Kuulumiset ja kokeilun yhteenveto

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus on päät­ty­nyt lop­pu­kes­kus­te­luun ja kir­jal­li­siin palaut­tei­siin.

Eri­tyi­ses­ti sään­nöl­li­sen lii­kun­nan lisää­mi­ses­sä ryh­mä on onnis­tu­nut erit­täin hyvin: 80 % aktii­vi­ses­ti val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neis­ta on lisän­nyt 1–2 sään­nöl­lis­tä lii­kun­ta­ker­taa viik­koon­sa.

Mitat­ta­vis­sa tulok­sis­sa saa­vu­tet­tiin vai­kut­ta­vuut­ta: 22 %:n osal­lis­tu­jien vyö­tä­rö­nym­pä­rys kape­ni kak­si cm. Myös BMI las­ki kes­ki­mää­rin 5 %.

Kaik­ki osal­lis­tu­jat arvioi­vat saa­neen­sa elin­ta­pa-asioi­hin uusia aja­tuk­sia ja ideoi­ta. Lii­kun­ta­ka­ve­ri, ruo­ka- ja uni­ryt­min parem­pi hal­lin­ta ja kas­vis­ten käyt­tö oli­vat val­men­nuk­sen aika­na paran­tu­neet useil­la osal­lis­tu­jil­la.

Dump­paa dia­be­tes -kokei­lun aika­tau­lu oli tiuk­ka. Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus työs­tet­tiin kesä­kuus­sa, ja aloi­tet­tiin elo­kuun alus­sa. Sisäl­tö oli pää­osin osal­lis­tu­jien mie­les­tä hyvää. Moti­vaa­tio todet­tiin ole­van elin­ta­pa­muu­tok­sen ydin­a­sia. Tämä oli Hel­mi-tii­min tie­dos­sa, ja se oli tär­kein pain­opis­teem­me val­men­nuk­sis­sa. Sii­tä huo­li­mat­ta osal­lis­tu­jat koki­vat, että paran­ta­mi­sen varaa on.

Tek­nii­kan osal­ta opim­me, että yhteyk­sien toi­mi­mi­nen pitää etu­kä­teen tar­kis­taa kaik­kien osal­lis­tu­jien kans­sa ja tar­vit­taes­sa hank­kia oheis­lait­tei­ta tai päi­vi­tyk­siä tie­to­ko­neil­le.

Val­men­nuk­sen alus­sa oli­si hyvä olla yksi kas­vok­kain tapaa­mi­nen, mikä­li ryh­mä oli­si sup­peam­mal­ta alu­eel­ta. Ryh­mä­oh­jauk­sen lisäk­si toi­vot­tiin yksi­lö­oh­jaus­ta. Sitä oli tar­jol­la, mut­ta vain yksi osal­lis­tu­ja hyö­dyn­si. Pari osal­lis­tu­jaa toi­voi tiu­kem­paa, ”pakol­la” ohjaa­mis­ta.

Osal­lis­tu­jil­le tar­jot­tiin kah­ta eri­lais­ta jat­ko­val­men­nus­ta, joi­hin osoi­tet­tiin kiin­nos­tus­ta.

Sum­ma Sum­ma­rum: Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus on kus­tan­nus­te­ho­kas ja vai­kut­ta­va tapa elin­ta­paoh­jauk­seen. Val­men­nuk­seen on hyvä sisäl­lyt­tää yksi­lö­oh­jaus, tsemp­pi­ka­ve­ri sekä 6–12 kuu­kau­den pää­hän tilan­teen tar­kis­tus. 

Soita 040 960 5266