HelmiLäheiset

Mitä?

Hel­mi­Lä­hei­set tar­jo­aa help­po­käyt­töi­sen senio­ri­pu­he­li­men ja tur­val­li­sen video­pu­he­lu­mah­dol­li­suu­den senio­reil­le sekä hei­dän lähei­sil­leen. Senio­ri voi soit­taa ja vas­taa­not­taa video­pu­he­lui­ta ikäih­mi­sil­le suun­ni­tel­lun Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men avul­la, ilman haas­ta­vaa tie­to­tek­nis­tä osaa­mis­ta tai han­ka­lia puhe­li­mia, tablet­te­ja ja tie­to­ko­nei­ta. Ikäih­mi­sen lähei­set voi­vat puo­les­taan soit­taa senio­ri­pu­he­li­meen ja vas­taa­not­taa puhe­lui­ta, mil­tä tahan­sa tie­to­ko­neel­ta ja äly­pu­he­li­mel­ta. Useam­man lähei­sen kans­sa voi­daan soit­taa myös ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­ta, joi­hin voi­daan vali­ta 2–3 läheis­tä esi­mer­kik­si senio­rin per­he- tai ystä­vä­pii­ris­tä.

Mitä?

Hel­mi­Lä­hei­set tar­jo­aa help­po­käyt­töi­sen senio­ri­pu­he­li­men ja tur­val­li­sen video­pu­he­lu­mah­dol­li­suu­den senio­reil­le sekä hei­dän lähei­sil­leen. Senio­ri voi soit­taa ja vas­taa­not­taa video­pu­he­lui­ta ikäih­mi­sil­le suun­ni­tel­lun Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men avul­la, ilman haas­ta­vaa tie­to­tek­nis­tä osaa­mis­ta tai han­ka­lia puhe­li­mia, tablet­te­ja ja tie­to­ko­nei­ta. Ikäih­mi­sen lähei­set voi­vat puo­les­taan soit­taa senio­ri­pu­he­li­meen ja vas­taa­not­taa puhe­lui­ta, mil­tä tahan­sa tie­to­ko­neel­ta. Useam­man lähei­sen kans­sa voi­daan soit­taa myös ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­ta, joi­hin voi­daan vali­ta 2–3 läheis­tä esi­mer­kik­si senio­rin per­he- tai ystä­vä­pii­ris­tä.

Kenelle?

Hel­mi­Lä­hei­set sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le, joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin ja yhtey­den­pi­to lähei­siin on haas­teel­lis­ta. Pake­tin ja senio­ri­pu­he­li­men avul­la senio­rit voi­vat pitää yhteyt­tä esi­mer­kik­si kau­ka­na asu­viin omai­siin, lap­sen­lap­siin ja ystä­viin. Hel­mi­Lä­hei­set on myös mai­nio vaih­toeh­to senio­reil­le, joil­la on huo­no kuu­lo ja puhe­li­mes­sa puhu­mi­nen tuot­taa vai­keuk­sia. Hel­mi­Lä­hei­set ei sovel­lu vai­keas­ti muis­ti­sai­rail­le, joil­le lait­teen käyt­tä­mi­nen saat­taa olla lii­an haas­teel­lis­ta.

Missä ja milloin?

Hel­mi­Lä­hei­set tuo tur­vaa sekä senio­reil­le että hei­dän lähei­sil­leen, kun kuu­lu­mi­set ja voin­ti voi­daan tar­kis­taa luo­tet­ta­vas­ti senio­ri­pu­he­li­men video­pu­he­lun avul­la, mis­sä ja mil­loin tahan­sa.

Hinta?

Kysy lisää! Kar­toi­tam­me tar­pee­si ensin!