Mikä Etäpalvelu Helmi on?

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on kun­tien ja hoi­vaor­ga­ni­saa­tioi­den tuke­na ikä­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­sä ja pal­ve­lu­muo­toi­lus­sa osa­na onnis­tu­nut­ta ikään­ty­mis­tä. Lisäk­si Hel­mi toi­mii sisäl­lön­tuot­ta­ja­na Ilo­pis­teen elä­mys­pal­ve­luis­sa ja vas­taa Ilo­pis­teen myyn­nis­tä mm. Ete­lä-Suo­men alu­eel­la. 

 

 

Etä­pal­ve­lu Hel­men mis­sio - Iloa ja hyvin­voin­tia etä­pal­ve­luil­la!

Ajankohtaista

1.6.2020

Tref­fi­Pis­te ostet­ta­vis­sa hoi­va­ko­tei­hin omai­syh­tey­den­pi­don ja toi­min­ta­ky­vyn tuek­si! Lisä­tie­to­ja: Tref­fi­Pis­te hoivakotiin_mainos

STT:n tie­do­te: https://www.sttinfo.fi/tiedote/turvallisia-tapaamisia-ja-hyvinvointia-hoivakoteihin?publisherId=69817937&releaseId=69882332&fbclid=IwAR3kKDeQIpGgvhLcXLYwEM_TQfcZ6V86L-M9f2QB6QMKe_t74DkSgot5Bxw

9.4.2020

Etä­pal­ve­lu Hel­mi & ILO­pis­te Elä­mys­pal­ve­lut ovat aloit­ta­neet yhteis­työn: https://www.ilopiste.fi/kaffepaussi.php

Tilaa itsel­le­si tai senio­reil­le ILO­pis­teen Elä­mys­pal­ve­lut kotii­si, alkaen 12,90€/kk! Lai­ta lisä­tie­to­ja -koh­taan koo­di Helmi2020 ja tilaa tääl­tä: https://www.ilopiste.fi/asiakkaaksi-kuluttaja.php

18.2.2020

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on valit­tu Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­lin pal­ve­lun­tar­joa­jak­si. Voim­me toteut­taa pk-yri­tyk­sel­le­si esim. pilot­ti­ko­kei­lun etä­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­mäl­lä. Lisä­tie­to­ja inno­vaa­tio­se­te­lis­tä »

Yhteisöllinen etäpalvelu organisaatiosi tukena ja apuna palvelumuotoilussa

Hoi­vay­rit­tä­jät, niin pie­net kuin isot, voi­vat saa­da Hel­men kaut­ta etä­pal­ve­lu­rat­kai­sun, jon­ka avul­la toteut­taa asiak­kai­den koti­käyn­te­jä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti – ihmis­tä unoh­ta­mat­ta! Jos olet pk-yrit­tä­jä, niin sinul­la voi lisäk­si olla mah­dol­li­suus saa­da Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­li yri­tys­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen Etä­pal­ve­lu Hel­men pal­ve­lu­muo­toi­lua ja pilot­ti­ko­kei­lu­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä!
Lisä­tie­to­ja aihees­ta »

Iloa, elinvoimaa ja vertaistukea seniorin ja omaishoitajan kotiin

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa virik­keel­lis­tä ryh­mä­toi­min­taa help­po­käyt­töi­sen kuva­pu­he­li­men avul­la hoi­vay­ri­tyk­sil­le. Ikään­ty­neil­le suun­nat­tu virik­keel­li­nen ja akti­voi­va toi­min­ta sovel­tuu esi­mer­kik­si pal­ve­lua­su­mi­seen, hoi­va­ko­tei­hin sekä koti­hoi­don tuek­si.

Myös omais­hoi­ta­jat voi­vat saa­da tukea etä­ver­tais­ryh­män avul­la toi­sis­ta omais­hoi­ta­jis­ta osal­lis­tu­mal­la etä­ryh­mään omas­ta kodis­ta käsin.

Oppilaitosyhteistyö – Helmi mukana digiosaamisen kehittämisessä

Myös oppi­lai­tok­set voi­vat hank­kia Hel­men kaut­ta kon­sul­toin­tia ja eri­lai­sia pilot­ti­pro­jek­te­ja osa­na opis­ke­li­joi­den digio­saa­mi­sen kehit­tä­mis­tä hoi­va-alal­la ja van­hus­työs­sä.

Hel­mi voi myös hyö­dyn­tää eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joi­ta osa­na yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä omis­sa pro­jek­teis­saan.

Miksi valita Etäpalvelu Helmi?

Seniorille ja Omaiselle

Miksi valita Arctic Touch -kuvapuhelin?

Arc­tic Touch on suo­ma­lai­sen etä­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jän Arc­tic Con­nect Oy:n ikäih­mi­sil­le suun­nit­te­le­ma edis­tyk­sel­li­nen kuva­pu­he­lin.

Video­neu­vot­te­lui­hin tar­koi­tet­tu 4G net­tiyh­tey­del­lä varus­tet­tu kuva­pu­he­lin sovel­tuu 20-22 tuu­mai­sen näyt­tön­sä ja help­po­käyt­töi­syy­ten­sä ansios­ta tablet­te­ja parem­min senio­rei­den käyt­töön.

Kuva­pu­he­li­men avul­la käyt­tä­jät voi­vat pitää yhteyt­tä lähei­siin­sä sekä osal­lis­tua Etä­pal­ve­lu Hel­men tai jär­jes­tö­jen ja yhdis­tys­ten tar­joa­maan hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vään viri­ke- ja ver­tais­ryh­mä­toi­min­taan.

Kiinnostuitko etäpalveluista?

Etäpalvelu Helmi - ihmiseltä ihmiselle

Vuo­ro­vai­kut­tei­nen, sosi­aa­lis­ta tukea tar­joa­va, moni­ka­na­vai­nen kon­sep­ti sekä yksi­lö-, ryh­mä- että ammat­ti­lais­ten väli­seen ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen.

Mikä Etäpalvelu Helmi on?

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on yhtei­söl­li­nen etä­pal­ve­lu, joka tuo hyvin­voin­tia käyt­tä­jil­leen. Hel­mi­pal­ve­lut tar­joa­vat senio­reil­le ja omais­hoi­ta­jil­le tukea kotiin etä­pal­ve­lui­den avul­la. Myös eri­lai­set hoi­va- ja hyvin­voin­tia­lan orga­ni­saa­tiot hyö­ty­vät etä­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sis­ta osa­na laa­duk­kai­ta senio­ri­pal­ve­lui­ta.

Etä­pal­ve­lu Hel­men mis­sio - Iloa ja hyvin­voin­tia etä­pal­ve­luil­la!

Ajankohtaista

9.4.2020

Etä­pal­ve­lu Hel­mi & ILO­pis­te Elä­mys­pal­ve­lut ovat aloit­ta­neet yhteis­työn: https://www.ilopiste.fi/kaffepaussi.php

Tilaa itsel­le­si tai senio­reil­le ILO­pis­teen Elä­mys­pal­ve­lut kotii­si, alkaen 12,90€/kk! Lai­ta lisä­tie­to­ja -koh­taan koo­di Helmi2020 ja tilaa tääl­tä: https://www.ilopiste.fi/asiakkaaksi-kuluttaja.php

20.3.2020

Etä­pal­ve­lu Hel­men vin­kit senio­rei­den video­ku­va­pu­he­lui­den käyt­töön
Lue lisää

16.3.2020

Etä­pal­ve­lu Hel­mi mah­dol­lis­taa etäyh­tey­det senio­rin kotiin ja ver­tais­ryh­mä­toi­min­taan – ennak­ko­va­rauk­sia ote­taan heti!
Lue tie­do­te täs­tä »

18.2.2020

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on valit­tu Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­lin pal­ve­lun­tar­joa­jak­si.
Voim­me toteut­taa pk-yri­tyk­sel­le­si esim. pilot­ti­ko­kei­lun etä­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­mäl­lä. Lisä­tie­to­ja inno­vaa­tio­se­te­lis­tä »

Yhteisöllinen etäpalvelu organisaatiosi tukena ja apuna palvelumuotoilussa

Hoi­vay­rit­tä­jät, niin pie­net kuin isot, voi­vat saa­da Hel­men kaut­ta etä­pal­ve­lu­rat­kai­sun, jon­ka avul­la toteut­taa asiak­kai­den koti­käyn­te­jä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti – ihmis­tä unoh­ta­mat­ta! Jos olet pk-yrit­tä­jä, niin sinul­la voi lisäk­si olla mah­dol­li­suus saa­da Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­li yri­tys­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen Etä­pal­ve­lu Hel­men pal­ve­lu­muo­toi­lua ja pilot­ti­ko­kei­lu­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä!
Lisä­tie­to­ja aihees­ta »

Iloa, elinvoimaa ja vertaistukea seniorin ja omaishoitajan kotiin

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa virik­keel­lis­tä ryh­mä­toi­min­taa help­po­käyt­töi­sen kuva­pu­he­li­men avul­la hoi­vay­ri­tyk­sil­le. Ikään­ty­neil­le suun­nat­tu virik­keel­li­nen ja akti­voi­va toi­min­ta sovel­tuu esi­mer­kik­si pal­ve­lua­su­mi­seen, hoi­va­ko­tei­hin sekä koti­hoi­don tuek­si.

Myös omais­hoi­ta­jat voi­vat saa­da tukea etä­ver­tais­ryh­män avul­la toi­sis­ta omais­hoi­ta­jis­ta osal­lis­tu­mal­la etä­ryh­mään omas­ta kodis­ta käsin.

Oppilaitosyhteistyö – Helmi mukana digiosaamisen kehittämisessä

Myös oppi­lai­tok­set voi­vat hank­kia Hel­men kaut­ta kon­sul­toin­tia ja eri­lai­sia pilot­ti­pro­jek­te­ja osa­na opis­ke­li­joi­den digio­saa­mi­sen kehit­tä­mis­tä hoi­va-alal­la ja van­hus­työs­sä.

Hel­mi voi myös hyö­dyn­tää eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joi­ta osa­na yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä omis­sa pro­jek­teis­saan.

Miksi valita Etäpalvelu Helmi?

Seniorille ja Omaiselle

Miksi valita Arctic Touch -kuvapuhelin?

Arc­tic Touch on suo­ma­lai­sen etä­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jän Arc­tic Con­nect Oy:n ikäih­mi­sil­le suun­nit­te­le­ma edis­tyk­sel­li­nen kuva­pu­he­lin.

Video­neu­vot­te­lui­hin tar­koi­tet­tu 4G net­tiyh­tey­del­lä varus­tet­tu kuva­pu­he­lin sovel­tuu 20-22 tuu­mai­sen näyt­tön­sä ja help­po­käyt­töi­syy­ten­sä ansios­ta tablet­te­ja parem­min senio­rei­den käyt­töön.

Kuva­pu­he­li­men avul­la käyt­tä­jät voi­vat pitää yhteyt­tä lähei­siin­sä sekä osal­lis­tua Etä­pal­ve­lu Hel­men tai jär­jes­tö­jen ja yhdis­tys­ten tar­joa­maan hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vään viri­ke- ja ver­tais­ryh­mä­toi­min­taan.

Kiinnostuitko etäpalveluista?