HelmiJumppa

Mitä?

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vää koti­pal­ve­lua senio­reil­le. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa lii­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ja moni­puo­lis­ta senio­ri­jump­paa, kuten suo­sit­tua tuo­li­jump­paa, tuo­li­pi­la­tes­ta, kei­nu­tuo­li­jump­paa, rau­hal­lis­ta venyt­te­lyä sekä ren­tou­tu­mis­har­joi­tuk­sia.

Kenelle?

Hel­mi­Jump­pa sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le, joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin. Yläi­kä­ra­jaa ei tun­ne­ta, van­him­mat senio­ri­jump­paan osal­lis­tu­jat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Pien­ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan asuin­paik­ka­kun­nan ja iän mukaan. Vai­kea muis­ti­sai­raus, joka estää lait­tei­den käyt­tä­mi­sen voi rajoit­taa itse­näis­tä osal­lis­tu­mis­ta ryh­mään.

Mitä?

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vää koti­pal­ve­lua senio­reil­le. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa lii­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ja moni­puo­lis­ta senio­ri­jump­paa, kuten suo­sit­tua tuo­li­jump­paa, tuo­li­pi­la­tes­ta, kei­nu­tuo­li­jump­paa, rau­hal­lis­ta venyt­te­lyä sekä ren­tou­tu­mis­har­joi­tuk­sia.

Kenelle?

Hel­mi­Jump­pa sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le, joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin. Yläi­kä­ra­jaa ei tun­ne­ta, van­him­mat senio­ri­jump­paan osal­lis­tu­jat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Pien­ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan asuin­paik­ka­kun­nan ja iän mukaan. Vai­kea muis­ti­sai­raus, joka estää lait­tei­den käyt­tä­mi­sen voi rajoit­taa itse­näis­tä osal­lis­tu­mis­ta ryh­mään.

 

Milloin?

30 minuu­tin mit­tai­sia senio­ri­jump­pia jär­jes­te­tään vii­koit­tain sekä arki­aa­mui­sin, -iltai­sin että lau­an­tai­sin. 

Missä?

Asiak­kaan koto­na etäyh­tey­den ja 20-22 tuu­mai­sel­la näy­töl­lä varus­te­tun help­po­käyt­töi­sen Arc­tic touch -lait­teen väli­tyk­sel­lä

Hinta?

HelmiJumppa-peruspaketti

hintaan 145 €/kk + aloitusmaksu 99 €

Sisäl­täen

  • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
  • 3 senio­ri­jump­paa vii­kos­sa
  • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

 

Aloi­tus­mak­su sisäl­tää lait­teen asen­nuk­sen ja oikeut­taa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen.