HelmiPorinat

Mitä?

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa moni­puo­lis­ta viri­ke­toi­min­taa van­hus­ten­hoi­don tuek­si. Hel­mi­Po­ri­nois­sa jär­jes­te­tään vaih­te­le­vas­ti sekä kes­kus­te­luun, ver­tais­toi­min­taan, visai­luun ja pelai­luun perus­tu­vaa toi­min­taa että lii­kun­nal­li­sem­paa toi­min­taa, kuten tuo­li­jump­paa.

Kenelle?

Hel­mi­Po­ri­nat sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le, joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin. Yläi­kä­ra­jaa ei tun­ne­ta, van­him­mat osal­lis­tu­jat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Osa viri­ke­ryh­mis­tä sovel­tuu myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le asiak­kail­le. Pien­ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan asuin­paik­ka­kun­nan ja iän mukaan. Vai­kea muis­ti­sai­raus, joka estää lait­tei­den käyt­tä­mi­sen voi rajoit­taa ryh­mään osal­lis­tu­mis­ta itse­näi­ses­ti.

Mitä?

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa moni­puo­lis­ta viri­ke­toi­min­taa van­hus­ten­hoi­don tuek­si. Hel­mi­Po­ri­nois­sa jär­jes­te­tään vaih­te­le­vas­ti sekä kes­kus­te­luun, ver­tais­toi­min­taan, visai­luun ja pelai­luun perus­tu­vaa toi­min­taa että lii­kun­nal­li­sem­paa toi­min­taa, kuten tuo­li­jump­paa.

Kenelle?

Hel­mi­Po­ri­nat sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin. Yläi­kä­ra­jaa ei tun­ne­ta, van­him­mat osal­lis­tu­jat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Osa viri­ke­ryh­mis­tä sovel­tuu myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le asiak­kail­le. Pien­ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan asuin­paik­ka­kun­nan ja iän mukaan. Vai­kea muis­ti­sai­raus, joka estää lait­tei­den käyt­tä­mi­sen voi rajoit­taa ryh­mään osal­lis­tu­mis­ta itse­näi­ses­ti.

Milloin?

45 minuu­tin mit­tai­sia kes­kus­te­lu- ja viri­ke­ryh­miä jär­jes­te­tään arki­päi­vi­sin. Asia­kas voi vai­kut­taa ryh­mien vii­koit­tai­seen ohjel­ma­si­säl­töön.

Missä?

Asiak­kaan koto­na etäyh­tey­den ja 20-22 tuu­mai­sel­la näy­töl­lä varus­te­tun help­po­käyt­töi­sen Arc­tic touch -lait­teen väli­tyk­sel­lä.

Hinta?

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin oikeu­te­tut voi­vat saa­da pal­ve­lun ilman alvia, mikä­li hei­dän toi­min­ta­ky­kyn­sä sitä edel­lyt­tää. Tämä arvioi­daan aina tapaus­koh­tai­ses­ti.

HelmiPorinat-laajapaketti

hintaan 195 € /kk + aloitusmaksu 99 €

Sisäl­täen

  • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
  • 1 pori­na­ryh­mä vii­kos­sa
  • 2 jump­pa­ryh­mää vii­kos­sa
  • Hel­miYs­tä­vät- ryh­mä arki­päi­vi­sin (ks. Hel­miYs­tä­vät)
  • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

 

Aloi­tus­mak­su sisäl­tää lait­teen asen­nuk­sen ja oikeut­taa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen

HelmiYstävät 

Kai­paat­ko jut­tuseu­raa päi­vi­sin? Haluat­ko juo­da päi­vä­kah­vi­si yhdes­sä hyväs­sä seu­ras­sa? 

 

  • Pää­sy Hel­men itseoh­jau­tu­vaan Päi­vä­kah­vit -ryh­mään arki­sin 
  • Kah­den­vä­li­nen kuva­pu­he­lui­den soit­to­mah­dol­li­suus Etäys­tä­vä-pake­tin osta­nei­den kes­ken 
  • Huom! Ryh­mä muo­dos­te­taan ns. tut­tu­jen kes­ken eli aiem­min samas­sa esim. Jump­pa- tai Pori­nat ryh­mäs­sä olleet hen­ki­löt