Dumppaa Diabetes

Helmi Hyvinvointivalmennus

Helmi Hyvinvointivalmennus – etävertaisryhmä elintapamuutoksen tukena

Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy toteut­taa ohjat­tu­ja ja reaa­lia­jas­sa toteu­tet­ta­via video­ku­va­pu­he­lu­ryh­miä ris­ki-ryh­mäs­sä ole­vil­le kes­ki-ikäi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Idea­na on mah­dol­lis­taa moni­puo­li­nen elä­män­ta­pa­neu­von­ta lii­kun­nan, ravit­se­muk­sen ja pai­non­hal­lin­nan näkö­kul­mas­ta sekä etä­ver­tais­ryh­män tuki.

Helmi Hyvinvointivalmennus

 

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus täh­tää koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­nin lisää­mi­seen. Etä­val­men­nuk­seen osal­lis­tu­vat aset­ta­vat omis­ta läh­tö­koh­dis­taan rea­lis­ti­set tavoit­teet osa-alueil­le, joil­le koke­vat tar­vit­se­van­sa muu­tos­ta ja teke­vät kon­kreet­ti­sen Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man itsel­leen. Dump­paa Dia­be­tes -kokei­lun 3kk etä­val­men­nus   pai­not­taa oman moti­vaa­tion etsi­mis­tä, kir­kas­ta­mis­ta ja yllä­pi­toa. Hyvin­voin­tia tue­taan eri­tyi­ses­ti pai­non­hal­lin­nan, ravit­se­muk­sen ja lii­kun­nan avul­la. Osal­lis­tu­jia kan­nus­te­taan tar­kas­te­le­maan laa­jem­min omaa hyvin­voin­ti­aan esim. unta, lepoa ja ruuh­ka­vuo­sien haas­tei­ta.

Dump­paa Dia­be­tes -kokei­luun osal­lis­tu­vat hen­ki­löt ovat kes­ki-ikäi­siä ja pää­osin vie­lä työ­elä­mäs­sä. Tie­to­ko­neel­le asen­net­ta­van ohjel­mis­ton kaut­ta rää­tä­löi­ty etä­val­men­nus ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den etä­luen­not ovat help­po toteut­taa !

 

Etä­ver­tais­ryh­mä tukee ja kan­nus­taa

Etä­ver­tais­ryh­män ja etä­val­men­ta­jan tuel­la pys­ty­tään yhdes­sä kes­kus­te­le­maan omis­ta koke­muk­sis­ta ja jaka­maan hyvik­si todet­tu­ja vink­ke­jä, tsemp­paa­maan mui­ta ja jaka­maan onnis­tu­mi­set ryh­män kes­ken.  

Kokei­luun osal­lis­tu­vat saa­vat 12 vii­kon aika­na yhteen­sä 8 etä­oh­jat­tua lii­kun­taa sekä etä­val­men­nus­ta, joi­den avul­la täh­dä­tään pysy­viin muu­tok­siin elin­ta­po­jen eri osa-alueil­la.

Kokei­lun yhteis­työ­kump­pa­nit Gery ry, Maa- ja Koti­ta­lous­nai­set sekä Kar­viais­ten perus­tur­va­kun­tayh­ty­mä tuo­vat oman panok­sen­sa etä­luen­noil­la, jos­sa tee­ma­na mm. ruo­ka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­nen ja ravit­se­muk­sen mer­ki­tys ikään­tyes­sä. Yksi Elä­mä -ter­veys­tal­koot www-sivus­ton https://www.yksielama.fi/aineistot  kat­ta­vat ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vät mate­ri­aa­lit ovat myös osal­lis­tu­jien käy­tös­sä, ja nii­tä suo­si­tel­laan hyö­dyn­tä­mään osa­na omaa hyvin­voin­nin muu­tos­pro­ses­sia ja hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man teos­sa.

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­sen ”Etä­ver­tais­ryh­mä elin­ta­pa­muu­tok­sen tuke­na” – kokei­lun rahoit­taa val­tio­neu­vos­ton kans­lian Kokei­le­va Suo­mi -han­ke ja hank­keen tilaa­ja­na on Moti­va Oy.