Korona tuli ja pakotti yli 70-vuotiaat koteihinsa eristykseen – eikä sote-päättäjillä ja kunnilla ole tietoa etäteknologian hyödyntämisestä vanhuspalveluissa!?!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sää­tiö jät­ti käyt­tä­mät­tä mah­dol­li­suu­den tukea hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via senioreita

En voi olla ajat­te­le­mat­ta tätä: jos Etä­pal­ve­lu Hel­men suun­nit­te­le­ma han­ke koto­na asu­vien van­hus­ten tuek­si oli­si hyväk­syt­ty erääs­sä sää­tiös­sä, niin täl­lä het­kel­lä ko. kun­nan alu­eel­la jopa 14 senio­ria sai­si­vat etä­oh­jat­tu­ja ryh­miä vii­koit­tain sekä päi­vit­täin seu­raa ryh­mä­läi­sis­tä, ja lisäk­si toi­set 14 hen­ki­löä myö­hem­min. Tämä Hel­men suun­nit­te­le­ma han­ke oli­si ollut näil­le koto­na asu­vil­le van­huk­sil­le mer­kit­tä­vä tuen muo­to! Koh­de­ryh­mäk­si oli nimit­täin kaa­vail­tu yli 75 -vuo­ti­aat kau­ka­na pal­ve­luis­ta asu­vat, yksi­näi­set van­huk­set sekä ne ikäih­mi­set, jot­ka eivät enää pää­se liik­ku­maan kodin ulko­puo­lel­la. Mut­ta tukea tähän ei ko. sää­tiö halun­nut antaa, oli­han kysees­sä ”vie­lä alus­sa ole­va” start up-yri­tys. Tämä tapaus havah­dut­ti huo­maa­maan, että yhteis­kun­nas­sam­me on erit­täin iso työ edes­sä, jot­ta ihmi­set ja orga­ni­saa­tiot saa­daan ymmär­tä­mään etä­pal­ve­lui­den moni­nai­set hyödyt!

Tar­vi­taan laa­jaa yhteis­työ­tä – myös yri­tys­ten kanssa

Yksi asia, mikä itseä­ni häi­rit­see kovas­ti, on myös halut­to­muus yhteis­työ­hön niil­lä tahoil­la, joi­den jouk­ko ikäih­mi­siä eri­lai­sis­sa jär­jes­töis­sä ja yhdis­tyk­sis­sä hyö­tyi­si­vät laa­jas­ti etä­pal­ve­luis­ta?! Eläm­me jo sen­tään 2020-luvul­la, joten mie­les­tä­ni kun­tien ja jär­jes­tö­jen tuli­si kye­tä teke­mään yhteis­työ­tä van­hus­väes­tön hyvin­voin­nin eteen – vaik­ka toi­ses­sa pääs­sä oli­si­kin niin­kin pelot­ta­va asia ”kun voit­toa tavoit­te­le­va yri­tys”. Etä­pal­ve­lu Hel­mes­tä teh­ty opin­näy­te­työ ”Hoi­ta­jien näke­myk­siä etä­tek­no­lo­gi­aan sitou­tu­mi­ses­ta hoi­va­ko­dis­sa: Hel­mi­Pis­te osa­na inno­va­tii­vi­sia etä­pal­ve­lu­ja” osoit­taa ison tar­peen sote-orga­ni­saa­tioi­den digio­saa­mi­sen kehit­tä­mi­sel­le juu­ri van­hus­työs­sä ja johtamisessa. 

Posi­tii­vi­sia­kin esi­merk­ke­jä yhteis­työs­tä onnek­si löy­tyy! Etä­pal­ve­lu Hel­mel­lä on nimit­täin hyvin alka­nut yhteis­työ Hii­den Omais­hoi­ta­jien kans­sa, jos­sa tes­ta­taan Hel­miO­mais­hoi­ta­jat -etä­ver­tais­tuen mal­lia sito­vas­sa omais­hoi­to­ti­lan­tees­sa ole­vil­la ikään­ty­neil­lä omais­hoi­ta­jil­la. Pilo­tin vas­tuu­hen­ki­löt ovat innos­tu­nei­ta ja ymmär­tä­vät hyvin etä­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suu­det ver­tais­tuen ja ryh­mä­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä. Val­lit­se­van tilan­teen vuok­si Suo­mes­sa täl­lä het­kel­lä ainut (?) Omai­sOI­va -ryh­mä on juu­ri HelmiOmaishoitajat!

Kun­nil­le saa­ta­va vah­va eko­sys­tee­mi van­hus­pal­ve­lui­den digitalisoimiseen

Kun­nil­la on nyt pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka eri­tyi­ses­ti sii­nä, miten he voi­si­vat tur­va­ta koto­na asu­via senio­rei­ta jat­kos­sa – rat­kai­su löy­tyy etä­pal­ve­luis­ta! Etä­pal­ve­lu Hel­mi ehdot­taa­kin, että jokai­nen kun­ta tekee oman ns. digi­stra­te­gian van­hus­pal­ve­lui­hin ja tähän mukaan luet­tu­na omais­hoi­don pal­ve­lut. Lisäk­si pal­ve­luse­te­lit ja muut tuet, tulee saa­da kai­kil­le niil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka tar­joa­vat etä­pal­ve­lui­ta koto­na asu­vil­le senio­reil­le tai omais­hoi­ta­jil­le. Kun­tien tulee nyt läh­teä laa­ja-alai­seen yhteis­työ­hön van­hus­pal­ve­lui­den laa­dun turvaamiseksi! 

Yhteis­työ­hön kun­tien kans­sa läh­tee Etä­pal­ve­lu Hel­men lisäk­si SOTE-Osuus­kun­ta Suo­mi, jon­ka Paras­ta Pal­ve­lua Pai­kal­li­ses­ti -toi­min­ta­mal­li tukee kun­tia ja maa­kun­tia ver­kos­to­mai­sel­la yhteis­työl­lä laa­tu edellä!

Ole yhtey­des­sä meihin:

Lau­ra Teit­ti­nen / Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy            www.etapalveluhelmi.fi

Pet­ri Sipi­lä / SOTE-osuus­kun­ta Suo­mi             https://www.soteosksuomi.fi/

Soita 040 960 5266