Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumisia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kesäkuussa koottiin ryhmä ja työstettiin valmennuksen sisältöjä

Aloi­tim­me osal­lis­tu­jien rek­ry­toin­nin heti saa­tuam­me tie­tää valin­nas­ta. Idea­na oli, että han­kim­me osal­lis­tu­jia Kar­viais­ten kun­tayh­ty­män ja Maa- ja koti­ta­lous­nai­set ry:n kaut­ta. Näin saim­me sitou­tet­tua kun­nan mukaan pro­jek­tiin. Ison jär­jes­tön jäse­nis­tö taas oli hyvä, nopea ja edul­li­nen tapa hoi­taa rek­ry­toin­ti Face­boo­kin kaut­ta. Saim­me nopeas­ti kokoon ryh­män halu­tun kokoi­sen ryh­män, yhdek­sän hen­ki­löä.

Suun­nit­te­lim­me myös alus­ta­van val­men­nus­oh­jel­man. Idea­na oli tar­jo­ta osal­lis­tu­jil­le val­men­nus­ta kaik­kien yhteis­työ­kump­pa­nei­den sekä Hel­men hyvin­voin­nin asian­tun­ti­jan avul­la. Pila­tes Cen­ter Num­me­la ohjaa etä­nä lii­kun­taa seit­se­män ker­taa. Tek­ni­se­nä yhteis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii Arc­tic Con­nect (=AC)

Elo­kuus­sa val­men­nus vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin

Elo­kuun alus­sa val­men­nus­oh­jel­ma oli aika­tau­lu­tet­tu. Kar­viais­ten kun­tayh­ty­mäs­sä oli vas­tuu­hen­ki­löi­tä lomal­la, ja heil­tä saim­me lopul­ta vain yhden osal­lis­tu­jan. Myös Kar­viai­sil­le aja­tel­tu dia­be­tes­hoi­ta­jan luen­to on vie­lä auki.

Työs­tim­me osal­lis­tu­jil­le taus­ta­ky­sy­mys­lo­mak­keen, jos­sa kar­toi­tet­tiin tyy­pin 2 dia­be­tek­sen ris­ki­te­ki­jöi­tä sekä taus­taa elin­ta­pa­muu­tok­seen ja toi­vei­siin liit­tyen. Kaik­ki osal­lis­tu­jat palaut­ti­vat aika­tau­lus­sa kyse­lyn. Osal­lis­tu­jil­ta tie­dus­tel­tiin myös sopi­via val­men­nusa­jan­koh­tia sekä kysyt­tiin kir­jal­li­ses­ti lupa valo­ku­vien ottoon ja jul­kai­suun Hel­men some­ka­na­vil­la.

Osal­lis­tu­jil­le toi­mi­tet­tiin tar­kat ohjeet TrueCon­nec­tor -sovel­luk­sen lataa­mi­ses­ta sekä yhteys­tie­dot tek­ni­ses­tä tues­ta. Haas­tei­ta aiheut­ti se, että val­men­nuk­set ovat ilta-aikaan, jol­loin AC:n tek­ni­nen tuki ei ole auki. Kehi­tys­koh­teek­si toteam­me, että jat­kos­sa osal­lis­tu­jien pitää asen­taa ohjel­ma päi­vä­ai­kaan tai iltaan pitää jär­jes­tää tuki, jot­ta ohjel­ma toi­mii kai­kil­la val­men­nuk­sen alkaes­sa. Tämä on tär­keä havain­to, kos­ka toi­sen val­men­nuk­sen aikaan edel­leen nel­jä hen­ki­löä ei onnis­tu­nut osal­lis­tu­maan etä­nä.

Tek­ni­set haas­teet selä­tet­tiin

Ensim­mäi­nen val­men­nus 12.8. osal­lis­tu­jia oli nel­jä ja val­men­ta­jia kak­si, Lau­ra ja Lee­na. Ker­roim­me ohjel­mas­ta, esit­te­lim­me hen­ki­lö­koh­tai­sen hyvin­voin­tioh­jel­man, johon pyy­det­tiin mää­rit­te­le­mään alku­ti­lan­ne, tavoit­teet ja toteu­tus. Suun­ni­tel­ma sisäl­tää viik­ko-ohjel­man, jos­sa osal­lis­tu­jat täyt­tä­vät pää­tee­moit­tain (ruo­kai­lu, lii­kun­ta, mie­len hyvin­voin­ti) hyvin­voin­ti­tuo­kiot, sisäl­lön, toteu­tu­mi­sen ja arvioin­nin. Tek­ni­siä haas­tei­ta oli mel­ko pal­jon, mm. ääni kier­si ja kuvayh­teys pät­ki. Opim­me täs­tä, että tes­taa­mi­ses­sa pitää olla iso jouk­ko osal­lis­tu­jia, nyt olim­me tes­tan­neet sovel­luk­sen kah­des­taan. Asioi­ta sel­vi­tet­tiin AC:n kans­sa heti samal­la vii­kol­la, ja ne saa­tiin rat­kot­tua. Yhteyk­siä tes­tat­tiin vie­lä ennen tois­ta val­men­nus­ta.

Toi­nen val­men­nus oli 21.8. tee­ma­na hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma ja moti­vaa­tio. Osal­lis­tu­jia oli kol­me, yksi 1. val­men­nuk­seen osal­lis­tu­nut ei onnis­tu­nut pää­se­mään lin­joil­le.

Soita 040 960 5266