Ensimmäinen Helmiryhmä -kevättä rinnassa! ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Etä­pal­ve­lu Hel­men pilot­ti­ryh­mä on käyn­nis­ty­nyt maa­lis­kuun lopul­la ja muka­na on osal­lis­tu­jia Vih­dis­tä ja Loh­jal­ta. Iloi­set tuo­li­jump­paa­jat oli­vat tänään jo odot­ta­mas­sa ohjaa­jaa kuva­pu­he­lin­ten­sa ääres­sä. Aurin­koi­set ilmeet oli­vat näil­lä rou­vil­la ja ohjaa­jal­la – lie­nee kai­kil­la jo kevät­tä rin­nas­sa?

 

Hel­men ohja­tut etä­ryh­mät perus­tu­vat sii­hen aja­tuk­seen, että senio­ri saa suo­raan kotiin­sa mui­den ihmis­ten seu­raa, lii­kun­taa, virik­keel­li­siä ryh­miä – ja siten hänen ei tar­vit­se olla yksin eikä har­ras­tus­ta var­ten erik­seen läh­teä mihin­kään. Monel­le ikään­ty­väl­le senio­ril­le juu­ri kotoa läh­te­mi­nen voi olla haas­ta­vaa, var­sin­kin jos toi­min­ta on jo kes­kit­ty­nyt etu­pääs­sä kotiym­pä­ris­töön. Tämän takia Hel­men pal­ve­luis­ta hyö­ty­vät myös esi­mer­kik­si pal­ve­lu­ta­loon muut­ta­neet senio­rit, jot­ka halua­vat näh­dä myös ihmi­siä kotin­sa ulko­puo­lel­ta. Lisäk­si ryh­miin voi tul­la myös kaik­ki ne yli 65-vuo­ti­aat senio­rit, jot­ka halua­vat lisää mie­le­käs­tä ja uut­ta sisäl­töä elä­mään­sä sekä uusia kon­tak­te­ja.

 

Hel­mi kehit­tää 3kk kes­tä­vän pilot­ti­jak­son aika­na pal­ve­lu­aan senio­rei­den ja hei­dän läheis­ten­sä koke­muk­sien ja ideoi­den avul­la. Pilo­tin alus­sa ja lopus­sa asiak­kai­ta ja omai­sia haas­ta­tel­laan tätä var­ten. Lisäk­si Hel­mi halu­aa luo­da uuden­lais­ten mal­lin myös Ystä­vä­toi­min­taan, jota voi­daan läh­teä myö­hem­min kehit­tä­mään esi­mer­kik­si SPR:n kans­sa. Täs­tä syys­tä Hel­men pilo­tis­sa on myös muka­na Vih­din SPR:n senio­ri-ikäi­siä vapaa­eh­toi­sia, jot­ka voi­vat arvioi­da pal­ve­lun sopi­vuut­ta myös tule­vai­suu­des­sa etä­pal­ve­lu­na toteu­tet­ta­vaan ystä­vä­toi­min­taan.

 

Mukaan Hel­mi­pi­lot­tiin mah­tuu edel­leen vie­lä muu­ta­ma osal­lis­tu­jia!

ILMOITA SENIORI MUKAAN VIHDISTÄLOHJALTA TAI KARKKILASTA!

Aurin­koi­sin ter­vei­sin, ?

Lau­ra p. 040-9605266

Soita 040 960 5266