Blogi

Ajankohtaista asiaa ja HelmiPilotin yhteenveto!

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on valit­tu Dump­paa Dia­be­tes -kokei­luun, jon­ka jär­jes­tää Val­tio­neu­vos­ton kans­lia ja Moti­va Oy. Kokei­lun tar­koi­tuk­se­na on Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus -mal­lin avul­la luo­da kus­tan­nus­te­ho­kas ja help­po

Lue lisää »

Ensimmäinen Helmiryhmä -kevättä rinnassa! ?

Etä­pal­ve­lu Hel­men pilot­ti­ryh­mä on käyn­nis­ty­nyt maa­lis­kuun lopul­la ja muka­na on osal­lis­tu­jia Vih­dis­tä ja Loh­jal­ta. Iloi­set tuo­li­jump­paa­jat oli­vat tänään jo odot­ta­mas­sa ohjaa­jaa kuva­pu­he­lin­ten­sa ääres­sä. Aurin­koi­set ilmeet

Lue lisää »

Vanhuspalvelujen laatu ei ole rahasta eikä resursseista kiinni!

Kun seu­raa vii­me­ai­kais­ta uuti­soin­tia van­hus­pal­ve­lu­jen huo­nos­ta laa­dus­ta, tulee ihme­tel­leek­si, onko etä­tek­no­lo­gi­aa vie­lä riit­tä­väs­ti hyö­dyn­net­ty osa­na laa­du­kas­ta hoi­vaa? Minus­ta ei. Esi­mer­kik­si video­vä­lit­tei­set kuva­pu­he­lut ikään­ty­neil­le kotei­hin ovat

Lue lisää »

Kiinnostuitko muista Helmipalveluista?