HelmiYritys

Mitä ja kenelle?

Hel­miY­ri­tys-paket­ti on tar­koi­tet­tu suurasiak­kail­le eli pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le koti­hoi­toon, koti­pal­ve­luun, pal­ve­lu­kes­kuk­siin ja -taloi­hin sekä seu­ra­kun­nil­le, muil­le yri­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le ja yhtei­söil­le, jot­ka tar­vit­se­vat etä­pal­ve­lu­ja osa­na omaa pal­ve­lun­tuo­tan­to­aan. Jokai­seen Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­meen sisäl­tyy lisäk­si yksi omais­liit­ty­mä.

Mitä ja kenelle?

Hel­miY­ri­tys-paket­ti on tar­koi­tet­tu suurasiak­kail­le eli pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le koti­hoi­toon, koti­pal­ve­luun, pal­ve­lu­kes­kuk­siin ja -taloi­hin sekä seu­ra­kun­nil­le, muil­le yri­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le ja yhtei­söil­le, jot­ka tar­vit­se­vat etä­pal­ve­lu­ja osa­na omaa pal­ve­lun­tuo­tan­to­aan. Voit ostaa Etä­pal­ve­lu Hel­men kaut­ta yri­tyk­sel­le­si pal­ve­lu­pa­ke­tin joko perus- tai laa­ja­pa­ket­ti­na. Jokai­seen Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­meen sisäl­tyy yksi omais­liit­ty­mä.

Missä ja milloin?

Hel­miY­ri­tys-pake­tis­sa asiak­kaat osal­lis­tu­vat pal­ve­lun­tuot­ta­jan omaan etä­ryh­mään tai saa­vat muu­ta neu­von­taa ja ohjaus­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jan oman etä­pal­ve­lun avul­la. Voit myös vali­ta Etä­pal­ve­lu Hel­men sisäl­tö­jä osak­si nykyis­tä pal­ve­lun­tuo­tan­toa­si. Voit esi­mer­kik­si ostaa Hel­men pien­ryh­miä, kuten Hel­mi­Jum­pan tai Hel­mi­Po­ri­nat.

Hel­miY­ri­tys -pake­tit sovel­tuu moni­puo­li­ses­ti eri­lais­ten suurasiak­kai­den tar­pei­siin. Koti­hoi­to ja -pal­ve­lu pys­ty­vät kor­vaa­maan kuvayh­tey­del­lä asiak­kaa­seen niin sanot­tu­ja kevyem­män hoi­van käyn­te­jä, kuten voin­nin tar­kis­tuk­sia ja lääk­kei­den­ot­to­ja. Koti­hoi­to voi myös antaa esi­mer­kik­si pal­ve­luoh­jaus­ta ja neu­von­taa puhe­li­mit­se tai olla yhtey­des­sä asiak­kaan omai­seen kuvayh­tey­den väli­tyk­sel­lä. Tämä sopii myös erin­omai­ses­ti omais­hoi­toon!

Pal­ve­lu­kes­kuk­set ja -talot voi­vat jär­jes­tää omaa toi­min­taan­sa etäyh­tey­del­lä talon sisäl­lä tai isom­mis­sa hoi­va­kes­kuk­sis­sa eri talo­jen ja yksi­köi­den välil­lä. Täl­lä tavoin esi­mer­kik­si omat kun­tou­tus­ryh­mät voi­daan jär­jes­tää kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti unoh­ta­mat­ta omai­syh­tey­den­pi­toa!

Seu­ra­kun­nat voi­vat tar­jo­ta monia van­huk­sil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lu­jaan etäyh­tey­del­lä. Sama kos­kee kaik­kia mui­ta­kin yhtei­sö­jä, jär­jes­tö­jä ja yri­tyk­siä, joil­la on tar­ve jär­jes­tää pal­ve­lu­jaan etäyh­tey­den avul­la.

Etä­pal­ve­lu Hel­mi aut­taa mie­lel­lään kaik­kia suurasiak­kai­ta suun­nit­te­le­maan etä­pal­ve­lun sisäl­tö­jä. Pal­ve­lun sovel­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia on monia. Voim­me myös miet­tiä koko­naan uuden­lai­sen etä­pal­ve­lui­hin perus­tu­van lii­ke­toi­min­ta­mal­lin raken­ta­mis­ta yri­tyk­sel­le­si!

Mikä ihmeen Arctic touch -kuvapuhelin?

Arc­tic touch on suo­ma­lai­sen etä­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jän Arc­tic Con­nect Oy:n ikäih­mi­sil­le suun­nit­te­le­ma edis­tyk­sel­li­nen kuva­pu­he­lin. Video­neu­vot­te­lui­hin tar­koi­tet­tu 4G net­tiyh­tey­del­lä varus­tet­tu kuva­pu­he­lin sovel­tuu 20–22 tuu­mai­sen näyt­tön­sä ja help­po­käyt­töi­syy­ten­sä ansios­ta tablet­te­ja parem­min senio­rei­den käyt­töön. Kuva­pu­he­li­men avul­la käyt­tä­jät voi­vat pitää yhteyt­tä lähei­siin­sä sekä osal­lis­tua Etä­pal­ve­lu Hel­men tar­joa­maan hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vään viri­ke- ja ver­tais­ryh­mä­toi­min­taan.