Helmipalvelut

Luentoja ja koulutuksia vanhusten parissa toimiville organisaatioille ja oppilaitoksille

Mukana kehittämässä ja tukemassa hoiva-alan sekä vanhustyön digitalisaatiota

Koulutuksia ja luentoja Onnistuneestä ikääntymisestä & etäpalveluiden hyödyntämisestä vanhustyössä

Etä­pal­ve­lu Hel­mi jär­jes­tää eri­lai­sil­le orga­ni­saa­tioil­le, jär­jes­töil­le sekä yhdis­tyk­sil­le mie­len­kiin­toi­sia ja hyö­dyl­li­siä kou­lu­tuk­sia sekä luen­to­ja. Kou­lu­tus­ten ja luen­to­jen tee­mo­ja ovat muun muas­sa onnis­tu­nut ikään­ty­mi­nen, etä­tek­no­lo­gia osa­na toi­min­nal­lis­ten ryh­mien ohjaa­mis­ta sekä etä­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suu­det tule­vai­suu­den vanhustyössä. 

Opiskelijoiden digiosaamisen kehittäminen

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa asian­tun­te­vaa kon­sul­toin­tia ja pilot­ti­pro­jek­te­ja oppi­lai­tok­sil­le sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joil­le. Etä­pal­ve­lu Hel­mi jär­jes­tää oppi­lai­tok­sil­le esi­mer­kik­si hyö­dyl­li­siä ja innos­ta­via digi­ke­hit­tä­mis­pa­jo­ja osa­na opis­ke­li­joi­den digio­saa­mi­sen kehit­tä­mis­tä hoi­va-alal­la ja van­hus­työs­sä. Hel­mi hyö­dyn­tää mie­lel­lään myös eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joi­ta omis­sa pro­jek­teis­saan osa­na yri­tys­toi­min­nan kehittämistä.

Kiinnostuitko muista Helmipalveluista?