HELMI BLOGI

 

04.10.2021                     

Lisää toimintakykyä senioreille & osaamista kotipalveluyrityksille

 

Koro­na-aika­na meis­tä moni on kai­van­nut lisää ihmis­kon­tak­te­ja ja har­ras­tuk­sia. Itsel­lä­ni tuli vii­me kevää­nä iso tar­ve myös näh­dä mui­ta ihmi­siä muu­ten­kin kuin etä­nä. Lisäk­si olin jo pit­kään haa­veil­lut sii­tä, että voi­sin Ilopiste.fi pal­ve­lun myyn­nin ja kehit­tä­mi­sen ohel­la tava­ta senio­rei­ta hei­dän omis­sa kodeis­saan. Näin sai alkun­sa Hel­mi Elä­mys­ko­ti­pal­ve­lu, joka rekis­te­röi­tiin tänä syk­sy­nä Kar­viais­ten yksi­tyis­ten sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si.

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on teh­nyt 2013 perus­te­tun Ilopiste.fi pal­ve­lun kans­sa yhteis­työ­tä jo kevääs­tä 2020 läh­tien. Ilopiste.fi on ainut­laa­tui­nen ver­kos­sa toi­mi­va elä­mys- ja kun­tou­tus­ko­ko­nai­suus, jos­sa on huo­mioi­tu myös hoi­to­hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­ti. Etä­pal­ve­lu Hel­mi vas­taa elä­mys­pal­ve­lun kotiin vie­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta sekä tuot­taa sisäl­töä pal­ve­luun mm. vuo­ro­vai­kut­tei­seen Ilo­kah­vi­laan.

Olen itse pilo­toi­nut elä­mys­ko­ti­pal­ve­lua vii­me kesäs­tä alkaen vii­koit­tai­sil­la asia­kas­käyn­neil­lä ja ilok­se­ni havain­nut, että pal­ve­lun käyt­tö on sel­väs­ti­kin vah­vis­ta­nut asiak­kaan toi­min­ta­ky­kyä. Haluan myös Hel­mi Elä­mys­ko­ti­pal­ve­lun esi­mer­kin voi­min innos­taa ja tukea mui­ta koti­pal­ve­lu­yri­tyk­siä roh­keas­ti erot­tu­maan ns. kun­tout­ta­val­la koti­pal­ve­lul­la. Koti­pal­ve­lu­yri­tyk­set voi­vat hank­kia omil­le äly­lait­teil­leen kun­tout­ta­vat ja vir­kis­tä­vät elä­myk­set ja käyt­tää elä­mys­pal­ve­lua osa­na laa­du­kas­ta koti­pal­ve­lua.

Vie­täm­me par­hail­laan val­ta­kun­nal­lis­ta Van­hus­ten­viik­koa 3-10.10.2021. Tämän vuo­den tee­ma on Luon­to antaa voi­maa. Luon­to onkin tär­keä osa senio­rei­den hyvin­voin­tia. Ilo­pis­teen luon­toe­lä­myk­set sopi­vat eri­tyi­ses­ti niil­le van­huk­sil­le, jot­ka eivät enää pää­se luon­toon tai naut­ti­maan sään­nöl­li­ses­ti ulkoi­lus­ta. Ilopiste.fi luon­toe­lä­myk­siä voi myös naut­tia itsel­le sopi­va­na het­ke­nä, vaik­ka syys­sa­teel­la omal­ta koti­soh­val­ta käsin.

 

Elä­myk­sel­lis­tä Van­hus­ten­viik­koa 2021! 

t. Lau­ra - ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri

 

 

 

Kiinnostuitko muista Helmipalveluista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *