Vanhuspalvelujen laatu ei ole rahasta eikä resursseista kiinni!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kun seu­raa vii­me­ai­kais­ta uuti­soin­tia van­hus­pal­ve­lu­jen huo­nos­ta laa­dus­ta, tulee ihme­tel­leek­si, onko etä­tek­no­lo­gi­aa vie­lä riit­tä­väs­ti hyö­dyn­net­ty osa­na laa­du­kas­ta hoi­vaa? Minus­ta ei. Esi­mer­kik­si video­vä­lit­tei­set kuva­pu­he­lut ikään­ty­neil­le kotei­hin ovat jo lisään­ty­väs­sä mää­rin eri paik­ka­kun­nil­la Suo­mes­sa käy­tös­sä, ja näi­tä on kehi­tet­ty jo vuo­sien ajan osa­na eri­lai­sia kehit­tä­mis­hank­kei­ta. Sil­ti etä­pal­ve­lu­jen monia mah­dol­li­suuk­sis­ta ei ole hyö­dyn­net­ty riit­tä­väs­ti van­hus­pal­ve­luis­sa!

Suomessa on edelleen liian vähän toimintakykyä tukevaa virikkeellistä etäpalvelua

Olen itse ollut kehit­tä­mäs­sä eri­lai­sia etä­pal­ve­lu­ja van­hus­väes­töl­le vuo­des­ta 2009. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri geron­to­lo­gias­ta ja näin ollen asian­tun­ti­ja juu­ri van­hus­pal­ve­luis­sa. Kuva­pu­he­lin yhte­nä etä­tek­no­lo­gian mah­dol­lis­ta­ja­na tuli minul­le tutuk­si Kau­nia­lan Sai­raa­las­sa, jos­sa Pal­ve­lu-TV nimel­lä ollut etä­pal­ve­lu oli käy­tös­sä sotain­va­li­deil­la ja les­kil­lä. Mie­les­tä­ni moni nykyi­nen hoi­va­pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja hyö­tyi­si isos­ti juu­ri kuva­pu­he­lin­pal­ve­lun käyt­töö­no­tos­ta.

Etä­pal­ve­lu mah­dol­lis­taa virik­keel­li­sen ja psy­ko­so­si­aa­lis­ta sekä fyy­sis­tä toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vän sisäl­lön. Pal­ve­lu­ta­lois­sa esi­mer­kik­si hoi­va­työ vie niin pal­jon aikaa, että virik­keel­li­nen toi­min­ta on usein hyvin pien­tä tai jopa ole­ma­ton­ta. Koti­hoi­dos­sa puo­les­taan on vie­lä vähem­män resurs­se­ja eikä virik­keel­lis­tä toi­min­taa usein­kaan ole edes kir­jat­tu osak­si asiak­kaan hoi­to- ja pal­ve­lusuun­ni­tel­maa. Monis­sa kun­nis­sa ole­vis­sa kehit­tä­mis­hank­keis­sa on innos­tut­tu pilo­toi­maan kuva­pu­he­li­mia, mut­ta kun­nis­ta itses­tään har­voin on etä­pal­ve­lun sisäl­lön­tuot­ta­jik­si, kun lähes aina perus­hoi­va prio­ri­soi­daan ”kai­ken muun” edel­le. Toi­sin sanoen Suo­mes­sa on edel­leen lii­an vähän käy­tös­sä juu­ri toi­min­ta­ky­kyä tuke­vaa virik­keel­lis­tä etä­pal­ve­lua, joka samal­la mah­dol­lis­tai­si myös kun­tien omat tavoit­teet mah­dol­li­sim­man pit­käs­tä koto­na asu­mi­ses­ta ja ns. ter­veis­tä elin­vuo­sis­ta.

Business Finlandin rahoittamana ja YritysVihdin asiantuntijoiden tukemana

Tie­sit­kö että Busi­ness Fin­land rahoit­taa van­hus­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mis­tä ja inno­vaa­tioi­ta? Itse kuu­lin Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­leis­tä ensim­mäis­tä ker­taa perus­taes­sa­ni omaa yri­tys­tä ja Yri­tys­Vih­din asian­tun­ti­joi­den avul­la haku onnis­tui hel­pos­ti ja nopeas­ti. Pian olim­me jo työn tou­hus­sa ja suun­nit­te­le­mas­sa kuin­ka par­hai­ten autam­me lop­pua­siak­kai­ta, var­mis­tam­me pal­ve­lun laa­dun sekä myös yri­tyk­sen stra­te­gi­aa, pal­ve­lu­jen muo­toi­lua, myyn­tiä ja kate­las­kel­mia. Minut yllät­ti eri­tyi­sen posi­tii­vi­ses­ti se, kuin­ka ripeäs­ti yri­tys­toi­min­nan alku­vai­he onnis­tui ja miten pal­jon uusia ideoi­ta ja val­mii­ta ver­kos­to­ja sain itsel­le­ni!

Etäpalvelu Helmi tarjoaa uudenlaisen etäpalvelujen kulttuurin Suomeen

Laa­du­kas hoi­va tur­val­li­ses­sa ja virik­keel­li­ses­sä ympä­ris­tös­sä on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa etä­pal­ve­lu­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä. Täs­tä näkö­kul­mas­ta ja tar­pees­ta syn­tyi oma etä­pal­ve­lu­ja tuot­ta­va yri­tys, Etä­pal­ve­lu Hel­mi. Hel­men tavoit­tee­na on olla laa­du­kas ja moni­puo­li­nen senio­rei­den etä­pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja, joka halu­aa olla raken­ta­mas­sa uuden­lais­ta senio­rei­den etä­pal­ve­lu­jen toi­min­ta­kult­tuu­ria Suo­meen. Etä­pal­ve­lu Hel­men pal­ve­lu­tar­jon­ta ulot­tuu yli 65-vuo­tiai­siin koto­na asu­viin senio­rei­hin sekä suur-asiak­kai­siin, kuten hoi­va- ja pal­ve­lu­kes­kuk­set, pal­ve­lu­ta­lot, koti­hoi­to ja kir­kon pal­ve­lut ikään­ty­neil­le ja muut pk-yri­tyk­set, jär­jes­töt ja yhtei­söt.

Helmi palveluja joka lähtöön

Onko sinul­la lähi­pii­ris­sä­si tai työ­pai­kal­la yli 65-vuo­tiai­ta senio­re­ja? Voi­si­vat­ko he hyö­tyä Hel­men pal­ve­luis­ta?

Hel­mi­Jump­pa ja Hel­mi­Po­ri­nat ovat pal­ve­lu­pa­ke­tit, jot­ka tuke­vat moni­puo­li­ses­ti koto­na asu­van senio­rin toi­min­ta­ky­kyä ja tuo­vat samal­la ilois­ta teke­mis­tä ja ver­tais­tu­kea muis­ta ikä­to­ve­reis­ta. Näi­hin paket­tei­hin sisäl­tyy myös omais­liit­ty­mä, jol­loin senio­ri voi jutel­la käte­väs­ti kuvayh­tey­den avul­la omai­sen tai ystä­vän kans­sa.

Hel­mi­Lä­hei­set -paket­ti mah­dol­lis­taa yhtey­den­pi­don min­ne päin Suo­mea tahan­sa. Sen avul­la voit soit­taa kuva­pu­he­lui­ta joko yhden tai useam­man lähei­sen kans­sa tai vaik­ka ryh­mä­ku­va­pu­he­lun yhdes­sä senio­rin las­ten ja las­ten­las­ten kans­sa. Tämän avul­la saat lisä­tur­vaa senio­ril­le, asui­pa hän sit­ten omas­sa kodis­saan, pal­ve­lu­ta­los­sa tai hoi­va­ko­dis­sa!

Hel­miY­ri­tys-pake­teis­sa eri orga­ni­saa­tiot voi­vat ostaa Hel­men sisäl­tö­jä osak­si omaa toi­min­taan­sa. Hel­mi voi aut­taa myös suun­nit­te­le­maan nykyis­tä pal­ve­luis­ta­si etä­pal­ve­lu­ja, esi­mer­kik­si otta­mal­la kuva­pu­he­lin­pal­ve­lut osak­si koti­hoi­vaa ja näin kor­va­ta pie­nem­mät koti­käyn­nit kuvayh­tey­del­lä. Tämä paket­ti nos­taa yri­tyk­se­si pal­ve­lun laa­tua ja näin voit erot­tua kil­pai­li­jois­ta­si!

Haaste parantaa vanhuksille tarjottavia palveluja

Jos luet tätä van­hus­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jan, asian­tun­ti­jan, esi­mie­hen tai polii­ti­kon sil­min, niin haas­tan sinut mukaan jaka­mal­la tätä teks­tiä eteen­päin omis­sa ver­kos­tois­sa­si! Kenel­le Sinä jaat tämän kir­joi­tuk­sen?

Soita 040 960 5266