Lisää toimintakykyä ja osaamista kuntien vanhuspalveluihin!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

9.11.2020

Kulu­nut syk­sy on men­nyt kovaa vauh­tia eteen­päin ja tämä­kin kir­joi­tus siir­ty­nyt aina vaan eteen­päin. On ollut pak­ko prio­ri­soi­da – kaik­kea ei ehdi yksin­ker­tai­ses­ti teke­mään! Kii­ret­tä selit­tää mm. mei­dän onnis­tu­neet Kun­ta-webi­naa­rit: Hel­mi oli muka­na Ilo­pis­teen toi­min­ta­ky­kyä bud­jet­tiin ja toi­min­ta­ky­kyä digi­taa­li­sil­la van­hus­pal­ve­luil­la -webi­naa­reis­sa syys­kuus­sa, jos­sa saim­me ison jou­kon kun­tia mukaan! Ilok­sem­me juu­ri kun­nat alka­vat ymmär­tää, mik­si toi­min­ta­ky­kyä kan­nat­taa las­kea van­hus­pal­ve­lu­bud­jet­tei­hin, ja mil­lai­sia kus­tan­nus­sääs­tö­jä Ilo­pis­teen elä­mys­pal­ve­lu­luil­la on juu­ri omas­sa kun­nas­sa mah­dol­lis­ta saa­da aikaan!

Osaa­vil­le ja ennak­ko­luu­lot­to­mil­le esi­mie­hil­le ja muu­tos­joh­ta­jil­le on kun­tien van­hus­pal­ve­luis­sa nyt iso tilaus, jot­ta pys­ty­tään enna­koi­maan tule­vaa ikäih­mis­ten pal­ve­lun­tar­peen kas­vua ja roh­keas­ti tart­tu­maan digi­taa­li­siin rat­kai­sui­hin. Tämä­kin on men­nyt eteen­päin sit­ten vii­me kevään digi­loi­kan suun­tau­tuen nyt kehit­tä­mi­seen. Toki edel­leen on myös iso työ teh­tä­vä­nä juu­ri sii­nä, että ei pii­lou­du­ta bud­jet­tien taak­se, mikä myös niin hel­pos­ti tapahtuu.

Edis­tys­tä on kui­ten­kin tapah­tu­nut jo pal­jon – hyvä kun­nat! 🙂

t. Lau­ra, TtM

Etä­pal­ve­lu Helmi

Soita 040 960 5266