Onnistuneen ikääntymisen yhteisö – Etäpalvelu Helmi PK -yritysten tukena vanhusten kotipalveluissa

29.12.2020 Vuo­si 2020 on ollut vai­keas­ti ennus­tet­ta­vis­sa ja tämä on myös Hel­mes­sä tar­koit­ta­nut oman ydin­osaa­mi­sen tar­kas­te­le­mis­ta sekä asiak­kai­den muut­tu­vien tar­pei­den ymmär­tä­mis­tä. Loin jo vii­me kevää­nä suun­ni­tel­maa Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen yhtei­sös­tä, jos­sa idea­na on tar­jo­ta asian­tun­ti­ja­foo­ru­mi osaa­mi­sen tuek­si kai­kil­le van­hus­ten paris­sa työs­ken­te­le­vil­le – niin hoi­ta­jil­le, asian­tun­ti­joil­le kuin muil­le­kin van­hus­pal­ve­lui­ta kehit­tä­vil­le hen­ki­löil­le sekä koti­pal­ve­lu­yri­tyk­sil­le. Ikään­ty­nei­den koti­pal­ve­lut ovat väestön […]