HELMIBLOGI

 
14.04.2022
 

Hel­mi Seu­raa etäyh­tey­del­lä ja suu­rel­la sydä­mel­lä!

 

Olen alku­vuo­des­ta tavan­nut vii­koit­tain van­huk­sia
hei­dän omas­sa kodis­saan. Olen näh­nyt, miten kovas­ti lähes jokai­nen ikäih­mi­nen
kai­paa seu­raa ja on kovin yksi­näi­nen - var­sin­kin mitä iäk­kääm­pi hen­ki­lö on
kysees­sä. Vaik­ka olen ollut teke­mi­sis­sä vii­me aikoi­na eni­ten juu­ri nii­den ikäih­mis­ten
kans­sa, jot­ka eivät omis­ta äly­lai­tet­ta, niin sil­ti olen miet­ti­nyt hei­dän koh­dal­laan
”voin kun tämä­kin iha­na herra/ rou­va sai­si lisää kon­tak­te­ja etäyh­tey­den avul­la”.
Täl­tä poh­jal­ta syn­tyi hil­jal­leen aja­tus Hel­mi Seu­ra -etä­pal­ve­lus­ta senio­rin
kotiin.

Koro­na­pan­de­mian myö­tä digi­loik­kaa on senio­rei­den kes­kuu­des­sa otet­tu ja eräs senio­ri­tut­ta­va­ni kiteyt­ti etä­pal­ve­lui­den käy­tön näin: ”ei näi­tä äly­lait­tei­ta nyt niin vai­kea ole käyt­tää, kun sen ker­ran oppii”. Toki tie­dos­tan, että täs­sä on vie­lä var­mas­ti pie­nem­pi jouk­ko käyt­tä­jiä nyt kuin esi­mer­kik­si 5 tai 10 vuo­den pääs­tä. Mut­ta jos­tain on aloi­tet­ta­va, ja koen että tämä on yksi hyvä vaih­toeh­to juu­ri niil­le senio­reil­le, jot­ka elä­vät yksin ja ovat yksi­näi­siä. Kaik­ki senio­rit eivät myö­kään halua osal­lis­tua ohjat­tuun (etä)ryhmätoimintaan. 

Ikään­ty­neet omais­hoi­to­per­heet ovat myös ryh­mä, joil­la hyvin­voin­nin tuke­mi­seen on panos­tet­ta­va - niin omais­hoi­ta­jan kuin omais­hoi­det­ta­van. Hel­mi Seu­ra -pal­ve­lus­sa pys­ty­tään huo­mioi­maan tuen tar­ve myös yksi­löl­li­ses­ti. Esi­merk­ki­nä hyvin­voin­tia tuke­va kes­kus­te­lua­pu omais­hoi­ta­jal­le ja seu­raa & kun­tout­ta­vaa teke­mis­tä omais­hoi­det­ta­val­le, jopa omais­hoi­ta­jan pois­sao­lon ajaksi. 

Suo­mes­sa van­hus­seu­ra­pal­ve­lut ovat var­sin kysyt­tä­jä, sil­lä pelk­kä koti­pal­ve­lun tai koti­hoi­don käyn­ti ei takaa samaa tut­tua hoi­ta­jaa eikä aikaa usein­kaan jää riit­tä­väs­ti kes­kus­te­lul­le. Van­hus­ten ystä­vä- ja seu­ra­pal­ve­luis­sa van­huk­set saa­vat pää­sään­töi­ses­ti aina tutun seu­ra­lai­sen, jon­ka kans­sa on siten mah­dol­lis­ta ystä­vys­tyä. Ikään­ty­nei­den toi­min­ta­ky­vyn koko­nais­val­tai­nen edis­tä­mi­nen on erit­täin tär­ke­ää, sil­lä hyvä toi­min­ta­ky­ky ede­saut­taa koto­na sel­viy­ty­mis­tä ja siten pidem­pää koto­na asumista. 

Näil­lä miet­teil­lä läh­den raken­ta­maan Hel­mi Seu­ra -pal­ve­lua, jon­ka mis­sio­na on tuo­da ilois­ta seu­raa ja toi­min­ta­ky­kyä tuke­vaa teke­mis­tä suo­raan senio­rin kotiin – etä­nä, mut­ta ei etäisesti! 

Kaik­ki Suo­mes­sa tai ulko­mail­la asu­vat ikään­ty­neet noin 60+ ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta Hel­mi Seu­ra -pal­ve­lun pariin. Tutus­tu mak­sut­to­mas­ti pal­ve­luun ja varaa sopi­va aika Vel­los­ta - https://vello.fi/etapalveluhelmi.

 

Aurin­kois­ta kevään jatkoa!

 

Iloi­sin terveisin,

Lau­ra & Etä­pal­ve­lu Helmi

 

#Hel­miE­ta­pal­ve­lu #Hel­mi­Seu­ra #Iloa­Se­nio­rin­Ko­tiin #etä­seu­ra­pal­ve­lu #etäys­tä­vä­pal­ve­lu #senio­ri #van­hus #ikäih­mi­set #omais­hoi­ta­jat #omais­hoi­det­ta­vat 

 

 

21.01.2022

 

Helmi Mummola – digiloikan ytimessä 2022!

Etä­pal­ve­lu Hel­men nel­jäs toi­min­ta­vuo­si on alka­nut ja pääs­syt jo hyvään vauh­tiin! Tule­va­na vuon­na Hel­men pain­opis­te tulee vah­vas­ti ole­maan senio­rei­den etä­ryh­mä­toi­min­nas­sa. Täs­tä on saa­tu esi­ma­kua jo vii­me syk­sy­nä, jol­loin Hel­mi tuot­ti sisäl­tö­jä sote-sek­to­rin asiak­kaal­le osa­na etä­päi­vä­toi­min­taa. Nyt on teh­ty paluu ns. juu­ril­le, mut­ta ilman kuvapuhelimia! 

Hel­mi Senio­ri -etä­ryh­mä­kon­sep­ti on tuo­tu vas­taa­maan sote-toi­mi­joi­den tar­pei­ta osa­na toi­min­ta­ky­kyä tuke­via etä­lä­he­tyk­siä koto­na asu­vil­le senio­reil­le. Video­ku­va­pu­he­lui­ta tar­joa­vat yri­tyk­set, joil­la senio­ria­siak­kai­ta koto­na, voi­vat hank­kia Hel­mi Senio­ri -pal­ve­lun omil­le asiak­kail­leen. Ryh­mien sisäl­töi­nä mm. ohjat­tua tee­ma­kes­kus­te­lua, muis­te­lua, bin­goa sekä etä­jump­paa. Sisäl­löis­sä huo­mioi­daan aina asiak­kai­den toimintakyky.

Nyky­päi­vä­nä etä­hoi­van asiak­kaat ovat tot­tu­neet hoi­ta­jan video­ku­va­pu­he­lui­hin ja sik­si heil­le on help­poa tul­la mukaan ryh­miin. Näil­lä asiak­kail­la etäyh­teys avau­tuu auto­maat­ti­ses­ti, joka enti­ses­tään edis­tää suju­vaa toi­min­taa. Koto­na asu­vat senio­rit, jot­ka eivät ole etä­hoi­van pii­ris­sä, puo­les­taan saat­ta­vat olla toi­min­ta­ky­vyl­tään vie­lä niin hyväs­sä kun­nos­sa, että tek­no­lo­gian ja kuva­pu­he­lui­den käy­tön opet­te­lu on help­poa – var­sin­kin kun se teh­dään tuetusti.

Hel­mi Mum­mo­la, etä­ryh­mä­toi­min­nan keskus,Vihdin Num­me­las­sa, on vuon­na 2022 ns. digi­loi­kan yti­mes­sä senio­rei­den etä­ryh­mä­toi­min­nal­laan. Meil­tä Vih­dis­tä löy­tyy onnek­si huip­pu­tyyp­pe­jä, joi­ta on muka­na myös Hel­mi Senio­ri -etä­ryh­mis­sä tuo­mas­sa iloa ja tukea senio­rei­den arkeen! 🙂 

Ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia tammikuulle!

T. Lau­ra – TtM, gerontologi

#Onnis­tu­nu­ti­kään­ty­mi­nen

 

 
 
 
 

Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen koti- ja hoivakotikaranteenissa – nyt on aika tarttua etäpalveluratkaisuihin! 

Koro­na­krii­sin seu­rauk­set näky­vät jo lähi­kuu­kausi­na van­hus­väes­tös­sä Olen käy­nyt vii­me viik­koi­na kes­kus­te­lu­ja niis­tä ongel­mis­ta, jot­ka Koro­­­na­­­vi­­­rus-pan­­­de­­­mian myö­tä on tul­lut niin kun­nil­le, yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le kuin senio­rei­den omaisille.

Lue lisää » 

Kiinnostuitko muista Helmipalveluista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.