Etäpalvelu Helmi

Meidän tarinamme & missiomme 

Mistä kaikki sai alkunsa?

Etä­pal­ve­lu Hel­men idea vir­kis­tä­vis­tä kuva­pu­he­lin­ryh­mis­tä senio­reil­le syn­tyi syk­syl­lä 2018, kun pala­sin hoi­to­va­paal­ta Kau­nia­lan Sai­raa­laan töi­hin. Osit­tain vas­taa­van­lai­nen pal­ve­lu oli ollut käy­tös­sä jo Kau­nia­las­sa aiem­min Pal­ve­lu-TV -nimel­lä. Pal­ve­lun koh­de­ryh­mä­nä oli­vat sotain­va­li­dit ja les­ket. Erit­täin pidet­ty ja jo usei­ta vuo­sia toi­mi­nut etä­pal­ve­lu oli tuo­nut iloa ja tur­vaa monel­le, kes­ki-iäl­tään jo yli 90 vuo­den ikään ehti­neel­le asiak­kaal­le.

Kun pal­ve­lu pää­tet­tiin lak­kaut­taa, syn­tyi iso huo­li jäl­jel­le jää­vis­tä asiak­kais­ta – miten he pär­jää­vät ilman päi­vit­täis­tä aamu­jump­paa ja let­kei­tä visai­lu­ja?  Täs­tä läh­ti käyn­tiin Etä­pal­ve­lu Hel­men ideoin­ti ja suun­nit­te­lu lop­pu­vuon­na 2018, mikä joh­ti 2019 alku­vuon­na yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen.

 

.…ja mitä nyt kuuluu Helmipalveluille?

 

30.08.2021

Koro­na­ke­vää­nä 2020 Etä­pal­ve­lu Hel­mi löy­ti yhtei­sen säve­len Ilopiste.fi elä­mys­pal­ve­lun kans­sa ja aloit­ti senio­reil­le suun­na­tun elä­mys­pal­ve­lun myyn­tie­dus­ta­ja­na ja pal­ve­lun sisäl­lön­tuot­ta­ja­na.  Ilo­pis­teen elä­myk­set ovat saa­ta­vil­la omil­le äly­lait­teil­le ja asiak­kaam­me voi­vat käyt­tää toi­min­ta­ky­kyä tuke­via ja vir­kis­tä­viä elä­myk­siä niin hoi­va­ko­deis­sa kuin koti­pal­ve­luis­sa - vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä! Eri­tyi­ses­ti koro­nan myö­tä elä­mys­pal­ve­lun käyt­tö on ollut kor­vaa­maa­ton apu­ri niin kun­tou­tuk­sen kuin vir­kis­tä­vän toi­min­ta­tuo­kion jär­jes­tä­mi­ses­sä!

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tukee myös koti­pal­ve­lu­yri­tyk­siä vah­vis­ta­mal­la geron­to­lo­gis­ta ja senio­rei­den etä­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää osaa­mis­ta. Kevääl­lä 2021 Hel­mi aloit­ti Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen® -webi­naa­rit, jois­sa tuo­daan tie­toa onnis­tu­nees­ta ikään­ty­mi­ses­tä, toi­min­ta­ky­vys­tä sekä Ilo­pis­teen elä­mys­pal­ve­lun käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sis­ta. UUTTA: Hel­mi Elä­mys­ko­ti­pal­ve­lu käyn­nis­tyy  syk­syl­lä 2021.

 

Mikä on yrityksen perustajan oma tausta?

Olen val­mis­tu­nut vuon­na 2008 ter­veys­tie­tei­den mais­te­rik­si koti­kau­pun­ki­ni Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta. Pää­ai­nee­na minul­la oli geron­to­lo­gia ja kan­san­ter­veys, eli olen kou­lu­tet­tu juu­ri van­hus­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Minul­la ei ole sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan amma­til­lis­ta perus­tut­kin­toa, sil­lä olen aloit­ta­nut yli­opis­to-opin­not yo-poh­jal­ta. Työ­ko­ke­mus­ta olen kui­ten­kin hank­ki­nut moni­puo­li­ses­ti myös niin sano­tus­ta käy­tän­nön työs­tä toi­mien muun muas­sa viri­ke­toi­min­nan ohjaa­ja­na ja kodin­hoi­ta­ja­na koti­hoi­dos­sa. Vuo­des­ta 2009 olen toi­mi­nut myös eri­lai­sis­sa kehit­tä­mis­hank­keis­sa, jois­sa etä­tek­no­lo­gi­aa on kehi­tet­ty van­hus­väes­tön tar­pei­siin.

Minul­le on ker­ty­nyt koke­mus­ta ja näke­mys­tä sii­tä, miten etä­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sia voi­daan hyö­dyn­tää entis­tä parem­min ja laa­jem­min osa­na sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja. Etä­pal­ve­lu Hel­mi on siten muka­na luo­mas­sa uuden­lais­ta etä­pal­ve­lu­jen toi­min­ta­kult­tuu­ria senio­reil­le Suo­mes­sa. Samal­la haluan myös tuo­da esil­le arvo­poh­jaa arvok­kaas­ta ja hyväs­tä van­he­ne­mi­ses­ta, jos­ta olen teh­nyt *pro gra­du -tut­kiel­ma­ni­kin (*Ikään­ty­nei­den käsi­tyk­siä onnis­tu­nees­ta van­he­ne­mi­ses­ta, Lau­ra Leh­ti­nen, 2008/JYU). Van­hus­väes­töl­le on luo­ta­va parem­mat mah­dol­li­suu­det posi­tii­vi­ses­sa, tur­val­li­ses­sa ja virik­keel­li­ses­sä kotiym­pä­ris­tös­sä elä­mi­seen!

Kiinnostuitko palveluistamme?