    1. Pai­non pudo­tuk­sen aloit­ta­mi­nen (31.10.19 men­nes­sä -4kg läh­tö­pai­nos­ta 79kg -> 75kg)
    2. Lii­kun­nan lisää­mi­nen min. 2 ker­taa vii­kos­sa väh. 45 min. (mm. Lavis ja vesi­lii­kun­ta) sekä lou­nas­lii­kun­taa 30 min. väh. 1 ker­ta vii­kos­sa (käve­ly­lenk­ki, pyö­räi­ly, tau­ko­jump­pa + venyt­te­ly tms.), lisäk­si mah­dol­li­sim­man pal­jon pyö­räl­lä töi­hin (n. 1 km mat­ka!) sekä tau­ko­jump­paa (5-15 min.)
    3. Ruo­ka­va­lion tar­kis­ta­mi­nen: vähem­män soke­ria ja hii­li­hy­draat­tia, 1 herk­ku­päi­vä (la) vii­kos­sa kokei­lun ajan.

Pidem­män aika­vä­lin tavoit­teet:

  1. Keven­tyä 31.1.2020 men­nes­sä 71kg pai­noon, jol­loin BMI on alle 25
  2. Löy­tää sopi­va balans­si omal­le ajal­le + lii­kun­nal­le osa­na lap­si­per­hear­kea

 

Haas­teet:

Rasi­tus­pe­räi­nen nivus­ki­pu oikeas­sa nivuses­sa 3/2018 alkaen, joka tul­lut kah­den nuo­rim­man lap­sen nos­te­lus­ta ja pie­nes­tä ikäe­ros­ta. Tähän saan fysio­te­ra­peu­tin kaut­ta myös jump­paoh­jeet.

Elän hek­tis­tä lap­si­per­hear­kea 6, 3 ja 1v. las­te­ni kans­sa. Ikää on mit­ta­ris­sa 37v. Välil­lä on vai­ke­aa löy­tää aikaa ja moti­vaa­tio­ta lii­kun­nal­le sekä omal­le ajal­le. Nivus­ki­pu on myös estä­nyt ras­kaam­man lii­kun­nan koko­naan jo rei­lun vuo­den ajal­le. Olen aiem­min mm. käy­nyt jum­pis­sa ja tans­si­nut eri tans­si­la­je­ja.

 

Oma viik­ko-ohjel­ma esi­merk­ki­nä:

Viikko
Hyvinvointituokio
Teema ja sisältö
Toteutunut/ päiväys
Arviointi
Muu hyvinvointiani lisännyt tekeminen
31 Lii­kun­ta

lou­nas­lii­kun­ta: 45 min. pyö­räi­ly + ulko­kun­to­lait­teet

 

Lavis tans­si­jump­pa ulko­na 60 min.

onnis­tui yht. 2 pvä­nä

nivu­nen ei ko. vii­kol­la pahas­ti kipeä, joten pys­tyin osal­lis­tu­maan pit­käs­tä aikaa jopa ohjat­tuun lii­kun­taan!

Molem­mat lii­kun­ta­tuo­kiot antoi­vat ener­gi­aa lop­pu­päi­väl­le!

Omien tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen pai­non pudo­tuk­seen ja lii­kun­nan lisää­mi­seen on tun­tu­nut erit­täin antoi­sal­ta!

 

 

 

Ruo­ka­va­lio

kiin­ni­tän huo­mio­ta annos­ko­koon

ei herk­ku­ja (la her­kut­te­lu­päi­vä)

Onnis­tui hyvin ja herk­ku­päi­vä 1. krt. vii­kos­sa toteu­tui ei tee mie­li herk­ku­ja niin pal­jon (kun on vähen­tä­nyt soke­rei­ta?)  

 

Ps. Kir­joit­te­len tän­ne omis­ta koke­muk­sis­ta sään­nöl­li­ses­ti sekä Hyvin­voin­ti­val­men­nus­ryh­män kuu­lu­mi­sia.

Aurin­kois­ta ja lii­kun­nal­lis­ta elo­kuu­ta kai­kil­le! 🙂

T. Lau­ra