HelmiPiste

Viriketoimintaa palveluasumiseen

Etäteknologiaan perustuva senioreiden hyvinvointia ja aktiivisuutta edistävä palveluratkaisu senioreiden palveluasumista tarjoaville yrityksille

HelmiPiste tarjoaa viriketoimintaa palveluasumiseen etäyhteyden avulla

Hel­mi­Pis­te tuo pal­ve­lu­ta­loi­hin ja hoi­va­ko­tei­hin moni­puo­lis­ta virik­keel­lis­tä ja akti­voi­vaa toi­min­taa. Etäyh­tey­den kaut­ta toteu­tet­ta­va ryh­mä­toi­min­ta voi olla esi­mer­kik­si eri­lais­ta senio­reil­le suun­nat­tua lii­kun­nal­lis­ta teke­mis­tä tai kes­kus­te­luun poh­jau­tu­vaa virik­keel­lis­tä toi­min­taa. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­mat mie­lek­käät ryh­mä­si­säl­löt ovat rää­tä­löi­tä­vis­sä talon asuk­kai­den tar­pei­den mukaan. Viri­ke­toi­min­nan lisäk­si pal­ve­luun on saa­ta­vil­la myös kus­tan­nus­te­ho­kas etä­lää­kä­riyh­teys.

HelmiPiste vapauttaa hoitajien työaikaa ja tarjoaa asukkaille mielekästä viriketoimintaa

Hel­mi­Pis­teen kaut­ta pal­ve­lu­ta­lois­sa ja hoi­va­ko­deis­sa voi­daan yllä­pi­tää asuk­kai­den aktii­vi­suut­ta sekä tar­jo­ta asiak­kail­le yhtei­söl­li­syyt­tä lisää­vää ja hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vää viri­ke­toi­min­taa, joka ei vaa­di juu­ri­kaan hoi­ta­jien läs­nä­oloa tai työ­ai­kaa. Hel­mi­Pis­teen avul­la pal­ve­lua­su­mis­ta tar­joa­vat yri­tyk­set voi­vat pait­si tar­jo­ta moni­puo­li­sia akti­vi­teet­te­ja asiak­kail­leen, samal­la sääs­tää myös kus­tan­nuk­sis­saan. 

HelmiPisteen edut

Tutustu HelmiPisteen palveluihin

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vää ryh­mä­toi­min­taa etä­pal­ve­lu­na senio­reil­le. Koh­de­ryh­mä­nä ovat pal­ve­lu­ta­lot, hoi­va­ko­dit ja koti­pal­ve­lua tar­joa­vat yri­tyk­set. Ohjat­tu ryh­mä­toi­min­ta tuo iloa, yhdes­sä­oloa ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä senio­rei­den arkeen! Etä­pal­ve­lu Hel­mi kar­toit­taa yri­tyk­sen­ne ja asiak­kai­den­ne tar­peet sekä tukee tei­tä orga­ni­saa­tiol­len­ne sopi­van ryh­mä­toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa.

Kysy lisää

Hel­men etä­ryh­miin pää­see mukaan suu­rel­la näy­töl­lä varus­te­tul­ta Arc­tic Touch -kuva­pu­he­li­mel­ta, jon­ka käyt­tä­mi­nen on teh­ty äärim­mäi­sen hel­pok­si.  Vaih­toeh­toi­ses­ti ryh­miin on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös hoi­va­ko­din tai pal­ve­lu­ta­lon oman yhtei­ses­sä tilas­sa ole­van tele­vi­sion kaut­ta, jol­loin ei tar­vi­ta uusia lai­tein­ves­toin­te­ja. Ryh­miä voi­daan yhdis­tää kes­ke­nään, mikä lisää sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja myös hoi­va­ko­tien välil­lä. 

Hel­mi­Po­ri­nois­sa jär­jes­te­tään vaih­te­le­vas­ti sekä kes­kus­te­luun, ver­tais­toi­min­taan, visai­luun että pelai­luun perus­tu­vaa toi­min­taa. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­ma moni­puo­li­nen viri­ke­toi­min­ta sovel­tuu pal­ve­lu­ta­lois­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le asuk­kail­le, jois­ta van­him­mat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Akti­vi­tee­tit ja ryh­mät rää­tä­löi­dään asuk­kai­den tar­pei­den ja osal­lis­tu­mis­ky­vyn mukaan. Kaik­ki ryh­mäs­sä ole­vat voi­vat näh­dä ja kuul­la toi­sen­sa.

Hel­mi­Jump­pa on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa lii­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ja moni­puo­lis­ta viri­ke­jump­paa, kuten suo­sit­tua tuo­li­jump­paa, kei­nu­tuo­li­jump­paa, rau­hal­lis­ta venyt­te­lyä ja ren­tou­tu­mis­har­joi­tuk­sia. Hel­mi­Jump­pa sovel­tuu ikään kat­so­mat­ta kai­kil­le pal­ve­lu­ta­lois­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­la senio­reil­le. Ohja­tut jum­pat rää­tä­löi­dään asuk­kai­den kun­non mukaan, jol­loin akti­vi­tee­teis­sa voi­daan huo­mioi­da myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­set asiak­kaat.

Ota yhteyt­tä

Kiinnostuitko HelmiPiste-palvelusta?