HelmiLäheiset

-

Helpot kuvapuhelut seniorin, läheisen ja etäomaishoitajan tueksi!

-

Mikä on HelmiLäheiset -palvelu?

Hel­mi­Lä­hei­set tar­jo­aa help­po­käyt­töi­sen senio­ri­pu­he­li­men ja tur­val­li­sen video­pu­he­lu­mah­dol­li­suu­den senio­reil­le sekä hei­dän lähei­sil­leen. Senio­ri voi vas­taa­not­taa video­pu­he­lui­ta ikäih­mi­sil­le suun­ni­tel­lun Arc­tic Touch -kuva­pu­he­li­men avul­la, ilman haas­ta­vaa tie­to­tek­nis­tä osaa­mis­ta tai han­ka­lia puhe­li­mia, tablet­te­ja ja tie­to­ko­nei­ta. Ikäih­mi­sen lähei­set voi­vat puo­les­taan soit­taa kuva­pu­he­li­meen omal­ta äly­lait­teel­ta ja näin tar­kis­taa kuu­lu­mi­sia ja voin­tia tur­val­li­ses­ti. 

Kenelle HelmiLäheiset sopii?

 

Hel­mi­Lä­hei­set sovel­tuu hyvin koto­na tai hoi­va­ko­dis­sa asu­vil­le ikäih­mi­sil­le. Lisäk­si niil­le hen­ki­löil­le, joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin ja yhtey­den­pi­to lähei­siin on haas­teel­lis­ta. Kuva­pu­he­li­men avul­la senio­rit voi­vat pitää yhteyt­tä esi­mer­kik­si kau­ka­na asu­viin omai­siin, lap­sen­lap­siin ja ystä­viin. Hel­mi­Lä­hei­set on myös mai­nio vaih­toeh­to senio­reil­le, joil­la on huo­no kuu­lo ja puhe­li­mes­sa puhu­mi­nen tuot­taa vai­keuk­sia. Hel­mi­Lä­hei­set ei sovel­lu vai­keas­ti muis­ti­sai­rail­le, joil­le lait­teen käyt­tä­mi­nen saat­taa olla lii­an haas­teel­lis­ta.

 

HelmiLäheiset-palvelun edut

Kuvayh­teys on saa­ta­vil­la myös auto­maat­ti­ses­ti aukea­vak­si, jol­loin omai­nen saa video­ku­vayh­tey­den lähei­seen­sä. Tämä mah­dol­lis­taa osal­le omais­hoi­ta­jis­ta jopa kotoa pois­tu­mi­sen asioil­le, sil­lä video­ku­vayh­tey­den ja sen auto­maat­ti­ses­ti aukea­van toi­min­non avul­la voi tar­kis­taa koto­na asu­van lähei­sen voin­nin ja ohjeis­taa eri­lai­sis­sa asiois­sa.

Huom! Pal­ve­lua myy­dään tois­tai­sek­si Hel­men lähi­toi­min­ta-alu­eel­la: Hel­sin­ki, Espoo, Kau­niai­nen, Van­taa, Vih­ti, Loh­ja, Kark­ki­la ja Kirk­ko­num­mi

Kiinnostuitko HelmiLäheiset-palvelusta?