HelmiOmaishoitajat

Vertaistukea omaishoitajille etäpalveluna

Etäteknologiaan perustuva omaishoitajien
vertaistuen palveluratkaisu omaishoitajien yhdistyksille ja järjestöille sekä muille organisaatioille

HelmiOmaishoitajat mahdollistaa vertaistukipalvelut omaishoitajille etäyhteyden avulla

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa omais­hoi­ta­jii­en hyvin­voin­tia ja jak­sa­mis­ta tuke­vaa toi­min­taa etä­ver­tais­ryh­mis­sä. Hel­miO­mais­hoi­ta­jat-pal­ve­lu­rat­kai­su on suun­nat­tu omais­hoi­ta­jien yhdis­tyk­sil­le ja jär­jes­töil­le sekä kun­nil­le. Sen avul­la esi­mer­kik­si omais­hoi­ta­jien pai­kal­li­syh­dis­tys voi toi­mia ryh­män ohjaa­ja­na eri­lai­sil­le ver­tais­tu­ki­ryh­mil­le. Hel­miO­mais­hoi­ta­jat -pal­ve­lu perus­tuu etäyh­tey­den ja Arc­tic Touch -kuva­pu­he­li­men avul­la toteu­tet­ta­viin tuki­ryh­miin, jois­sa saman­kal­tai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vat omais­hoi­ta­jat voi­vat kes­kus­tel­la joko kah­den kes­ken tai pien­ryh­mis­sä.

HelmiOmaishoitajat lisää omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia arjessa

Ver­tais­tu­ki on tär­keä osa monien omais­hoi­ta­jien jak­sa­mis­ta. Ver­tais­tuen avul­la voi­daan yllä­pi­tää sekä edis­tää omais­hoi­ta­jien omaa jak­sa­mis­ta sekä hei­dän per­hei­den­sä hyvin­voin­tia ja elä­män­laa­tua. Ver­tais­tu­ki­ryh­mis­sä jae­taan tie­toa, vaih­de­taan aja­tuk­sia ja vir­kis­täy­dy­tään kuor­mit­ta­van omais­hoi­va-arjen kes­kel­lä. Etäyh­tey­teen perus­tu­va Hel­miO­mais­hoi­ta­jat-rat­kai­su mah­dol­lis­taa ver­tais­tuen jär­jes­tä­mi­sen hel­pos­ti kuvayh­tey­den kaut­ta.


HelmiOmaishoitajat -palveluratkaisun edut

mah­dol­lis­taa ver­tais­tuen jaka­mi­sen ikään­ty­nei­den omais­hoi­ta­jien kes­ken joko ryh­mis­sä tai kah­den kes­ken

Etäomaishoitajat – oletko työssäkäyvä omaishoitaja ja tarvitset tukea?

Hel­miO­mais­hoi­ta­jat – ja Hel­mi­Lä­hei­set -pal­ve­lu on aluk­si myyn­nis­sä Etä­pal­ve­lu Hel­men lähi­toi­min­ta-alu­eel­la (Vih­ti, Kark­ki­la, Loh­ja, Kirk­ko­num­mi, Espoo, Hel­sin­ki, Van­taa, Kau­niai­nen)

Kiinnostuitko HelmiOmaishoitajat-palvelusta?

HelmiHoiva

Etähoivaa kotihoidon asiakkaille kuvayhteyden välityksellä

Etäteknologiaan perustuva edistyksellinen palveluratkaisu kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluita tarjoaville yrityksille

HelmiHoiva mahdollistaa kotihoidon välittämisen etäyhteyden avulla

Hel­mi­Hoi­va on nyky­ai­kai­nen rat­kai­su koti­hoi­don ja mui­den senio­rei­den koti­pal­ve­lu­jen välit­tä­mi­seen etäyh­tey­den avul­la, etä­hoi­to­na. Sen ansios­ta koti­hoi­dos­sa ja koti­pal­ve­lus­sa pys­ty­tään kor­vaa­maan niin sanot­tu­ja kevyem­män hoi­van käyn­te­jä, kuten voin­nin tar­kis­tuk­sia ja lääk­kei­den­ot­to­ja, tehok­kaan kuvayh­tey­den avul­la. Koti­hoi­to voi antaa senio­reil­le etä­hoi­to­na esi­mer­kik­si pal­ve­luoh­jaus­ta ja neu­von­taa kuva­pu­he­li­men avul­la tai pitää seu­raa asiak­kail­leen.

dav

HelmiHoivan avulla voidaan tarjota laadukasta etähoitoa kustannustehokkaasti

Hel­mi­Hoi­va tar­jo­aa koti­hoi­dol­le mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta asiak­kail­leen laa­duk­kaam­paa ja moni­puo­li­sem­paa pal­ve­lua nopean etäyh­tey­den avul­la. Kuvayh­tey­den avul­la esi­mer­kik­si eri­lai­sis­ta voin­nin­tar­kas­tuk­sis­ta ja muis­tu­tuk­sis­ta sekä muus­ta etä­hoi­dos­ta voi­daan huo­leh­tia useam­min ja tehok­kaam­min. Help­po­käyt­töi­seen etä­tek­no­lo­gi­aan perus­ta­va etä­hoi­don pal­ve­lu­rat­kai­su tar­jo­aa senio­reil­le tur­vaa ja huo­len­pi­toa. Koti­hoi­don pal­ve­lui­ta tar­joa­vil­le yri­tyk­sil­le Hel­mi­Hoi­va tuo sääs­töä sekä kus­tan­nuk­siin että resurs­sei­hin.

Mihin HelmiHoiva sopii?

HelmiHoivan edut

Oletko pk-hoivayrittäjä?

Tie­sit­kö, että Sinul­la on mah­dol­li­suus hakea Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­li yri­tyk­sel­le­si ja näin saat käyt­töö­si Hel­mi­Hoi­va-pal­ve­lun?

HelmiJumppa ja HelmiPorinat

Hel­mi­Hoi­vaan on lisä­pal­ve­lu­na ostet­ta­vis­sa myös Hel­mi­Jump­pa- ja Hel­mi­Po­ri­nat- pal­ve­lut, jot­ka yhdes­sä etä­hoi­don kans­sa tuke­vat ja yllä­pi­tä­vät senio­rei­den hyvin­voin­tia ja toi­min­ta­ky­kyä.

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vää ryh­mä­toi­min­taa etä­pal­ve­lu­na senio­reil­le. Koh­de­ryh­mä­nä ovat pal­ve­lu­ta­lot, hoi­va­ko­dit ja koti­pal­ve­lua tar­joa­vat yri­tyk­set. Hel­mi­Hoi­va-paket­tiin on mah­dol­lis­ta saa­da lisä­pal­ve­lu­na eri­lais­ta ryh­mä­toi­min­taa, esi­mer­kik­si Hel­mi­Po­ri­nat- tai Hel­mi­Jump­pa-pal­ve­lui­den muo­dos­sa. Ohjat­tu ryh­mä­toi­min­ta tuo iloa, yhdes­sä­oloa ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä senio­rei­den arkeen! Etä­pal­ve­lu Hel­mi kar­toit­taa yri­tyk­sen­ne ja asiak­kai­den­ne tar­peet sekä tukee tei­tä orga­ni­saa­tiol­len­ne sopi­van ryh­mä­toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa.

Kysy lisää

Hel­men etä­ryh­miin pää­see mukaan suu­rel­la näy­töl­lä varus­te­tul­ta Arc­tic Touch -kuva­pu­he­li­mel­ta, jon­ka käyt­tä­mi­nen on teh­ty äärim­mäi­sen hel­pok­si.  Vaih­toeh­toi­ses­ti ryh­miin on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös hoi­va­ko­din tai pal­ve­lu­ta­lon oman yhtei­ses­sä tilas­sa ole­van tele­vi­sion kaut­ta, jol­loin ei tar­vi­ta uusia lai­tein­ves­toin­te­ja. Ryh­miä voi­daan yhdis­tää kes­ke­nään, mikä lisää sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja myös hoi­va­ko­tien välil­lä.

Hel­mi­Po­ri­nois­sa jär­jes­te­tään vaih­te­le­vas­ti sekä kes­kus­te­luun, ver­tais­toi­min­taan, visai­luun että pelai­luun perus­tu­vaa toi­min­taa. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­ma moni­puo­li­nen viri­ke­toi­min­ta sovel­tuu pal­ve­lu­ta­lois­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le asuk­kail­le, jois­ta van­him­mat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Akti­vi­tee­tit ja ryh­mät rää­tä­löi­dään asuk­kai­den tar­pei­den ja osal­lis­tu­mis­ky­vyn mukaan, jol­loin voi­daan huo­mioi­da myös esi­mer­kik­si muis­ti­sai­raat osal­lis­tu­jat. Kaik­ki ryh­mäs­sä ole­vat voi­vat näh­dä toi­sen­sa. 

Hel­mi­Jump­pa on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa lii­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ja moni­puo­lis­ta viri­ke­jump­paa, kuten suo­sit­tua tuo­li­jump­paa, kei­nu­tuo­li­jump­paa, rau­hal­lis­ta venyt­te­lyä ja ren­tou­tu­mis­har­joi­tuk­sia. Hel­mi­Jump­pa sovel­tuu ikään kat­so­mat­ta kai­kil­le pal­ve­lu­ta­lois­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­la senio­reil­le. Ohja­tut jum­pat rää­tä­löi­dään asuk­kai­den kun­non mukaan, jol­loin akti­vi­tee­teis­sa voi­daan huo­mioi­da myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­set asiak­kaat.

Ota yhteyt­tä

Kiinnostuitko HelmiHoiva-palvelusta?