Etäpalvelu Helmi

Meidän tarinamme, missiomme ja henkilökuntamme

Mistä kaikki sai alkunsa?

Etä­pal­ve­lu Hel­men idea syn­tyi syk­syl­lä 2018, kun pala­sin hoi­to­va­paal­ta Kau­nia­lan Sai­raa­la Oy:hyn töi­hin. Osit­tain vas­taa­van­lai­nen pal­ve­lu oli ollut käy­tös­sä jo Kau­nia­las­sa aiem­min Pal­ve­lu-TV -nimel­lä. Pal­ve­lun koh­de­ryh­mä­nä oli­vat sotain­va­li­dit ja les­ket. Erit­täin pidet­ty ja jo usei­ta vuo­sia toi­mi­nut etä­pal­ve­lu oli tuo­nut iloa ja tur­vaa monel­le, kes­ki-iäl­tään jo yli 90 vuo­den ikään ehti­neel­le asiak­kaal­le.

Kun pal­ve­lu pää­tet­tiin lak­kaut­taa, syn­tyi iso huo­li jäl­jel­le jää­vis­tä asiak­kais­ta – miten he pär­jää­vät ilman päi­vit­täis­tä aamu­jump­paa ja let­kei­tä visai­lu­ja? Samas­sa kehit­tyi vah­va tun­ne sii­tä, että tämä pal­ve­lu var­mas­ti kiin­nos­tai­si mui­ta­kin koto­na asu­via van­huk­sia! Täs­tä läh­ti käyn­tiin Etä­pal­ve­lu Hel­men ideoin­ti ja suun­nit­te­lu lop­pu­vuon­na 2018, mikä joh­ti 2019 alku­vuon­na yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen.

Mikä on yrityksen perustajan oma tausta?

Olen val­mis­tu­nut vuon­na 2008 ter­veys­tie­tei­den mais­te­rik­si koti­kau­pun­ki­ni Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta. Pää­ai­nee­na minul­la oli geron­to­lo­gia ja kan­san­ter­veys, eli olen kou­lu­tet­tu juu­ri van­hus­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Minul­la ei ole sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan amma­til­lis­ta perus­tut­kin­toa, sil­lä olen aloit­ta­nut yli­opis­to-opin­not yo-poh­jal­ta. Työ­ko­ke­mus­ta olen kui­ten­kin hank­ki­nut moni­puo­li­ses­ti myös niin sano­tus­ta käy­tän­nön työs­tä toi­mien muun muas­sa viri­ke­toi­min­nan ohjaa­ja­na ja kodin­hoi­ta­ja­na koti­hoi­dos­sa. Vuo­des­ta 2009 olen toi­mi­nut myös eri­lai­sis­sa kehit­tä­mis­hank­keis­sa, jois­sa etä­tek­no­lo­gi­aa on kehi­tet­ty van­hus­väes­tön tar­pei­siin.

Minul­le on ker­ty­nyt koke­mus­ta ja näke­mys­tä sii­tä, miten etä­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sia voi­daan hyö­dyn­tää entis­tä parem­min ja laa­jem­min osa­na sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja. Etä­pal­ve­lu Hel­mi on siten muka­na luo­mas­sa uuden­lais­ta etä­pal­ve­lu­jen toi­min­ta­kult­tuu­ria senio­reil­le Suo­mes­sa. Samal­la haluan myös tuo­da esil­le arvo­poh­jaa arvok­kaas­ta ja hyväs­tä van­he­ne­mi­ses­ta, jos­ta olen teh­nyt *pro gra­du -tut­kiel­ma­ni­kin (*Ikään­ty­nei­den käsi­tyk­siä onnis­tu­nees­ta van­he­ne­mi­ses­ta, Lau­ra Leh­ti­nen, 2008/JYU). Van­hus­väes­töl­le on luo­ta­va parem­mat mah­dol­li­suu­det posi­tii­vi­ses­sa, tur­val­li­ses­sa ja virik­keel­li­ses­sä kotiym­pä­ris­tös­sä elä­mi­seen!

Ketkä ohjaavat Etäpalvelu Helmen ryhmiä?

Lau­ra Teit­ti­nen (TtM) yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja ja ohjaa tar­vit­taes­sa myös itse myös viri­ke­ryh­miä.

Lisäk­si yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­lee mui­ta lii­kun­ta - ja viri­ke­ryh­mien ohjaa­jia. Hel­mi­Jump­pa-ryh­miä ohjaa mm. fysio­te­ra­peut­ti (tmi) ja mie­li­sai­raan­hoi­ta­ja Mar­ju Huuh­ta­nen. Mar­ju on ohjan­nut monia lii­kun­ta­ryh­miä sotain­va­li­deil­le, muil­le senio­reil­le sekä eri ikäi­sil­le ihmi­sil­le. Lisäk­si Mar­ju on kehit­tä­nyt ja rekis­te­röi­nyt juu­ri senio­reil­le sovel­tu­van Kei­nu­tuo­li­jum­pan.

Etä­pal­ve­lu Hel­mi palk­kaa toi­min­nan laa­jen­tues­sa lisää sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­sia mukaan.

Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy:n toi­min­ta on val­vot­tua, ja yri­tys on hyväk­syt­ty yksi­tyis­ten sosi­aa­li­pal­ve­lui­den tuot­ta­jak­si. Yri­tyk­sem­me on vas­tuu­va­kuu­tet­tu ja nou­da­tam­me oma­val­von­ta­suun­ni­tel­maa.

Kiinnostuitko palveluistamme?