Palvelut

Etäpalvelu Helmen paketit senioreille ja heidän läheisilleen

Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy tar­jo­aa virik­keel­lis­tä, vuo­ro­vai­kut­teis­ta ja elä­mä­ni­lois­ta etä­toi­min­taa kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le. Viri­ke­toi­min­taan osal­lis­tuu ryh­mäs­tä riip­puen 6-20 senio­ria ja ohjaa­ja. Ryh­mis­sä jum­pa­taan ja jutel­laan reaa­lia­jas­sa etäyh­tey­den ja kuva­pu­he­li­men avul­la. Etä­pal­ve­lun etu­na on, että jokai­nen voi osal­lis­tua ryh­män toi­min­taan suo­raan koti­soh­val­ta, mökin kei­nu­tuo­lis­ta tai pal­ve­lu­ta­lon olo­huo­nees­ta käsin. Kil­pai­li­jois­tam­me poi­ke­ten käy­tös­säm­me ovat tablet­te­ja help­po­käyt­töi­sem­mät ja suu­rem­mil­la näy­töil­lä varus­te­tut Arc­tic Touch -kuva­pu­he­li­met, jot­ka on suun­ni­tel­tu nime­no­maan senio­reil­le.  

HelmiJumppa

Mitä?

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vää koti­pal­ve­lua senio­reil­le. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa lii­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ja moni­puo­lis­ta senio­ri­jump­paa, kuten suo­sit­tua tuo­li­jump­paa, tuo­li­pi­la­tes­ta, kei­nu­tuo­li­jump­paa, rau­hal­lis­ta venyt­te­lyä sekä ren­tou­tu­mis­har­joi­tuk­sia.

Kenelle?

Hel­mi­Jump­pa sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le, joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin. Yläi­kä­ra­jaa ei tun­ne­ta, van­him­mat senio­ri­jump­paan osal­lis­tu­jat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Pien­ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan asuin­paik­ka­kun­nan ja iän mukaan. Vai­kea muis­ti­sai­raus, joka estää lait­tei­den käyt­tä­mi­sen voi rajoit­taa itse­näis­tä osal­lis­tu­mis­ta ryh­mään.

Milloin?

30 minuu­tin mit­tai­sia senio­ri­jump­pia jär­jes­te­tään vii­koit­tain sekä arki­aa­mui­sin, -iltai­sin että lau­an­tai­sin. Vii­koit­tai­sen lii­kun­ta­mää­rän voit päät­tää valit­se­mal­la saa­ta­vil­la ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta joko perus- tai laa­ja­pa­ke­tin.

Missä?

Asiak­kaan koto­na etäyh­tey­den ja 20 tuu­mai­sel­la näy­töl­lä varus­te­tun help­po­käyt­töi­sen Arc­tic touch -lait­teen väli­tyk­sel­lä

Hinta?

HelmiJumppa-peruspaketti hintaan 95 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 2 senio­ri­jump­paa vii­kos­sa 
 • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiJumppa-laajapaketti hintaan 145 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 4 senio­ri­jump­paa vii­kos­sa 

Lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiPorinat

Mitä?

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa moni­puo­lis­ta viri­ke­toi­min­taa van­hus­ten­hoi­don tuek­si. Hel­mi­Po­ri­nois­sa jär­jes­te­tään vaih­te­le­vas­ti sekä kes­kus­te­luun, ver­tais­toi­min­taan, visai­luun ja pelai­luun perus­tu­vaa toi­min­taa että lii­kun­nal­li­sem­paa toi­min­taa, kuten tuo­li­jump­paa.

Kenelle?

Hel­mi­Po­ri­nat sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin. Yläi­kä­ra­jaa ei tun­ne­ta, van­him­mat osal­lis­tu­jat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Osa viri­ke­ryh­mis­tä sovel­tuu myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le asiak­kail­le. Pien­ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan asuin­paik­ka­kun­nan ja iän mukaan. Vai­kea muis­ti­sai­raus, joka estää lait­tei­den käyt­tä­mi­sen voi rajoit­taa ryh­mään osal­lis­tu­mis­ta itse­näi­ses­ti.

Milloin?

45 minuu­tin mit­tai­sia kes­kus­te­lu- ja viri­ke­ryh­miä jär­jes­te­tään arki­päi­vi­sin. Asia­kas voi vai­kut­taa ryh­mien vii­koit­tai­seen ohjel­ma­si­säl­töön ja mää­rään valit­se­mal­la mie­lei­sen­sä kol­mes­ta eri tasoi­ses­ta Hel­mi­Po­ri­nat -pake­tis­ta.

Missä?

Asiak­kaan koto­na etäyh­tey­den ja 20 tuu­mai­sel­la näy­töl­lä varus­te­tun help­po­käyt­töi­sen Arc­tic touch -lait­teen väli­tyk­sel­lä.

Hinta?

HelmiPorinat-peruspaketti hintaan 125 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 3 pori­naa vii­kos­sa
 • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiPorinat-laajapaketti hintaan 145 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 2 pori­naa vii­kos­sa
 • 2 senio­ri­jump­paa vii­kos­sa
 • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiPorinat-premiumpaketti hintaan 245 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 3 pori­naa vii­kos­sa
 • 5 senio­ri­jump­paa vii­kos­sa
 • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiLäheiset

Mitä?

Hel­mi­Lä­hei­set tar­jo­aa help­po­käyt­töi­sen senio­ri­pu­he­li­men ja tur­val­li­sen video­pu­he­lu­mah­dol­li­suu­den senio­reil­le sekä hei­dän lähei­sil­leen. Senio­ri voi soit­taa ja vas­taa­not­taa video­pu­he­lui­ta ikäih­mi­sil­le suun­ni­tel­lun Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men avul­la, ilman haas­ta­vaa tie­to­tek­nis­tä osaa­mis­ta tai han­ka­lia puhe­li­mia, tablet­te­ja ja tie­to­ko­nei­ta. Ikäih­mi­sen lähei­set voi­vat puo­les­taan soit­taa senio­ri­pu­he­li­meen ja vas­taa­not­taa puhe­lui­ta, mil­tä tahan­sa tie­to­ko­neel­ta. Useam­man lähei­sen kans­sa voi­daan soit­taa myös ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­ta, joi­hin voi­daan vali­ta 2–3 läheis­tä esi­mer­kik­si senio­rin per­he- tai ystä­vä­pii­ris­tä.

Kenelle?

Hel­mi­Lä­hei­set sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le, joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin ja yhtey­den­pi­to lähei­siin on haas­teel­lis­ta. Pake­tin ja senio­ri­pu­he­li­men avul­la senio­rit voi­vat pitää yhteyt­tä esi­mer­kik­si kau­ka­na asu­viin omai­siin, lap­sen­lap­siin ja ystä­viin. Hel­mi­Lä­hei­set on myös mai­nio vaih­toeh­to senio­reil­le, joil­la on huo­no kuu­lo ja puhe­li­mes­sa puhu­mi­nen tuot­taa vai­keuk­sia. Hel­mi­Lä­hei­set ei sovel­lu vai­keas­ti muis­ti­sai­rail­le, joil­le lait­teen käyt­tä­mi­nen saat­taa olla lii­an haas­teel­lis­ta.

Missä ja milloin?

Hel­mi­Lä­hei­set tuo tur­vaa sekä senio­reil­le että hei­dän lähei­sil­leen, kun kuu­lu­mi­set ja voin­ti voi­daan tar­kis­taa luo­tet­ta­vas­ti senio­ri­pu­he­li­men video­pu­he­lun avul­la, mis­sä ja mil­loin tahan­sa.

Hinta?

HelmiLäheiset-peruspaketti 1 hintaan 65 €/kk, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja yhden omais­liit­ty­män kuva­pu­he­lui­hin lähei­sen kans­sa

HelmiLäheiset-peruspaketti 2 hintaan 85 €/kk, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja kak­si omais­liit­ty­mää kuva­pu­he­lui­hin läheis­te­si kans­sa (ei sisäl­lä ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­ta!)

HelmiLäheiset-peruspaketti 3 hintaan 99 €/kk, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja kol­me omais­liit­ty­mää kuva­pu­he­lui­hin läheis­te­si kans­sa (ei sisäl­lä ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­ta!)

HelmiLäheiset-laajapaketti hintaan 245 €/kk , sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja 2–3 omais­liit­ty­män pake­tin ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­hin läheis­te­si kans­sa
 • Lisäk­si mah­dol­li­suus soit­taa kah­den­vä­li­siä kuva­pu­he­lui­ta valit­tu­jen 2–3 lähei­sen kans­sa

HelmiYritys

Mikä ihmeen Arctic touch -kuvapuhelin?

Arc­tic touch on suo­ma­lai­sen etä­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jän Arc­tic Con­nect Oy:n ikäih­mi­sil­le suun­nit­te­le­ma edis­tyk­sel­li­nen kuva­pu­he­lin. Video­neu­vot­te­lui­hin tar­koi­tet­tu 4G net­tiyh­tey­del­lä varus­tet­tu kuva­pu­he­lin sovel­tuu 20–22 tuu­mai­sen näyt­tön­sä ja help­po­käyt­töi­syy­ten­sä ansios­ta tablet­te­ja parem­min senio­rei­den käyt­töön. Kuva­pu­he­li­men avul­la käyt­tä­jät voi­vat pitää yhteyt­tä lähei­siin­sä sekä osal­lis­tua Etä­pal­ve­lu Hel­men tar­joa­maan hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vään viri­ke- ja ver­tais­ryh­mä­toi­min­taan.