Kesäkuulumisia Helmestä: kohti Onnistunutta Ikääntymistä & Vihdin Mummolaa! 😊

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kii­ret­tä on pitä­nyt ja sik­si jää­nyt myös tou­ko­kuun blo­gi­pos­taus koko­naan väliin, pahoit­te­lut sii­tä! Pää­syy kii­reel­lä­hän on tie­tys­ti tämä….

Kulu­neen kevään aika­na Hel­mes­sä on teh­ty erit­täin tii­viis­tä yhteis­työ­tä Ilo­pis­teen Elä­mys­pal­ve­lun kans­sa, ja näin myös jat­kos­sa­kin. Olen itse vakuut­tu­nut Ilo­pis­teen sisäl­löis­tä niin senio­rei­den kuin hoi­vaor­ga­ni­saa­tioi­den hyvin­voin­nin edis­tä­jä­nä. Suo­mes­ta on aiem­min puut­tu­nut ikään­ty­nei­den ja hoi­vaor­ga­ni­saa­tioi­den laa­du­kas hyvin­voin­tia tuke­va digi­taa­li­nen elä­mys­kon­sep­ti, joka on raken­net­tu asian­tun­ti­juu­del­la ja asia­kas­läh­töi­sil­lä työ­ta­voil­la – ja tie­tys­ti erit­täin kat­ta­val­la sisäl­löl­lä. Yhtei­nen mis­siom­me on tar­jo­ta ilois­ta lii­ket­tä ja elä­myk­siä senio­reil­le jokai­seen päi­vään! Myös Hel­mi tuot­taa sisäl­töä jat­kos­sa Ilo­pis­teen elämyksiin.

Oma geron­to­lo­gi­nen asian­tun­ti­juus on lisäk­si tar­koi­tus val­jas­taa Onnis­tu­nut Ikään­ty­mi­nen -tee­man ympä­ril­le Hel­mes­sä niin että täs­tä hyö­ty­vät eri­lai­set orga­ni­saa­tiot. Onnis­tu­nut ikään­ty­mi­nen -aihe herät­ti kiin­nos­tuk­se­ni jo yli 10 vuot­ta sit­ten kun tein kan­di­daa­tin ja pro gra­du -tut­kiel­maa juu­ri täs­tä aihees­ta geron­to­lo­gian opin­nois­sa­ni! Olen­kin jo innos­tu­nee­na suun­ni­tel­lut tätä sosi­aa­li­seen medi­aan: onnis­tu­neen Ikään­ty­mi­sen yhtei­sö sote-asian­tun­ti­joil­le sekä ”Vih­din Mum­mo­la”….!?! 😊

Ps. Meil­lä on Ilo­pis­teen kans­sa tulos­sa kai­kil­le kun­nil­le Ilmai­nen Teams-webi­naa­ri 12.8 klo 9-10 ”Toi­min­ta­ky­kyä bud­jet­tiin”, johon kan­nat­taa osal­lis­tua. Täs­tä saa vin­ka­ta esim. omaan kun­taan! Lisä­tie­to­ja tulos­sa Hel­men kotisivuille.Ilois­ta kesän jatkoa!Ter­vei­sin Lau­ra & Etä­pal­ve­lu Helmi

Soita 040 960 5266