HELMIPALVELUT

Onnistuneen ikääntymisen tueksi kotipalveluyrityksille ja senioreille kotiin!

 

 UUTTA: Helmi Shop avattu - https://holvi.com/shop/dcGPVZ/

 
 
 
 

HELMI ELÄMYSKOTIPALVELU VIHDISSÄ

Etäpalvelu Helmi on aloittanut 09/2021 tuottamaan kotihoidon tukipalveluita Vihdissä. Helmi Elämyskotipalvelu tukee monipuolisesti seniorin toimintakykyä ja siten myös kotona asumista. Jokaisella kotikäynnillä mukana Ilopiste.fi elämyskirjasto, jossa mm. liikunta- ja kulttuurielämyksiä.

 

ILOPISTE.FI ELÄMYSPALVELU SENIORIN KOTIIN OMALLE ÄLYLAITTEELLE 

Etäpalvelu Helmestä voit hankkia Ilopiste.fi elämyslisenssin seniorin kotiin. Voit tilata palvelun niin Suomessa kuin ulkomailla asuvalle seniorille, jolla oma laite + nettiyhteys. Palvelu sopii hyvin myös omaishoitoperheelle lisätueksi.
 

Ilopiste kuluttajille

ONNISTUNUT IKÄÄNTYMINEN® - KOULUTUKSET 

 

 

Onnistuneen ikääntymisen yhteisö

Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen MAKSUTON yhtei­sö on tar­koi­te­tu kai­kil­le van­hus­ten paris­sa työs­ken­te­le­vil­le hen­kil­löil­le osaa­mi­sen tuek­si. https://www.facebook.com/groups/583008649257172

 

Onnistuneen ikääntymisen® -webinaarit

Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen® -webi­naa­rit ovat suun­nat­tu senio­rei­den koti­pal­ve­luis­sa työs­ken­te­le­vil­le hen­ki­löil­le. Syk­syl­lä 2021 jär­jes­te­tään yhteen­sä kol­me webi­naa­ria syys-mar­ras­kuus­sa. 

HUOM! Syksyn webinaarit käynnistyvät MAKSUTTOMALLA webinaari-startilla to 9.9. klo 15-15.30 - tule mukaan!

Opiskelijoiden gerontologisen ja ikäteknologisen osaamisen kehittäminen

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa geron­to­lo­gis­ta kou­lu­tus­ta oppi­lai­tok­sil­le sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joil­le. Etä­pal­ve­lu Hel­mi jär­jes­tää oppi­lai­tok­sil­le myös hyö­dyl­li­siä ja innos­ta­via digi­ke­hit­tä­mis­pa­jo­ja osa­na opis­ke­li­joi­den osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tä hoi­va-alal­la ja van­hus­työs­sä. Hel­mi hyö­dyn­tää mie­lel­lään myös eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joi­ta omis­sa pro­jek­teis­saan osa­na yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä.