Helmipalvelut

Onnistuneen ikääntymisen tueksi!

 
 

 

 

Ilopiste kuluttajille

ONNISTUNUT IKÄÄNTYMINEN

 

 

Onnistuneen ikääntymisen yhteisö

Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen MAKSUTON yhtei­sö on tar­koi­te­tu kai­kil­le van­hus­ten paris­sa työs­ken­te­le­vil­le hen­kil­löil­le osaa­mi­sen tuek­si. https://www.facebook.com/groups/583008649257172

 

Onnistuneen ikääntymisen ® webinaarit

Etä­pal­ve­lu Hel­mi aloit­taa 2021 Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen webi­naa­rit, jois­sa asi­aa ikään­ty­nei­den toi­min­ta­ky­vys­tä sekä Ilo­pis­teen digi­taa­li­ses­ta elä­mys­pal­ve­lus­ta. Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen webi­naa­rit ovat suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti senio­rei­den koti­pal­ve­luis­sa työs­ken­te­le­vil­le hen­ki­löil­le.

Opiskelijoiden gerontologisen ja ikäteknologisen osaamisen kehittäminen

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa geron­to­lo­gis­ta kou­lu­tus­ta oppi­lai­tok­sil­le sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joil­le. Etä­pal­ve­lu Hel­mi jär­jes­tää oppi­lai­tok­sil­le myös hyö­dyl­li­siä ja innos­ta­via digi­ke­hit­tä­mis­pa­jo­ja osa­na opis­ke­li­joi­den osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tä hoi­va-alal­la ja van­hus­työs­sä. Hel­mi hyö­dyn­tää mie­lel­lään myös eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joi­ta omis­sa pro­jek­teis­saan osa­na yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä.