Tilaa Etäpalvelu Helmen palvelupaketti läheisellesi

Sopivan palvelupaketin valinta

Valit­se senio­ril­le sopi­vin pal­ve­lu­pa­ket­ti, esim. Hel­mi­Po­ri­nat-perus­pa­ket­ti tai Hel­mi­Lä­hei­set-laa­ja­pa­ket­ti.

Yhteystietolomakkeen lähettäminen

Klik­kaa itse­si yhtey­den­ot­to­si­vul­le ja täy­tä lomak­kee­seen tar­vit­ta­vat tie­dot, kuten senio­rin asuin­paik­ka­kun­ta, pal­ve­lun käyt­tä­jän ikä sekä omat yhteys­tie­to­si. Lähe­tä loma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Yhteydenotto

Olem­me sinuun yhtey­des­sä muu­ta­man päi­vän sisäl­lä lomak­keen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Näin voim­me sopia tar­kem­min tei­tä kiin­nos­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta ja vas­ta­ta miel­tän­ne askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin.

Laitteiden toimitus

Arc­tic Touch -kuva­pu­he­lin­lait­teis­to toi­mi­te­taan suo­raan senio­rin kotiin noin parin vii­kon sisäl­lä tilauk­ses­ta. Lait­teis­ton asiak­kaal­le toi­mit­taa tek­no­lo­gia­kump­pa­nim­me Arc­tic Con­nect Oy tai hei­dän jäl­leen­myy­jä Arc­tu­ria Oy sekä Jen´s Fin­land Oy Vih­din lähia­lueil­la.

Kotikäynti ja käyttöopastus

Hel­mi­Jump­pa- ja Hel­mi­Po­ri­nat-tilauk­sis­sa Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy:n yrit­tä­jä Lau­ra Teit­ti­nen tulee lait­tei­den toi­mi­tus- ja asen­nus­käyn­nin jäl­keen koti­käyn­nil­le, jos­sa senio­rin ja tar­vit­taes­sa omai­sen kans­sa alle­kir­joi­te­taan pal­ve­luso­pi­mus sekä teh­dään pal­ve­lu- ja hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma. Hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma sisäl­tää alku­kar­toi­tuk­sen asiak­kaan kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta. Huo­maat­han, että jos kysees­sä on Hel­mi­Lä­hei­set-pal­ve­lu­pa­ket­ti, teh­dään ainoas­taan pal­ve­luso­pi­mus- ja suun­ni­tel­ma, (joka voi­daan pos­tit­taa, jos asia­kas asuu muu­al­la kuin Uudel­la­maal­la) ja anne­taan lait­teen käyt­tö­kou­lu­tus lai­te­toi­mi­tuk­sen yhtey­des­sä.

Laskutus

Pal­ve­luso­pi­muk­sen alle­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen saat verk­ko- tai pape­ri­las­kun, joka pitää sisäl­lään aloi­tus­mak­sun ja ensim­mäi­sen kuu­kau­den las­kun. Jat­kos­sa las­ku­tus tapah­tuu kuu­kausit­tain. Kai­kis­sa pal­ve­lu­pa­ke­teis­sam­me on kuu­kau­den irti­sa­no­mi­sai­ka.

Siirry täyttämään yhteydenottolomake!