Helmi tulevaisuudessa mukana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Koko syk­syn on ollut vah­vas­ti eri mediois­sa esil­lä ter­vey­sa­lan digi­ta­li­soi­tu­mi­nen ja tähän liit­ty­vät monet mah­dol­li­suu­det. Hel­mi­pal­ve­lut ovat ehkä juu­ri sik­si herät­tä­neet kiin­nos­tus­ta vii­me aikoi­na sekä jul­ki­sen että yksi­tyi­sen sek­to­rin toi­mi­jois­sa. Monet eri­lai­set yri­tyk­set etsi­vät juu­ri ter­veys­tek­no­lo­gias­ta rat­kai­su­ja kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen ja samal­la laa­duk­kaa­seen hoi­vaan ja kat­ta­vam­piin pal­ve­lui­hin.

Hel­men tar­joa­ma pal­ve­lu­va­li­koi­ma mah­dol­lis­taa jat­kos­sa niin hoi­vaa, viri­ke­toi­min­taa, kun­tou­tus­ta kuin elin­ta­paoh­jaus­ta etäyh­tey­den avul­la. Myös omais­hoi­ta­jil­le on tar­jol­la ns. etä­ver­tais­ryh­mä -mal­li, joka tar­jo­aa ver­tais­tu­kea ja ohjat­tua ryh­mä­toi­min­taa. Dump­paa dia­be­tes -kokei­lus­sa syk­syl­lä kehi­tet­ty etä­ver­tais­ryh­män mal­li sopii hyvin juu­ri omais­hoi­ta­jil­le, kos­ka osal­lis­tua voi omas­ta kodis­ta käsin ja siten saa­da arkeen pie­ni vir­kis­tys­het­ki tapaa­mal­la etä­nä mui­ta ja osal­lis­tu­mal­la ohjat­tuun ryh­mä­toi­min­taan.

Uusim­mis­ta pal­ve­luis­ta Hel­mi­Pis­te on pal­ve­lu, jos­ta olen myös erit­täin innois­sa­ni! Hel­mi­Pis­te mah­dol­lis­taa tule­vai­suu­des­sa pal­ve­lu­ta­lol­le ja hoi­va­ko­deil­le ohjat­tua viri­ke­toi­min­taa ilman hoi­ta­jan läs­nä­oloa ja työ­ai­kaa. Idea­na on samal­la myös tuo­da kon­tak­te­ja muis­ta senio­reis­ta talon ulko­puo­lel­ta ja siten tar­jo­ta laa­jem­mat ver­kos­tot ja van­hus­ten arkea ilah­dut­ta­vaa sekä toi­min­ta­ky­kyä tuke­vaa teke­mis­tä. Kai­kis­sa hoi­va­ko­deis­sa ja pal­ve­lu­ta­lois­sa ei talon omat resurs­sit kui­ten­kaan rii­tä akti­voi­van ja moni­puo­li­sen viri­ke­toi­min­nan tar­joa­mi­seen. Hel­mi­Pis­teel­tä on myös tar­vit­taes­sa saa­ta­vil­la etäyh­teys lää­kä­riin, joka tekee pal­ve­lus­ta var­sin monia hoi­va­ko­te­ja ja pal­ve­lu­ta­lo­ja hyö­dyt­tä­vän koko­nai­suu­den, joka tuo myös kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja tukee talon omia toi­min­to­ja.

 

Ps. Hel­mi­pal­ve­lut ovat esit­te­lys­sä Poris­sa 27.11.19 ja Rau­mal­la 28.11.19 Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian mes­suil­la. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan Hel­meen ja hake­maan Hel­men uuni­tuo­re esi­te! ?

 

Ter­kuin Lau­ra

Soita 040 960 5266