Syksyisiä kuulumisia Etäpalvelu Helmestä ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dump­paa dia­be­tes -kokei­lua 3kk Hel­mi­pal­ve­luis­sa

Etä­pal­ve­lu Hel­mes­sä on ollut var­sin kii­rei­nen syk­sy, sil­lä Dump­paa dia­be­tes -kokei­luun on panos­tet­tu täy­sil­lä 3kk ajan elo-loka­kuus­sa! Kokei­lus­sa halu­taan kehit­tää tyy­pin 2 dia­be­tek­sen ennal­taeh­käi­syyn uuden­lai­nen kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su hyö­dyn­tä­mäl­lä etä­tek­no­lo­gi­aa työi­käis­ten tavoit­teel­li­ses­sa elin­ta­paoh­jauk­ses­sa. Hel­men tii­mi pyr­kii aktii­vi­ses­ti luo­maan kokei­lul­le jat­ko­pol­ku­ja mm. hake­mal­la SIB-kump­pa­nik­si, jos­sa idea­na on luo­da tavoit­teel­li­set inves­toin­nit hyvin­voin­tiin ja kes­tä­vään kehi­tyk­seen yhteis­työs­sä jul­ki­sen sek­to­rin, yksi­tyis­ten sijoit­ta­jien ja mui­den pal­ve­lun­tar­joa­jien kans­sa. Täs­tä ker­ron dump­paa dia­be­tes -blo­gis­sa lisää kun asiat ete­nee.

Hoi­vay­ri­tyk­set halua­vat erot­tua etä­pal­ve­luil­la

Hel­mi­pal­ve­lut ja nii­den ympä­ril­le raken­net­tu kon­sep­ti ovat kiin­nos­ta­neet yhä enem­män myös eri­lai­sia hoi­va- ja hyvin­voin­tia­lan yri­tyk­siä sekä Kelaa. Osal­lis­tuim­me Kelan mark­ki­na­kar­toi­tuk­seen 30.8.19, jos­sa Kelan asian­tun­ti­joil­le esi­tel­tiin etä­pal­ve­lun monia mah­dol­li­suuk­sia osa­na vuo­ro­vai­kut­teis­ta etä­kun­tou­tus­ta ja etä­ver­tais­ryh­män idea. Lisäk­si eten­kin koti­pal­ve­lu­ja senio­reil­le tuot­ta­vat eri kokoi­set orga­ni­saa­tiot ovat pk-seu­dul­la osoit­ta­neet tar­peen­sa uuden­lai­sel­le taval­le jär­jes­tää omaa työ­tä ja tar­jo­ta asiak­kail­leen laa­duk­kai­ta koti­pal­ve­lui­ta hyvin­voin­nin tuek­si. Kil­pai­lu asiak­kais­ta on kovaa ja pal­ve­lun­tar­joa­jia on usei­ta esim. pel­kän Hel­sin­gin alu­eel­la (näin ker­toi eräs koti­pal­ve­lu­yrit­tä­jä Hel­sin­gis­tä ”Iloa ja hyvin­voin­tia etä­pal­ve­luil­la” -tapah­tu­man kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa 11.10). Etä­pal­ve­lu Hel­mi halu­aa mah­dol­lis­taa samat arvot omaa­vil­le hoi­vay­ri­tyk­sil­le etä­tek­no­lo­gi­aa, joil­la erot­tua muis­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jis­ta. ”Ero­tu etä­pal­ve­luil­la” -slo­gan tii­vis­tää hyvin pal­ve­lun idean hoi­vay­rit­tä­jil­le, samoin myös toi­nen ”Iloa ja hyvin­voin­tia etä­pal­ve­luil­la”.

Etä­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­nen van­hus­pal­ve­luis­sa nos­tet­tu medias­sa vah­vas­ti esil­le!

Eri mediois­sa on vii­me aikoi­na ollut jäl­leen esil­lä etä­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­nen van­hus­työs­sä (tuo­rein esim. Hel­sin­gin Sano­mien pää­kir­joi­tus 14.10.19). Tämä osoit­taa sen, että uuden­lai­set etä­pal­ve­lut ja etä­tek­no­lo­gia ovat tulos­sa kiin­teäk­si osak­si hoi­va­työ­tä tuo­den kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja uuden­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia, joil­la vas­ta­ta hoi­ta­ja­pu­laan, työn uudel­leen orga­ni­soin­tiin sekä uusien pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen van­hus­väes­töl­le. Tämän takia on nyky­ään help­poa kes­kus­tel­la etä­pal­ve­lui­den tar­peel­li­suu­des­ta juu­ri em. fak­to­jen valos­sa. Etä­pal­ve­luil­la voi­daan ennal­taeh­käis­tä sai­rauk­sia ja tukea toi­min­ta­ky­kyä moni­puo­li­ses­ti -  niin senio­reil­la kuin työi­käi­sil­lä. Nyt on juu­ri oikea het­ki ottaa käyt­töön uut­ta tek­no­lo­gi­aa ja uusia etä­pal­ve­lui­ta, sil­lä sekä väes­tön ikään­ty­mi­nen että tyy­pin 2 dia­be­tes ovat val­ta­va kus­tan­nuse­rä yhteis­kun­nas­sam­me!

Ps. Hel­mi­pal­ve­lut ovat esil­lä Hyvin­voin­ti­tek­no­gia­mes­suil­la Poris­sa ja Rau­mal­la mar­ras­kuus­sa (27-28.11)

Toi­vot­ta­vas­ti näh­dään mes­suil­la! Muka­vaa syk­syn jat­koa!

t. Lau­ra

Soita 040 960 5266