Onnistuneen ikääntymisen yhteisö – Etäpalvelu Helmi PK -yritysten tukena vanhusten kotipalveluissa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

29.12.2020

Vuo­si 2020 on ollut vai­keas­ti ennus­tet­ta­vis­sa ja tämä on myös Hel­mes­sä tar­koit­ta­nut oman ydin­osaa­mi­sen tar­kas­te­le­mis­ta sekä asiak­kai­den muut­tu­vien tar­pei­den ymmär­tä­mis­tä. Loin jo vii­me kevää­nä suun­ni­tel­maa Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen yhtei­sös­tä, jos­sa idea­na on tar­jo­ta asian­tun­ti­ja­foo­ru­mi osaa­mi­sen tuek­si kai­kil­le van­hus­ten paris­sa työs­ken­te­le­vil­le – niin hoi­ta­jil­le, asian­tun­ti­joil­le kuin muil­le­kin van­hus­pal­ve­lui­ta kehit­tä­vil­le hen­ki­löil­le sekä kotipalveluyrityksille.

Ikään­ty­nei­den koti­pal­ve­lut ovat väes­tön ikään­ty­mi­sen joh­dos­ta kas­va­va ala, johon tul­laan yhä useam­min myös eri­lai­sel­la kou­lu­tus­taus­tal­la ja työ­ko­ke­muk­sel­la – jopa koko­naan van­hus­työn ulko­puo­lel­ta.  Lisäk­si hoi­va-alan kou­lu­tuk­sen saa­neet eivät vält­tä­mät­tä ole omis­sa opin­nois­saan saa­neet ikä­tek­no­lo­gi­aan liit­ty­vää kou­lu­tus­ta tai tör­män­neet etä­pal­ve­lui­hin van­hus­pal­ve­luis­sa. Täs­sä haluan olla osaa­mi­sen tuke­na ja Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen suunnannäyttäjänä.

Etä­pal­ve­lu Hel­men opin­näy­te­työn teki­jä (Min­na Sand­ström 03/2020, Met­ro­po­lia AMK) kuvaa hyvin muut­tu­vaa toi­min­taym­pä­ris­töä, joka kos­ket­taa myös van­hus­pal­ve­lui­ta: “Digi­ta­li­soi­tu­va toi­min­taym­pä­ris­tö kos­ket­taa taval­la tai toi­sel­la kaik­kia orga­ni­saa­tioi­ta. Edel­lä­kä­vi­jät ovat myös van­hus­työn orga­ni­saa­tiois­sa nii­tä, joil­la on vah­vat menes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­set.” Muu­tos voi olla myös pelot­ta­vaa, mut­ta vält­tä­mä­tön­tä kuten koro­na­pan­de­mia ja ns. pakol­li­nen digi­loik­ka on osoittanut.

Hyvää lop­pu­vuot­ta & parem­paa Uut­ta Vuot­ta 2021!

t. Lau­ra

Soita 040 960 5266