Helmipalvelun kuulumisia keväältä – ja suunnitelmia syksylle!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Etä­pal­ve­lu Hel­men huh­ti-tou­ko­kuu on eden­nyt vauh­dik­kaas­ti, sil­lä käyn­nis­sä ole­van pilot­ti­ryh­män lisäk­si Hel­mi on ollut eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa, jois­ta vii­mei­sin Per­he­bi­leet -tapah­tu­ma 18.5 Num­me­las­sa. Etä­pal­ve­lu Hel­mi alkaa pik­ku­hil­jaa tul­la tutuk­si yhä usea­mal­le senio­ril­le ja hei­dän lähei­sil­le. Saa­tu­jen alus­ta­vien palaut­tei­den perus­teel­la kuva­pu­he­li­men väli­tyk­sel­lä ohjat­tu ryh­mä­toi­min­ta koe­taan muka­vak­si ja arkea ryt­mit­tä­väk­si tapah­tu­mak­si, jota osa­taan odot­taa!

Pilot­ti­ryh­män osal­lis­tu­jat ovat saa­neet huh­ti­kuun alus­ta vii­koit­tain kes­ki­mää­rin kak­si Hel­mi­Jump­paa ja yhdes­tä kah­teen Hel­mi­Po­ri­nat ryh­mää. Tee­ma­na ryh­mis­sä ovat olleet eri­lai­set visai­lut, bin­go, Sävel­sir­kun (Sen­ti­na Oy:n) äänioh­jel­mis­tot ja ohja­tut kes­kus­te­lut. Hel­mi­pal­ve­luis­ta teh­ty tuo­re esit­te­ly­vi­deo kuvaa hyvin pal­ve­lun sisäl­töä, jos­sa tii­vis­tyy ilo, yhdes­sä­olo, haus­kuus ja toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­nen hel­pos­ti omas­ta kodis­ta käsin!

Etä­pal­ve­lu Hel­men toi­min­ta-alue on täl­lä het­kel­lä ja siir­ty­mäs­sä lähem­mäk­si PK-aluet­ta, sil­lä Vih­din, Loh­jan ja Kark­ki­lan lisäk­si, muka­na on Kirk­ko­num­mi, Espoo ja Hel­sin­ki. Tar­koi­tuk­se­na on hakea lupia myös muu­al­le Uuden­maan alu­eel­le. Etä­pal­ve­lu Hel­mi on yksi­tyis­ten sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen, koti­pal­ve­lu­jen tuki­pal­ve­lu­jen, tuot­ta­ja. Tämä tar­koit­taa sitä että toi­min­ta on luvan­va­rais­ta ja jokai­seen kuntaan/ kau­pun­kiin on ko. luvat haet­ta­va. Lupien hake­mi­nen on vie­nyt juu­ri kevät­tal­vel­la pal­jon aikaa, mut­ta nyt isoim­mat PK-seu­dun kau­pun­git ovat jo saa­tu sekä ”loput” par­hail­laan haus­sa.

Senio­reil­le on todel­la pal­jon eri­lai­sia kotiin vie­tä­viä tuki­pal­ve­lui­ta ja hoi­va­pal­ve­lui­ta, mut­ta onko kukaan aja­tel­lut, että kuvayh­tey­den avul­la jopa pie­nem­pi­kin koti­pal­ve­lu­ja tuot­ta­va yri­tys voi­si sääs­tää aikaa ja rahaa sekä samal­la moni­puo­lis­taa nykyi­siä pal­ve­lui­taan juu­ri etäyh­tey­den avul­la? Kon­kreet­ti­nen esi­merk­ki voi­si olla pie­nem­pien hoi­va­käyn­nin kor­vaa­mi­nen kuva­pu­he­li­men avul­la, jol­loin asiak­kaan luok­se ei tar­vit­se men­nä, jos kysees­sä voin­nin tai lääk­keen­o­ton seu­ran­ta. Lisäk­si osa kotiin vie­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta on myös seu­ran­pi­toa van­hus­asiak­kaal­le, jol­loin yhdes­sä jutel­laan, lue­taan tms. Tämän­kal­tai­set pal­ve­lut ovat myös hel­pos­ti saa­ta­vil­la kuvayh­tey­den avul­la teh­tä­vik­si. Lisäk­si oheis­pal­ve­lu­na on mah­dol­lis­ta tar­jo­ta omil­le asiak­kail­le pää­syä Hel­men ohjat­tui­hin ryh­miin. Näin pie­nem­pi­kin koti­pal­ve­lu­yri­tys erot­tuu hel­pos­ti kil­pai­li­jois­taan!

Hel­miY­ri­tys -pake­tin idea on mah­dol­lis­taa myös kuva­pu­he­lui­den hyö­dyn­tä­mi­nen monis­sa eri orga­ni­saa­tiois­sa, kuten vaik­ka­pa jär­jes­töis­sä, jois­sa kuva­pu­he­lut tuo­vat mah­dol­li­suu­den oman toi­min­nan toteut­ta­mi­seen etä­ryh­mis­sä tar­jo­ten uusia ulot­tu­vuuk­sia esim. ver­tais­tu­keen tai kou­lut­ta­mi­seen. Kos­ke­tuk­sel­la toi­mi­van kuva­pu­he­li­men lisäk­si Etä­pal­ve­lu Hel­men pal­ve­lu­va­li­koi­ma laa­je­nee lähi­tu­le­vai­suu­des­sa myös siten, että kuva­pu­he­li­men lisäk­si etäyh­tey­den voi muo­dos­taa myös omal­ta tie­to­ko­neel­ta senio­rin tie­to­ko­neel­le. Tähän ohjel­mis­toon kuu­luu myös eri­lai­sia omi­nai­suuk­sia ja mah­dol­li­suus ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­hin. Näin ollen ne senio­rit, jot­ka jo ovat tot­tu­nei­ta tie­to­tek­nii­kan käyt­tä­jiä, voi­vat saa­da esim. hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan yhtey­den omal­ta tie­to­ko­neel­ta!

Hel­men pilot­ti­ryh­mä on nyt eden­nyt yli puo­li­vä­lin ja tulee päät­ty­mään juhan­nus­vii­kol­le. Tuol­loin teh­dään lop­pu­haas­tat­te­lut ja kyse­lyt vie­lä kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le. Hel­men ryh­mät ovat tämän jäl­keen kesä­tauol­la ja elo­kuun alus­sa star­ta­taan uudes­taan. Uusia osal­lis­tu­jia saa­daan myös toi­vot­ta­vas­ti Espoon ja Hel­sin­gin alu­eel­ta! Lisäk­si Hel­miY­ri­tys pilot­tiin etsi­tään edel­leen kump­pa­nei­ta mukaan! Ilmoit­tau­du pian!

Kerät­ty­jen palaut­tei­den (Hel­mi­pi­lot­ti ja kyse­lyt eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa) ja Hel­mi­pal­ve­lui­den suun­nit­te­lu­tii­min poh­jal­ta seu­raa­vat ideat toteu­te­taan Hel­mi­pal­ve­luis­sa ensi syk­sy­nä:

  1. Hel­mi­Po­ri­nois­sa itseoh­ja­tu­vat ryh­mät, kuten vaik­ka­pa päi­vä­kah­vit- tai muu kes­kus­te­lu­ryh­mä.
  2. Hel­mi­Po­ri­noi­hin hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen liit­ty­viä asian­tun­ti­ja­luen­to­ja yhteis­työs­sä lähia­lu­een jär­jes­tö­jen ja yhdis­tys­ten kans­sa.
  3. Etäys­tä­vä­toi­min­ta osa­na Hel­men pal­ve­lu­pa­ket­tien tar­jon­taa ja lähi­tu­le­vai­suu­des­sa yhteis­työs­sä esim. SPR:n kans­sa.

 

Ter­ve­tu­loa mukaan Hel­men KESÄRYHMÄÄN tou­ko-, kesä- ja elo­kuun ajak­si! ?

VARAA PAIKKASI TAI ILMOITA LÄHIPIIRIN SENIORI MUKAAN!

HUOM! Paik­ko­ja rajoi­te­tus­ti! Voit ostaa myös lah­ja­kor­tin lähei­sel­le­si!

Iloi­sin ter­vei­sin,

Lau­ra p. 040-9605266

info@etapalveluhelmi.fi

Soita 040 960 5266