Etäpalvelu Helmi

Meidän tarinamme & missiomme 

Mistä kaikki sai alkunsa?

Etä­pal­ve­lu Hel­men idea vir­kis­tä­vis­tä kuva­pu­he­lin­ryh­mis­tä senio­reil­le syn­tyi syk­syl­lä 2018, kun pala­sin hoi­to­va­paal­ta Kau­nia­lan Sai­raa­laan töi­hin. Osit­tain vas­taa­van­lai­nen pal­ve­lu oli ollut käy­tös­sä jo Kau­nia­las­sa aiem­min Pal­ve­lu-TV -nimel­lä. Pal­ve­lun koh­de­ryh­mä­nä oli­vat sotain­va­li­dit ja les­ket. Erit­täin pidet­ty ja jo usei­ta vuo­sia toi­mi­nut etä­pal­ve­lu oli tuo­nut iloa ja tur­vaa monel­le, kes­ki-iäl­tään jo yli 90 vuo­den ikään ehti­neel­le asiakkaalle.

Kun pal­ve­lu pää­tet­tiin lak­kaut­taa, syn­tyi iso huo­li jäl­jel­le jää­vis­tä asiak­kais­ta – miten he pär­jää­vät ilman päi­vit­täis­tä aamu­jump­paa ja let­kei­tä visai­lu­ja?  Täs­tä läh­ti käyn­tiin Etä­pal­ve­lu Hel­men ideoin­ti ja suun­nit­te­lu lop­pu­vuon­na 2018, mikä joh­ti 2019 alku­vuon­na yri­tyk­sen perustamiseen.

 

 

.…ja mitä nyt kuuluu Helmipalveluille?

 

24.01.2022

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on palan­nut jäl­leen vir­kis­tä­vien etä­ryh­mien pariin, sil­lä koro­na­pan­de­mia on vauh­dit­ta­nut digi­loik­kaa mer­kit­tä­väs­ti niin hoi­vaor­ga­ni­saa­tioi­den kuin senio­rei­den paris­sa! Vuon­na 2022 pain­opis­te on Etä­pal­ve­lu Hel­men tuot­ta­mas­sa etä­ryh­mä­toi­mis­sa asiak­kai­den omil­le äly­lait­teil­le. Hel­mi Mum­mo­la on ns. etä­ryh­mä­toi­min­ta­kes­kus, jos­ta läh­tee toi­min­ta­ky­kyä moni­puo­li­ses­ti tuke­via lähe­tyk­siä mm. etä­hoi­van asiak­kail­le ympä­ri Suomen! 🙂

Lisäk­si Hel­mes­sä tue­taan mm. koti­pal­ve­lu­yri­tyk­siä vah­vis­ta­mal­la geron­to­lo­gis­ta ja senio­rei­den etä­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää osaa­mis­ta. Hel­men Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen® -webi­naa­reis­sa tuo­daan tie­toa onnis­tu­nees­ta ikään­ty­mi­ses­tä, toi­min­ta­ky­vys­tä ja etäpalveluista.

Haluan pitää yhteyt­tä ikäih­mi­siin myös live-tapaa­mi­sil­la ja sik­si tar­joan pie­ni­mu­toi­ses­ti myös elä­mys­ko­ti­pal­ve­lua lähia­lu­eel­la­ni Vih­dis­sä ja Karkkilassa. 

 

Mikä on yrityksen perustajan oma tausta?

Olen val­mis­tu­nut vuon­na 2008 ter­veys­tie­tei­den mais­te­rik­si koti­kau­pun­ki­ni Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta. Pää­ai­nee­na minul­la oli geron­to­lo­gia ja kan­san­ter­veys, eli olen kou­lu­tet­tu juu­ri van­hus­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Minul­la ei ole sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan amma­til­lis­ta perus­tut­kin­toa, sil­lä olen aloit­ta­nut yli­opis­to-opin­not yo-poh­jal­ta. Työ­ko­ke­mus­ta olen kui­ten­kin hank­ki­nut moni­puo­li­ses­ti myös niin sano­tus­ta käy­tän­nön työs­tä toi­mien muun muas­sa viri­ke­toi­min­nan ohjaa­ja­na ja kodin­hoi­ta­ja­na koti­hoi­dos­sa. Vuo­des­ta 2009 olen toi­mi­nut myös eri­lai­sis­sa kehit­tä­mis­hank­keis­sa, jois­sa etä­tek­no­lo­gi­aa on kehi­tet­ty van­hus­väes­tön tarpeisiin.

Minul­le on ker­ty­nyt koke­mus­ta ja näke­mys­tä sii­tä, miten etä­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sia voi­daan hyö­dyn­tää entis­tä parem­min ja laa­jem­min osa­na sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja. Etä­pal­ve­lu Hel­mi on siten muka­na luo­mas­sa uuden­lais­ta etä­pal­ve­lu­jen toi­min­ta­kult­tuu­ria senio­reil­le Suo­mes­sa. Samal­la haluan myös tuo­da esil­le arvo­poh­jaa arvok­kaas­ta ja hyväs­tä van­he­ne­mi­ses­ta, jos­ta olen teh­nyt *pro gra­du -tut­kiel­ma­ni­kin (*Ikään­ty­nei­den käsi­tyk­siä onnis­tu­nees­ta van­he­ne­mi­ses­ta, Lau­ra Leh­ti­nen, 2008/JYU). Van­hus­väes­töl­le on luo­ta­va parem­mat mah­dol­li­suu­det posi­tii­vi­ses­sa, tur­val­li­ses­sa ja virik­keel­li­ses­sä kotiym­pä­ris­tös­sä elämiseen!

Kiinnostuitko palveluistamme?