Palvelut

Etäpalvelu Helmen paketit senioreille ja heidän läheisilleen

Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy tar­jo­aa virik­keel­lis­tä, vuo­ro­vai­kut­teis­ta ja elä­mä­ni­lois­ta etä­toi­min­taa kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le. Viri­ke­toi­min­taan osal­lis­tuu ryh­mäs­tä riip­puen 6-20 senio­ria ja ohjaa­ja. Ryh­mis­sä jum­pa­taan ja jutel­laan reaa­lia­jas­sa etäyh­tey­den ja kuva­pu­he­li­men avul­la. Etä­pal­ve­lun etu­na on, että jokai­nen voi osal­lis­tua ryh­män toi­min­taan suo­raan koti­soh­val­ta, mökin kei­nu­tuo­lis­ta tai pal­ve­lu­ta­lon olo­huo­nees­ta käsin. Kil­pai­li­jois­tam­me poi­ke­ten käy­tös­säm­me ovat tablet­te­ja help­po­käyt­töi­sem­mät ja suu­rem­mil­la näy­töil­lä varus­te­tut Arc­tic Touch -kuva­pu­he­li­met, jot­ka on suun­ni­tel­tu nime­no­maan senio­reil­le.  

HelmiJumppa

Mitä?

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vää koti­pal­ve­lua senio­reil­le. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa lii­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ja moni­puo­lis­ta senio­ri­jump­paa, kuten suo­sit­tua tuo­li­jump­paa, tuo­li­pi­la­tes­ta, kei­nu­tuo­li­jump­paa, rau­hal­lis­ta venyt­te­lyä sekä ren­tou­tu­mis­har­joi­tuk­sia.

Kenelle?

Hel­mi­Jump­pa sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le, joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin. Yläi­kä­ra­jaa ei tun­ne­ta, van­him­mat senio­ri­jump­paan osal­lis­tu­jat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Pien­ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan asuin­paik­ka­kun­nan ja iän mukaan. Vai­kea muis­ti­sai­raus, joka estää lait­tei­den käyt­tä­mi­sen voi rajoit­taa itse­näis­tä osal­lis­tu­mis­ta ryh­mään.

Milloin?

30 minuu­tin mit­tai­sia senio­ri­jump­pia jär­jes­te­tään vii­koit­tain sekä arki­aa­mui­sin, -iltai­sin että lau­an­tai­sin. Vii­koit­tai­sen lii­kun­ta­mää­rän voit päät­tää valit­se­mal­la saa­ta­vil­la ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta joko perus- tai laa­ja­pa­ke­tin.

Missä?

Asiak­kaan koto­na etäyh­tey­den ja 20 tuu­mai­sel­la näy­töl­lä varus­te­tun help­po­käyt­töi­sen Arc­tic touch -lait­teen väli­tyk­sel­lä

Hinta?

HelmiJumppa-peruspaketti hintaan 95 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 2 senio­ri­jump­paa vii­kos­sa 
 • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiJumppa-laajapaketti hintaan 145 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 4 senio­ri­jump­paa vii­kos­sa 

Lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiPorinat

Mitä?

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­maa moni­puo­lis­ta viri­ke­toi­min­taa van­hus­ten­hoi­don tuek­si. Hel­mi­Po­ri­nois­sa jär­jes­te­tään vaih­te­le­vas­ti sekä kes­kus­te­luun, ver­tais­toi­min­taan, visai­luun ja pelai­luun perus­tu­vaa toi­min­taa että lii­kun­nal­li­sem­paa toi­min­taa, kuten tuo­li­jump­paa.

Kenelle?

Hel­mi­Po­ri­nat sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin. Yläi­kä­ra­jaa ei tun­ne­ta, van­him­mat osal­lis­tu­jat ovat yli 90-vuo­tiai­ta. Osa viri­ke­ryh­mis­tä sovel­tuu myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le asiak­kail­le. Pien­ryh­mät pyri­tään muo­dos­ta­maan asuin­paik­ka­kun­nan ja iän mukaan. Vai­kea muis­ti­sai­raus, joka estää lait­tei­den käyt­tä­mi­sen voi rajoit­taa ryh­mään osal­lis­tu­mis­ta itse­näi­ses­ti.

Milloin?

45 minuu­tin mit­tai­sia kes­kus­te­lu- ja viri­ke­ryh­miä jär­jes­te­tään arki­päi­vi­sin. Asia­kas voi vai­kut­taa ryh­mien vii­koit­tai­seen ohjel­ma­si­säl­töön ja mää­rään valit­se­mal­la mie­lei­sen­sä kol­mes­ta eri tasoi­ses­ta Hel­mi­Po­ri­nat -pake­tis­ta.

Missä?

Asiak­kaan koto­na etäyh­tey­den ja 20 tuu­mai­sel­la näy­töl­lä varus­te­tun help­po­käyt­töi­sen Arc­tic touch -lait­teen väli­tyk­sel­lä.

Hinta?

HelmiPorinat-peruspaketti hintaan 125 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 3 pori­naa vii­kos­sa
 • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiPorinat-laajapaketti hintaan 145 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 2 pori­naa vii­kos­sa
 • 2 senio­ri­jump­paa vii­kos­sa
 • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiPorinat-premiumpaketti hintaan 245 €/kk + aloitusmaksu xx €, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja omais­liit­ty­män video­pu­he­lui­hin läheis­ten kans­sa
 • 3 pori­naa vii­kos­sa
 • 5 senio­ri­jump­paa vii­kos­sa
 • lait­teen toi­mi­tuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen pai­kan pääl­lä

HelmiLäheiset

Mitä?

Hel­mi­Lä­hei­set tar­jo­aa help­po­käyt­töi­sen senio­ri­pu­he­li­men ja tur­val­li­sen video­pu­he­lu­mah­dol­li­suu­den senio­reil­le sekä hei­dän lähei­sil­leen. Senio­ri voi soit­taa ja vas­taa­not­taa video­pu­he­lui­ta ikäih­mi­sil­le suun­ni­tel­lun Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men avul­la, ilman haas­ta­vaa tie­to­tek­nis­tä osaa­mis­ta tai han­ka­lia puhe­li­mia, tablet­te­ja ja tie­to­ko­nei­ta. Ikäih­mi­sen lähei­set voi­vat puo­les­taan soit­taa senio­ri­pu­he­li­meen ja vas­taa­not­taa puhe­lui­ta, mil­tä tahan­sa tie­to­ko­neel­ta. Useam­man lähei­sen kans­sa voi­daan soit­taa myös ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­ta, joi­hin voi­daan vali­ta 2–3 läheis­tä esi­mer­kik­si senio­rin per­he- tai ystä­vä­pii­ris­tä.

Kenelle?

Hel­mi­Lä­hei­set sovel­tuu kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le senio­reil­le, eten­kin sel­lai­sil­le, joi­den liik­ku­mi­nen on rajoit­tu­nut lähin­nä kodin pii­riin ja yhtey­den­pi­to lähei­siin on haas­teel­lis­ta. Pake­tin ja senio­ri­pu­he­li­men avul­la senio­rit voi­vat pitää yhteyt­tä esi­mer­kik­si kau­ka­na asu­viin omai­siin, lap­sen­lap­siin ja ystä­viin. Hel­mi­Lä­hei­set on myös mai­nio vaih­toeh­to senio­reil­le, joil­la on huo­no kuu­lo ja puhe­li­mes­sa puhu­mi­nen tuot­taa vai­keuk­sia. Hel­mi­Lä­hei­set ei sovel­lu vai­keas­ti muis­ti­sai­rail­le, joil­le lait­teen käyt­tä­mi­nen saat­taa olla lii­an haas­teel­lis­ta.

Missä ja milloin?

Hel­mi­Lä­hei­set tuo tur­vaa sekä senio­reil­le että hei­dän lähei­sil­leen, kun kuu­lu­mi­set ja voin­ti voi­daan tar­kis­taa luo­tet­ta­vas­ti senio­ri­pu­he­li­men video­pu­he­lun avul­la, mis­sä ja mil­loin tahan­sa.

Hinta?

HelmiLäheiset-peruspaketti 1 hintaan 65 €/kk, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja yhden omais­liit­ty­män kuva­pu­he­lui­hin lähei­sen kans­sa

HelmiLäheiset-peruspaketti 2 hintaan 85 €/kk, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja kak­si omais­liit­ty­mää kuva­pu­he­lui­hin läheis­te­si kans­sa (ei sisäl­lä ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­ta!)

HelmiLäheiset-peruspaketti 3 hintaan 99 €/kk, sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja kol­me omais­liit­ty­mää kuva­pu­he­lui­hin läheis­te­si kans­sa (ei sisäl­lä ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­ta!)

HelmiLäheiset-laajapaketti hintaan 245 €/kk , sisältäen

 • Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­men ja 2–3 omais­liit­ty­män pake­tin ryh­mä­ku­va­pu­he­lui­hin läheis­te­si kans­sa
 • Lisäk­si mah­dol­li­suus soit­taa kah­den­vä­li­siä kuva­pu­he­lui­ta valit­tu­jen 2–3 lähei­sen kans­sa

HelmiYritys

Mitä ja kenelle?

Hel­miY­ri­tys-paket­ti on tar­koi­tet­tu suurasiak­kail­le eli pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le koti­hoi­toon, koti­pal­ve­luun, pal­ve­lu­kes­kuk­siin ja -taloi­hin sekä seu­ra­kun­nil­le, muil­le yri­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le ja yhtei­söil­le, jot­ka tar­vit­se­vat etä­pal­ve­lu­ja osa­na omaa pal­ve­lun­tuo­tan­to­aan. Voit ostaa Etä­pal­ve­lu Hel­men kaut­ta yri­tyk­sel­le­si pal­ve­lu­pa­ke­tin joko perus- tai laa­ja­pa­ket­ti­na. Jokai­seen Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­meen sisäl­tyy yksi omais­liit­ty­mä.

Missä ja milloin?

Hel­miY­ri­tys-perus­pa­ke­tis­sa asiak­kaat osal­lis­tu­vat pal­ve­lun­tuot­ta­jan omaan etä­ryh­mään tai saa­vat muu­ta neu­von­taa ja ohjaus­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jan oman etä­pal­ve­lun avul­la.

Hel­miY­ri­tys sovel­tuu moni­puo­li­ses­ti eri­lais­ten suurasiak­kai­den tar­pei­siin. Koti­hoi­to ja -pal­ve­lu pys­ty­vät kor­vaa­maan kuvayh­tey­del­lä asiak­kaa­seen niin sanot­tu­ja kevyem­män hoi­van käyn­te­jä, kuten voin­nin tar­kis­tuk­sia ja lääk­kei­den­ot­to­ja. Koti­hoi­to voi myös antaa esi­mer­kik­si pal­ve­luoh­jaus­ta ja neu­von­taa puhe­li­mit­se tai olla yhtey­des­sä asiak­kaan omai­seen kuvayh­tey­den väli­tyk­sel­lä. Tämä sopii myös erin­omai­ses­ti omais­hoi­toon!

Pal­ve­lu­kes­kuk­set ja -talot voi­vat jär­jes­tää omaa toi­min­taan­sa etäyh­tey­del­lä talon sisäl­lä tai isom­mis­sa hoi­va­kes­kuk­sis­sa eri talo­jen ja yksi­köi­den välil­lä. Täl­lä tavoin esi­mer­kik­si omat kun­tou­tus­ryh­mät voi­daan jär­jes­tää kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti unoh­ta­mat­ta omai­syh­tey­den­pi­toa!

Seu­ra­kun­nat voi­vat tar­jo­ta monia van­huk­sil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lu­jaan etäyh­tey­del­lä. Sama kos­kee kaik­kia mui­ta­kin yhtei­sö­jä, jär­jes­tö­jä ja yri­tyk­siä, joil­la on tar­ve jär­jes­tää pal­ve­lu­jaan etäyh­tey­den avul­la.

Hel­miY­ri­tys-laa­ja­pa­ke­tis­sa voit myös vali­ta Etä­pal­ve­lu Hel­men sisäl­tö­jä osak­si nykyis­tä pal­ve­lun­tuo­tan­toa­si. Voit esi­mer­kik­si ostaa Hel­men pien­ryh­miä, kuten Hel­mi­Jum­pan, Hel­mi­Po­ri­nat tai pel­kän Hel­mi­Lä­hei­set-pake­tin.

Etä­pal­ve­lu Hel­mi aut­taa mie­lel­lään kaik­kia suurasiak­kai­ta suun­nit­te­le­maan etä­pal­ve­lun sisäl­tö­jä. Pal­ve­lun sovel­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia on monia. Voim­me myös miet­tiä koko­naan uuden­lai­sen etä­pal­ve­lui­hin perus­tu­van lii­ke­toi­min­ta­mal­lin raken­ta­mis­ta yri­tyk­sel­le­si!

Hinta?

Hel­miY­ri­tys-pake­tis­sa hin­ta rää­tä­löi­dään valit­se­ma­si pal­ve­lun laa­juu­den mukaan! Hin­toi­hin lisä­tään alv. Sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin oikeu­te­tut voi­vat saa­da pal­ve­lun ilman alvia, mikä­li hei­dän toi­min­ta­ky­kyn­sä sitä edel­lyt­tää. Tämä arvioi­daan aina tapaus­koh­tai­ses­ti.  

Hel­miY­ri­tys-perus­pa­ket­ti, sisäl­täen

 • Lait­teis­ton, eli rää­tä­löi­dyn mää­rän Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­mia sekä hen­ki­lö­kun­nal­le ohjaa­jan video­neu­vot­te­lu­tun­nuk­set, tar­vit­ta­vat oheis­lait­teet kuten webcam tai kai­u­tin­mik­ro­fo­ni tai head­set sekä sisäl­tö­li­sens­sit ohjaa­jil­le
 • Käyt­tö­kou­lu­tuk­sen hen­ki­lö­kun­nal­le

Lisätietoja

 • Aloi­tus­mak­su 1500 €, sisäl­täen käyt­tö­kou­lu­tuk­sen hen­ki­lö­kun­nal­le
 • Huo­maat­han, että mini­mi­mää­rä Arc­tic Touch -kuva­pu­he­li­mia Hel­miY­ri­tys-perus­pa­ke­tis­sa on 6 kap­pa­let­ta, alkaen hin­taan 599 €/kk + alv.
 • Paket­ti sisäl­tää 2 sisäl­lön­tuot­ta­jan lisens­siä, 2 ohjaa­jan video­neu­vot­te­lu­tun­nus­ta ja tar­vit­ta­vat oheis­lait­teet.
 • Hel­men mui­den ryh­mä­si­säl­tö­jen hin­ta mää­räy­tyy nii­den laa­juu­den mukaan. Suun­ni­tel­laan yhdes­sä sopi­va sisäl­tö ja tun­ti­mää­rä asiak­kail­le­si!

HelmiYritys-laajapaketti sisältäen

 • Lait­teis­ton, eli rää­tä­löi­dyn mää­rän Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­mia ja omais­liit­ty­miä sekä hen­ki­lö­kun­nal­le ohjaa­jan liit­ty­mät oheis­lait­tei­neen
 • Käyt­tö­kou­lu­tuk­sen hen­ki­lö­kun­nal­le ja sisäl­tö­li­sens­sit ohjaa­jil­le
 • Pal­ve­lun suun­nit­te­lun Sinun yri­tyk­se­si tar­pei­ta vas­taa­vak­si ja sopi­vak­si nykyi­siin pal­ve­lui­hi­si

Lisätietoja

 • Aloi­tus­mak­su 1500 €, sisäl­täen käyt­tö­kou­lu­tuk­sen hen­ki­lö­kun­nal­le
 • Lisäk­si voit ostaa Hel­men pien­ryh­miä, esi­mer­kik­si Hel­mi­Jump­pa tai Hel­mi­Po­ri­nat sekä Hel­mi­Lä­hei­set pake­tin täy­den­tä­mään omaa pal­ve­lun­tar­jon­taa­si
 • Huo­maat­han, että mini­mi­mää­rä Arc­tic touch -kuva­pu­he­li­mia Hel­miY­ri­tys-perus­pa­ke­tis­sa on 6 kap­pa­let­ta, alkaen 599 €/kk + alv.
 • Paket­ti sisäl­tää 2 sisäl­lön­tuot­ta­jan lisens­siä, 2 ohjaa­jan video­neu­vot­te­lu­tun­nus­ta ja tar­vit­ta­vat oheis­lait­teet

Mikä ihmeen Arctic touch -kuvapuhelin?

Arc­tic touch on suo­ma­lai­sen etä­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jän Arc­tic Con­nect Oy:n ikäih­mi­sil­le suun­nit­te­le­ma edis­tyk­sel­li­nen kuva­pu­he­lin. Video­neu­vot­te­lui­hin tar­koi­tet­tu 4G net­tiyh­tey­del­lä varus­tet­tu kuva­pu­he­lin sovel­tuu 20–22 tuu­mai­sen näyt­tön­sä ja help­po­käyt­töi­syy­ten­sä ansios­ta tablet­te­ja parem­min senio­rei­den käyt­töön. Kuva­pu­he­li­men avul­la käyt­tä­jät voi­vat pitää yhteyt­tä lähei­siin­sä sekä osal­lis­tua Etä­pal­ve­lu Hel­men tar­joa­maan hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vään viri­ke- ja ver­tais­ryh­mä­toi­min­taan.