Dumppaa Diabetes

Yhteistyökumppanit

Helmi Hyvinvointivalmennus – etävertaisryhmä elintapamuutoksen tukena

Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy toteut­taa ohjat­tu­ja ja reaa­lia­jas­sa toteu­tet­ta­via video­ku­va­pu­he­lu­ryh­miä ris­ki-ryh­mäs­sä ole­vil­le kes­ki-ikäi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Idea­na on mah­dol­lis­taa moni­puo­li­nen elä­män­ta­pa­neu­von­ta lii­kun­nan, ravit­se­muk­sen ja pai­non­hal­lin­nan näkö­kul­mas­ta sekä etä­ver­tais­ryh­män tuki.

Kokei­lus­sa muka­na ole­vat yhteis­työ­ta­hot:

http://www.arctic-connect.com/

https://www.gery.fi/

http://www.karviainen.fi/

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/

http://www.pilatescenter.fi/

https://www.yksielama.fi/