Hankkeet ja tutkimukset

Helmi Hyvinvointivalmennus on päättynyt!  Kokeilu toteutettiin 08-10/2019

 

Helmi Hyvinvointivalmennus – etävertaisryhmä elintapamuutoksen tukena

Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy toteut­taa ohjat­tu­ja ja reaa­lia­jas­sa toteu­tet­ta­via video­ku­va­pu­he­lu­ryh­miä ris­ki­ryh­mäs­sä ole­vil­le kes­ki-ikäi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Idea­na on mah­dol­lis­taa moni­puo­li­nen elä­män­ta­pa­neu­von­ta lii­kun­nan, ravit­se­muk­sen ja pai­non­hal­lin­nan näkö­kul­mas­ta sekä etä­ver­tais­ryh­män tuki.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus täh­tää koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­nin lisää­mi­seen. Etä­val­men­nuk­seen osal­lis­tu­vat aset­ta­vat omis­ta läh­tö­koh­dis­taan rea­lis­ti­set tavoit­teet osa-alueil­le, joil­le koke­vat tar­vit­se­van­sa muu­tos­ta ja teke­vät kon­kreet­ti­sen Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man itsel­leen. Dump­paa Dia­be­tes -kokei­lun 3kk:n etä­val­men­nus pai­not­taa oman moti­vaa­tion etsi­mis­tä, kir­kas­ta­mis­ta ja yllä­pi­toa. Hyvin­voin­tia tue­taan eri­tyi­ses­ti pai­non­hal­lin­nan, ravit­se­muk­sen ja lii­kun­nan avul­la. Osal­lis­tu­jia kan­nus­te­taan tar­kas­te­le­maan laa­jem­min omaa hyvin­voin­ti­aan, esim. unta, lepoa ja ruuh­ka­vuo­sien haas­tei­ta.

Dump­paa Dia­be­tes -kokei­luun osal­lis­tu­vat hen­ki­löt ovat kes­ki-ikäi­siä ja pää­osin vie­lä työ­elä­mäs­sä. Tie­to­ko­neel­le asen­net­ta­van ohjel­mis­ton kaut­ta rää­tä­löi­ty etä­val­men­nus ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den etä­luen­not on help­po toteut­taa!

Etävertaisryhmä tukee ja kannustaa

Etä­ver­tais­ryh­män ja etä­val­men­ta­jan tuel­la pys­ty­tään yhdes­sä kes­kus­te­le­maan omis­ta koke­muk­sis­ta ja jaka­maan hyvik­si todet­tu­ja vink­ke­jä, tsemp­paa­maan mui­ta ja jaka­maan onnis­tu­mi­set ryh­män kes­ken.  

Kokei­luun osal­lis­tu­vat saa­vat 12 vii­kon aika­na yhteen­sä 8 etä­oh­jat­tua lii­kun­taa sekä etä­val­men­nus­ta, joi­den avul­la täh­dä­tään pysy­viin muu­tok­siin elin­ta­po­jen eri osa-alueil­la.

Kokei­lun yhteis­työ­kump­pa­nit Gery ry, Maa- ja Koti­ta­lous­nai­set sekä Kar­viais­ten perus­tur­va­kun­tayh­ty­mä tuo­vat oman panok­sen­sa etä­luen­noil­la, jois­sa tee­moi­na ovat mm. ruo­ka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­nen ja ravit­se­muk­sen mer­ki­tys ikään­tyes­sä. Yksi Elä­mä -ter­veys­tal­koot www-sivus­ton kat­ta­vat ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vät mate­ri­aa­lit ovat myös osal­lis­tu­jien käy­tös­sä, ja nii­tä suo­si­tel­laan hyö­dyn­tä­mään osa­na omaa hyvin­voin­nin muu­tos­pro­ses­sia ja hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man teos­sa.

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­sen ”Etä­ver­tais­ryh­mä elin­ta­pa­muu­tok­sen tuke­na” -kokei­lun rahoit­taa val­tio­neu­vos­ton kans­lian Kokei­le­va Suo­mi -han­ke ja hank­keen tilaa­ja­na on Moti­va Oy.

 

Lisä­tie­to­ja Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­ses­ta ja sen tulok­sis­ta:

https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/kokeilu/helmi-hyvinvointivalmennus-etavertaisryhma-elintapamuutoksen-tukena

Yhteistyökumppanit

Helmi Hyvinvointivalmennus – etävertaisryhmä elintapamuutoksen tukena

Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy toteut­taa ohjat­tu­ja ja reaa­lia­jas­sa toteu­tet­ta­via video­ku­va­pu­he­lu­ryh­miä ris­kiyh­mäs­sä ole­vil­le kes­ki-ikäi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Idea­na on mah­dol­lis­taa moni­puo­li­nen elä­män­ta­pa­neu­von­ta lii­kun­nan, ravit­se­muk­sen ja pai­non­hal­lin­nan näkö­kul­mas­ta sekä etä­ver­tais­ryh­män tuki.

Kokeilussa mukana olevat yhteistyötahot

Kiinnostuitko Helmi Hyvinvointivalmennuksesta?

Etäpalvelu Helmi - ihmiseltä ihmiselle

Vuo­ro­vai­kut­tei­nen, sosi­aa­lis­ta tukea tar­joa­va, moni­ka­na­vai­nen kon­sep­ti sekä yksi­lö-, ryh­mä- että ammat­ti­lais­ten väli­seen ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen.

Mikä Etäpalvelu Helmi on?

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on yhtei­söl­li­nen etä­pal­ve­lu, joka tuo hyvin­voin­tia käyt­tä­jil­leen. Hel­mi­pal­ve­lut tar­joa­vat senio­reil­le ja omais­hoi­ta­jil­le tukea kotiin etä­pal­ve­lui­den avul­la. Myös eri­lai­set hoi­va- ja hyvin­voin­tia­lan orga­ni­saa­tiot hyö­ty­vät etä­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sis­ta osa­na laa­duk­kai­ta ikäih­mis­ten pal­ve­lui­ta.

Ajankohtaista

HelmiHoiva

Etä­hoi­toa koti­hoi­don asiak­kail­le kuvayh­tey­den väli­tyk­sel­lä

Yhteisöllinen etäpalvelu organisaatiosi tukena ja apuna palvelumuotoilussa

Hoi­vay­rit­tä­jät, niin pie­net kuin isot, voi­vat saa­da Hel­men kaut­ta etä­pal­ve­lu­rat­kai­sun, jon­ka avul­la toteut­taa asiak­kai­den koti­käyn­te­jä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti – ihmis­tä unoh­ta­mat­ta! Jos olet pk-yrit­tä­jä, niin sinul­la voi lisäk­si olla mah­dol­li­suus saa­da Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­li yri­tys­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen Etä­pal­ve­lu Hel­men pal­ve­lu­muo­toi­lua ja pilot­ti­ko­kei­lu­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä!
Lisä­tie­to­ja aihees­ta »

Iloa, elinvoimaa ja vertaistukea seniorin ja omaishoitajan kotiin

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa virik­keel­lis­tä ryh­mä­toi­min­taa help­po­käyt­töi­sen kuva­pu­he­li­men avul­la hoi­vay­ri­tyk­sil­le. Ikään­ty­neil­le suun­nat­tu virik­keel­li­nen ja akti­voi­va toi­min­ta sovel­tuu esi­mer­kik­si pal­ve­lua­su­mi­seen, hoi­va­ko­tei­hin sekä koti­hoi­don tuek­si.

Myös omais­hoi­ta­jat voi­vat saa­da tukea etä­ver­tais­ryh­män avul­la toi­sis­ta omais­hoi­ta­jis­ta osal­lis­tu­mal­la etä­ryh­mään omas­ta kodis­ta käsin.

Oppilaitosyhteistyö – Helmi mukana digiosaamisen kehittämisessä

Myös oppi­lai­tok­set voi­vat hank­kia Hel­men kaut­ta kon­sul­toin­tia ja eri­lai­sia pilot­ti­pro­jek­te­ja osa­na opis­ke­li­joi­den digio­saa­mi­sen kehit­tä­mis­tä hoi­va-alal­la ja van­hus­työs­sä.

Hel­mi voi myös hyö­dyn­tää eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joi­ta osa­na yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä omis­sa pro­jek­teis­saan.

Miksi valita Etäpalvelu Helmi?

Seniorille ja Omaiselle

Miksi valita Arctic Touch -kuvapuhelin?

Arc­tic Touch on suo­ma­lai­sen etä­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jän Arc­tic Con­nect Oy:n ikäih­mi­sil­le suun­nit­te­le­ma edis­tyk­sel­li­nen kuva­pu­he­lin.

Video­neu­vot­te­lui­hin tar­koi­tet­tu 4G net­tiyh­tey­del­lä varus­tet­tu kuva­pu­he­lin sovel­tuu 20-22 tuu­mai­sen näyt­tön­sä ja help­po­käyt­töi­syy­ten­sä ansios­ta tablet­te­ja parem­min senio­rei­den käyt­töön.

Kuva­pu­he­li­men avul­la käyt­tä­jät voi­vat pitää yhteyt­tä lähei­siin­sä sekä osal­lis­tua Etä­pal­ve­lu Hel­men tai jär­jes­tö­jen ja yhdis­tys­ten tar­joa­maan hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vään viri­ke- ja ver­tais­ryh­mä­toi­min­taan.

Kiinnostuitko etäpalveluista?