Etäpalvelu Helmi - Onnistuneen ikääntymisen asiantuntija

 

Mikä Etäpalvelu Helmi on?

 
Etäpalvelu Helmi on pk-hoivayrittäjien ja oppilaitosten tukena ikäteknologian hyödyntämisessä ja palvelumuotoilussa kohti onnistunutta ikääntymistä. 

Lisäk­si toi­min Hel­men kaut­ta Ilopiste.fi elä­mys­pal­ve­luis­sa myyn­tie­dus­ta­ja­na. Ilo­pis­teen kun­tout­ta­vat ja vir­kis­tä­vät elä­myk­set ovat saa­ta­vil­la omil­le äly­lait­teil­le 24/7 senio­rei­den toi­min­ta­ky­vyn ja hoi­ta­jien työ­hy­vin­voin­nin tuek­si. 

Tilaa kaut­ta­ni koe­jak­so hoi­va­ko­tiin­ne tai koti­pal­ve­lui­hin!

https://www.ilopiste.fi/yhteystiedot.php

Iloi­sin ter­vei­sin,

Lau­ra, TtM

#Onnis­tu­nu­tI­kään­ty­mi­nen

 
 
 
 

Ajankohtaista

14.06.2021

Hel­mi Elä­mys­ko­ti­pal­ve­lu käyn­nis­tyy pian Kau­niais­ten alu­eel­la! Ole yhtey­des­sä, jos haluat toi­min­ta­ky­kyä tuke­vaa & ilois­ta teke­mis­tä senio­rin kotiin Kau­niai­sis­sa. Huom! Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti.

Täs­sä video sisäl­lös­tä: https://fb.watch/67f8efbE1Q/

Iloi­sin ter­vei­sin,

Lau­ra - elä­my­soh­jaa­ja 🙂

 

01.04.2021

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on avan­nut Ilopiste.fi elä­mys­pal­ve­lun kulut­ta­ja­myyn­nin! Tilaa itsel­le­si tai lähei­sel­le­si Ilo­pis­teen elä­myk­set omal­le äly­lait­teel­le hyvin­voin­nin tuek­si. Hel­mi Shop: https://holvi.com/shop/dcGPVZ/

Ps. Kurk­kaa tääl­tä esi­merk­ki luon­toe­lä­myk­sis­täm­me: https://www.facebook.com/HelmiEtapalvelu/videos/853755665180364/

29.12.2020

Etä­pal­ve­lu Hel­mi käyn­nis­tää tam­mi­kuus­sa 2021 Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen webi­naa­rit, jot­ka on tar­koi­tet­tu pk- ja yksi­ny­rit­tä­jil­le ikään­ty­nei­den koti­pal­ve­luis­sa.

9.11.2020

Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­sen yhtei­sö on avat­tu - ter­ve­tu­loa mukaan KAIKKI van­hus­ten paris­sa työs­ken­te­le­vät!

https://www.facebook.com/groups/5830086492571

Oppilaitosyhteistyö – Helmi mukana digiosaamisen kehittämisessä

Myös oppi­lai­tok­set voi­vat hank­kia Hel­men kaut­ta kou­lu­tus­ta ja eri­lai­sia pilot­ti­pro­jek­te­ja osa­na opis­ke­li­joi­den digio­saa­mi­sen kehit­tä­mis­tä hoi­va-alal­la ja van­hus­työs­sä.

Hel­mi voi myös hyö­dyn­tää eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joi­ta osa­na yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä omis­sa pro­jek­teis­saan.

Kiinnostuitko Etäpalvelu Helmestä?