Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumiset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moti­vaa­tion vah­vis­ta­mi­nen tär­ke­ää

Val­men­nuk­ses­sa oli vuo­ros­sa lii­kun­ta-aihei­nen tee­ma 11.9.2019. Osal­lis­tu­jat ovat onnis­tu­neet muka­vas­ti aset­ta­mis­saan tavoit­teis­sa. Kes­kus­te­lim­me moti­vaa­tion vah­vis­ta­mi­ses­ta, joka useim­mil­le se suu­rin haas­te – löy­tyi­si­kö lii­kun­ta­ka­ve­ri jos­tain lii­kun­ta­jär­jes­tös­tä (Suo­men Latu) ja oli­si­ko kivat tree­ni­vaat­teet itseä kan­nus­ta­va asia tai pal­kin­to onnis­tu­mi­sis­ta.

Tukea union­gel­miin- osal­lis­tu­jat löy­si­vät ver­tai­sen

Jut­te­lim­me myös vuo­ro­kausi­ryt­min hal­lin­nas­ta ja unes­ta. Aika monel­la tun­tuu haas­tee­na ole­van joko vuo­ro­työn aiheut­ta­ma epä­sään­nöl­li­nen ryt­mi tai yli­töis­tä joh­tu­vat haas­teet. Sil­loin unoh­tuu usein myös ate­ria­ryt­mi, joka kos­tau­tuu kova­na näl­kä­nä ja väsy­myk­se­nä kotiin tul­les­sa. Päik­kä­rit voi­vat venyä ja sil­loin hyvä yöuni on mene­tet­ty. Osal­lis­tu­jat löy­si­vät uni­asiois­sa toi­sen­sa ja sopi­vat kes­ki­näi­ses­tä ver­tais­tues­ta. Tämä on ollut yksi aset­ta­mam­me tavoi­te, ja se näyt­tää jo toteu­tu­van.

Tes­taa­mi­seen pitää vara­ta resurs­se­ja

12.9.2019 jat­kui etä­pi­la­tes. Nyt tes­ta­sim­me kame­ran asen­ta­mis­ta, joka onnis­tui ja ohjaa­ja-Mari saa­tiin näky­mään erit­täin hyvin osal­lis­tu­jil­le.

13.9.2019 tes­ta­taan etäyh­teyk­siä yhteis­työ­kump­pa­nei­den, Kar­viais­ten kun­tayh­ty­män hen­ki­lö­kun­nan ja Gery RY:n Mai­ja Sol­jan­lah­den kans­sa. On hyvä, että tii­mis­säm­me on kak­si hen­ki­löä, kaik­ki tes­tauk­set on saa­tu toteu­tu­maan reaa­lio­lo­suh­teis­sa.


Työn­ku­va huo­mioi­ta­va hyvin­voin­ti­val­men­nuk­sen ajoi­tuk­ses­sa

Var­sin nopean rek­ry­ai­ka­tau­lun joh­dos­ta emme tul­leet kesä­kuus­sa aja­tel­leek­si, että Maa- ja koti­ta­lous­nai­sis­ta rek­ry­toi­dut osal­lis­tu­jat ovat kokei­lun toteu­tusa­jas­ta, elo-loka­kuu, joh­tuen haas­ta­va valin­ta. Maa­ta­lous­yrit­tä­jil­lä sadon­kor­juu­työt vie­vät kai­ken ajan ja kar­ja­ti­lal­lis­ten työ­ryt­min sovit­ta­mi­nen toi­mis­to­työ­hön on haas­ta­vaa. Eri­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä ole­vil­le tulee­kin jat­kos­sa miet­tiä omat ryh­mät ja aika­tau­lut, jot­ta osal­lis­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Soita 040 960 5266