Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen koti- ja hoivakotikaranteenissa – nyt on aika tarttua etäpalveluratkaisuihin!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Koronakriisin seuraukset näkyvät jo lähikuukausina vanhusväestössä

Olen käy­nyt vii­me viik­koi­na kes­kus­te­lu­ja niis­tä ongel­mis­ta, jot­ka Koro­na­vi­rus-pan­de­mian myö­tä on tul­lut niin kun­nil­le, yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le kuin senio­rei­den omai­sil­le. Van­huk­set eivät saa vie­rai­li­joi­ta hoi­va­ko­tei­hin eikä virik­keel­li­siä ryh­miä voi­da enää juu­ri­kaan jär­jes­tää, tai aina­kin hyvin rajoi­te­tus­ti, ja sil­loin jos hoi­va­työl­tä ehdi­tään. Lisäk­si omais­ten huo­li omas­sa kodis­sa tai hoi­va­ko­dis­sa asu­vis­ta lähei­sis­tä kas­vaa. Tämä näkyy myös sii­nä, että Koro­na­vi­ruk­sen pelos­sa on alet­tu hoi­taa omaa van­hem­paa ja sanot­tu irti sopi­muk­set koti­hoi­toon. Eska­loi­tues­saan tämän krii­sin seu­rauk­set tule­vat lisää­mään sote-kus­tan­nuk­sia mer­kit­tä­väs­ti! Sik­si toi­min­ta­ky­vyn romah­ta­mi­sen ennal­taeh­käi­sy van­hus­väes­töl­lä on aloi­tet­ta­va NYT!.

Ikään­ty­neil­le tar­jol­la moni­puo­li­nen kat­taus hyvin­voin­tia tuke­via etäpalveluita

Etä­pal­ve­lu Hel­mi ja Ilo­pis­te kehit­tä­vät ainut­laa­tuis­ta pal­ve­lu­kon­sep­tia, jos­sa tulee ole­maan eri­lai­sia elä­myk­siä ja akti­vi­teet­te­ja niin video­tal­len­tei­den kuin live-ryh­mien muo­dos­sa. Ilo­pis­teen käyt­tö onnis­tuu täl­lä het­kel­lä niin puhe­li­men, tie­to­ko­neen kuin hoi­va­ko­din oman tele­vi­sion kaut­ta hel­pos­ti. Ilo­pis­teen Elä­myk­set tule­vat myös osak­si kos­ke­tuk­sel­la toi­mi­via help­po­käyt­töi­siä kuva­pu­he­li­mia Etä­pal­ve­lu Hel­mes­sä. Näin mah­dol­lis­te­taan elä­myk­sis­tä ja lii­kun­nas­ta naut­ti­mi­nen myös hel­pon ja riit­tä­vän suu­ren video­ku­vayh­tey­den avul­la unoh­ta­mat­ta omaisyhteydenpitoa.

 

Videokuvapuheluita hoivakoteihin ison kuvapuhelimen avulla sekä Elämyksiä

Hoi­va­ko­deil­le suun­nat­tu Hel­mi­Lä­hei­set & Ilo­pis­te -pal­ve­lu­pa­ket­ti mah­dol­lis­taa hoi­va­ko­deil­le video­ku­va­pu­he­lut hoi­va­ko­deis­sa asu­vien van­hus­ten ja hei­dän omais­ten välil­lä kuva­pu­he­li­men isol­ta näy­töl­tä. Hoi­va­ko­ti voi mah­dol­lis­taa asuk­kai­den omai­sil­le omais­liit­ty­mät, jol­la saa etäyh­tey­den hoi­va­ko­din yhtei­sel­le kuva­pu­he­li­mel­le. Tähän paket­tiin tulee lisäk­si Ilo­pis­teen kat­ta­vat video­si­säl­löt, joi­ta voi käyt­tää niin vir­kis­tyk­seen, kun­tou­tuk­seen kuin hoi­ta­jien työssäjaksamiseen.

Hyvin­voin­ti­ter­vei­sin,

Lau­ra / Etä­pal­ve­lu Helmi

Soita 040 960 5266