HELMI BLOGI

23.06.2021

 

 

Hel­mi Elä­mys­ko­ti­pal­ve­lu tuo toi­min­ta­ky­kyä ja elä­myk­siä senio­rin kotiin

 

Etä­pal­ve­lu Hel­mi – onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen puo­les­ta

Num­me­las­sa vuon­na 2019 perus­te­tun Etä­pal­ve­lu Hel­men yrit­tä­jä, ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri Lau­ra Teit­ti­nen on onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen aktii­vi­nen puo­les­ta­pu­hu­ja. Lau­ral­la on pit­kä koke­mus koti­hoi­dos­ta, kou­lut­ta­mi­ses­ta ja kuva­pu­he­li­mien väli­tyk­sel­lä pide­tys­tä ikäih­mis­ten ryh­mä­toi­min­nas­ta.

Koro­na­vuo­den aika­na Hel­mes­sä ollaan kes­ki­tyt­ty koti­pal­ve­lu­yri­tys­ten kou­lut­ta­mi­seen ja nimen­sä mukai­ses­ti etä­pal­ve­lui­hin. Lau­ra on ollut aktii­vi­ses­ti kehit­tä­mäs­sä vuon­na 2014 avat­tua Ilopiste.fi -verk­ko­pal­ve­lua.

-        Tuo­tan muis­tia vir­kis­tä­vää sisäl­töä Ilo­pis­teel­le.  Maa­lis­kuus­sa pal­ve­luun avat­tiin kovas­ti kii­tel­ty Ilo­ka­na­va, jos­sa on viikoit­tain eri­lai­sia live­ta­pah­tu­mia jum­pas­ta bin­goon kak­si­suun­tai­sel­la yhtey­del­lä.

Live-lähe­tyk­set ovat Lau­ral­le tut­tu­ja jo vuo­sien takaa hänen toi­mit­tu­aan Kau­nia­lan sai­raa­las­sa Pal­ve­lu-TV koor­di­naat­to­ri­na.

-        Digi­taa­li­sis­ta pal­ve­luis­ta on puhut­tu pit­kään, mut­ta digi­loik­ka senio­ri­puo­lel­la teh­tiin vas­ta kulu­neen vuo­den aika­na, Lau­ra Teit­ti­nen arvioi.

Rajoi­tus­ten kes­kel­lä Lau­ra on haa­veil­lut sii­tä, että voi­si etäyh­teyk­sien lisäk­si myös tava­ta senio­rei­ta. Kevään aika­na syn­tyi idea Hel­mi Elä­mys­ko­ti­pal­ve­lus­ta.

-        Tar­joam­me jat­kos­sa Kau­niais­ten alu­een senio­reil­le toi­min­ta­ky­kyä tuke­vaa koti­pal­ve­lua. Koti­käyn­nin yhtey­des­sä on siis tar­jol­la lii­kun­taa, muis­ti­har­joit­te­lua, kult­tuu­ria ja monia mui­ta elä­myk­siä. Toteu­tam­me elä­myk­sen yhdes­sä Hel­men table­til­ta, jol­loin sii­nä pääs­tään jut­te­le­maan ja jump­paa­maan samal­la, Lau­ra lupaa.

Ilopiste.fi -elä­mys­pal­ve­lua on pilo­toi­tu tänä kevää­nä koti­pal­ve­lui­hin ja omais­hoi­to­per­hei­siin hyvin tulok­sin. Pal­ve­lun avul­la on tut­ki­tus­ti saa­tu lisää niin iloa kuin toi­min­ta­ky­kyä­kin senio­reil­le kotiin.

-        Hel­mi Elä­mys­ko­ti­pal­ve­lu käyn­nis­tyy vie­lä hei­nä­kuun aika­na. Tämä jos mikä on onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen edis­tä­mis­tä, iloit­see elä­my­soh­jaa­ja Teit­ti­nen.

 

 

 

ps. Tämä blogi-kirjoitus pohjautuu suoraan Lippajärvi-Kauniainen 07/2021 julkaistuun lehtijuttuun.
 
 

Kiinnostuitko muista Helmipalveluista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *