”Talvikuulumisia” Helmestä! ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tam­mi­kuun blo­gi­pos­taus on jää­nyt koko­naan teke­mät­tä, sil­lä kii­ret­tä on pitä­nyt uusien pilot­ti­pro­jek­tien myö­tä (huh!). Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kuu­lu­mi­sia omais­hoi­don pilo­teis­ta.

Etä­pal­ve­lu Hel­mes­sä on käyn­nis­sä kak­si erit­täin mie­len­kiin­tois­ta pilot­ti­pro­jek­tia liit­tyen Omais­hoi­ta­jien tuke­mi­seen etä­pal­ve­lu­mal­lil­la. Win­No­va Porin lähi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­den inno­kas jouk­ko on muka­na Hel­men & Win­No­van yhtei­ses­sä digi­ke­hit­tä­mis­pa­jas­sa, jos­sa tutus­tu­taan etä­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­siin osa­na omais­hoi­to­per­hei­den tuke­mis­ta etä­pal­ve­luil­la. Vii­si viik­koa kes­tä­väs­sä pilo­tis­sa kehi­te­tään myös opis­ke­li­joi­den digio­saa­mis­ta mm. toi­min­nal­lis­ten mene­tel­mien tes­taa­mis­ta etä­ryh­mis­sä. Alku­ky­se­lyn perus­teel­la etä­pal­ve­lut koe­taan kiin­nos­ta­vi­na ja eri­tyi­ses­ti ohja­tut kes­kus­te­lu- ja lii­kun­ta­ryh­mät ikäih­mis­ten kotiin, jot­ka ovat esi­mer­kik­si yksi­näi­siä.

Toi­nen juu­ri alka­nut pilot­ti liit­tyy puo­les­taan koto­na asu­vien omais­hoi­ta­jien tuke­mi­seen osa­na etä­nä toteu­tet­ta­vaa Omai­sOi­va -ryh­mä­toi­min­taa. Hii­den Omais­hoi­ta­jat ohjaa­vat ryh­miä osa­na val­ta­kun­nal­lis­ta Omai­sOi­va -toi­min­taa, jos­sa koros­tuu ryh­mien tar­joa­ma ver­tais­tuel­li­nen näkö­kul­ma. Kokei­lus­ta innos­tu­nut Omai­sOi­va-ohjaa­ja ideoi myös toi­min­taa laa­jem­min osak­si mm. Omai­sOi­va -kah­vi­la toi­min­taa, jos­sa idea­na on jakaa tie­toa esi­mer­kik­si ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin tai eri­lai­siin saa­ta­vil­la ole­viin pal­ve­lui­hin liit­tyen.

Olin vie­mäs­sä lait­tei­ta Hel­miO­mais­hoi­ta­jat -pilot­tiin osal­lis­tu­vil­le kotiin, ja aiem­mat aja­tuk­set omais­hoi­ta­jien pal­ve­lun kehit­tä­mi­sen tar­peel­li­suu­des­ta vah­vis­tui­vat näis­sä kodeis­sa käy­ty­jen kes­kus­te­lu­jen ja havain­to­jen poh­jal­ta. Monel­la omais­hoi­ta­jal­la on sel­väs­ti tar­ve pur­kaa omia tun­tei­taan ja saa­da tukea kotiin, var­sin­kin jos siel­tä pois­tu­mi­nen on työ­läs­tä. Hel­miO­mais­hoi­ta­jat -pal­ve­lu kehi­te­tään vas­ta­maan juu­ri näi­tä tar­pei­ta, kuun­nel­leen aidos­ti omais­hoi­ta­jien omia aja­tuk­sia sii­tä mil­lai­sis­ta etä­pal­ve­luis­ta he hyö­tyi­si­vät.

Terv. Lau­ra & Etä­pal­ve­lu Hel­mi

Soita 040 960 5266