Dumppaa Diabetes

Helmi Hyvinvointivalmennus – etävertaisryhmä elintapamuutoksen tukena

Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy toteut­taa ohjat­tu­ja ja reaa­lia­jas­sa toteu­tet­ta­via video­ku­va­pu­he­lu­ryh­miä ris­ki-ryh­mäs­sä ole­vil­le kes­ki-ikäi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Idea­na on mah­dol­lis­taa moni­puo­li­nen elä­män­ta­pa­neu­von­ta lii­kun­nan, ravit­se­muk­sen ja pai­non­hal­lin­nan näkö­kul­mas­ta sekä etä­ver­tais­ryh­män tuki.

Helmi Hyvinvointivalmennus

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus täh­tää koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­nin lisää­mi­seen. Etä­val­men­nuk­seen osal­lis­tu­vat aset­ta­vat omis­ta lähtö­koh­dis­ta käsin rea­lis­ti­set tavoit­teet niille osa-alueil­le, joil­le koke­vat tar­vit­se­van­sa muu­tos­ta ja teke­vät siten kon­kreet­ti­sen Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man itsel­leen. Dump­paa Dia­be­tes -kokei­lun 3kk etä­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään eri­lai­sia hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen liit­ty­viä tee­mo­ja, jois­sa pää­teemoi­na ovat pai­non­hal­lin­ta, lii­kun­ta ja ravit­se­mus. Osal­lis­tu­jia kan­nus­te­taan tar­kas­te­le­maan laa­jem­min­kin omaa hyvin­voin­ti­aan. Joku voi esi­mer­kik­si tar­vi­ta apua pit­kä­kes­toi­seen stres­siin, union­gel­miin tai vaik­ka­pa työn ja per­he-elä­män yhteen­so­vit­ta­mi­seen ns. ruuh­ka­vuo­si­na. 

Dump­paa Dia­be­tes -kokei­luun osal­lis­tu­vat hen­ki­löt ovat kes­ki-ikäi­siä ja siten suu­rin­osa on vie­lä työ­elä­mäs­sä. Tämän takia tie­to­ko­neel­le asen­net­ta­van ohjel­mis­ton kaut­ta rää­tä­löi­ty etä­val­men­nus ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den etä­luen­not ovat help­po toteut­taa - osa jopa lou­na­sai­kaan etä­lii­kun­nan mer­keis­sä! Kokei­luun osal­lis­tu­vat saa­vat 12 vii­kon aika­na yhteen­sä 8 etä­oh­jat­tua lii­kun­taa, jos­sa noin puo­let ovat ilta-aikaan tapah­tu­vaa pila­tes­ta ja puo­let lou­nas-aikaan tapah­tu­vaa mak­si­mis­saan puo­len tun­nin lii­kun­ta­tuo­kio­ta. Näin ollen kokei­lus­sa tar­jo­taan mah­dol­li­suus har­ras­taa lii­kun­taa omal­ta työ­ko­neel­ta käsin, joka osal­ta onnis­tuu. Lisäk­si etä­ver­tais­ryh­män ja etä­val­men­ta­jan tuel­la pys­ty­tään yhdes­sä kes­kus­te­le­maan omis­ta koke­muk­sis­ta ja kysy­myk­sis­tä, joi­ta hyvin­voin­ti­val­men­nuk­ses­sa nousee esiin. Kokei­lun yhteis­työ­kump­pa­nit Gery ry, Maa- ja Koti­ta­lous­nai­set sekä Kar­viais­ten perus­tur­va­kun­tayh­ty­mä pitä­vät myös etä­luen­to­ja kokei­luun osal­lis­tu­vil­le. Tee­moi­na on mm. ter­veys­neu­von­ta, ruo­ka­hä­vi­kin estä­mi­nen sekä ter­veel­li­sen ravit­se­muk­sen mer­ki­tys ikään­tyes­sä. Yksi Elä­mä -ter­veys­tal­koot www-sivus­ton kat­ta­vat ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vät mate­ri­aa­lit ovat myös osal­lis­tu­jien käy­tös­sä, ja nii­tä suo­si­tel­laan hyö­dyn­tä­mään osa­na omaa hyvin­voin­nin muu­tos­pro­ses­sia ja hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man teos­sa.

Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma on tär­keä osa hyvin­voin­ti­val­men­nus­ta ja mah­dol­lis­taa tien tule­val­le muu­tos­pro­ses­sil­le. Se on hyvin yksin­ker­tai­nen, mut­ta kon­kreet­ti­nen työ­ka­lu ja ker­too kokei­luun osal­lis­tu­jal­le, miten pro­ses­si ete­nee, mitä oival­luk­sia mat­kan var­rel­la tulee ja mitä teen, jos tulee ns. taka­pak­kia. Hel­men hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­mas­sa on hyö­dyn­net­ty Miracle- hank­kees­sa kehi­tet­ty­jen senio­rei­den hyvin­voin­tit­ree­nien toi­min­ta­suun­ni­tel­ma-esi­merk­kiä. (Senio­ri Hyvin­voin­tit­ree­nit - hyvää miel­tä ja oloa ryh­mäs­tä, opas ohjaa­jil­le, 2015.). Lue lisää Dump­paa Dia­be­tes -blo­gis­ta, jos­sa Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­mas­ta on esi­merk­ki!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Ei tuloksia

Hake­maa­si sivua ei löy­ty­nyt. Yri­tä muut­taa hakua­si, tai käy­tä ylä­puo­lel­la ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­se­si kir­joi­tuk­sen.

Blogi

Ei tuloksia

Hake­maa­si sivua ei löy­ty­nyt. Yri­tä muut­taa hakua­si, tai käy­tä ylä­puo­lel­la ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­se­si kir­joi­tuk­sen.