Etäpalvelu Helmi - Onnistuneen ikääntymisen asiantuntija

 

Mikä Etäpalvelu Helmi on?

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on hoi­vaor­ga­ni­saa­tioi­den, pk-yrit­tä­jien ja oppi­lai­tos­ten tuke­na ikä­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­sä ja pal­ve­lu­muo­toi­lus­sa koh­ti onnis­tu­nut­ta ikääntymistä. 

Lisäk­si toi­min Hel­men kaut­ta Ilopiste.fi elä­mys­pal­ve­luis­sa myyn­tie­dus­ta­ja­na. Ilo­pis­teen kun­tout­ta­vat ja vir­kis­tä­vät elä­myk­set ovat saa­ta­vil­la omil­le äly­lait­teil­le 24/7 senio­rei­den toi­min­ta­ky­vyn ja hoi­ta­jien työ­hy­vin­voin­nin tueksi. 

Tilaa kaut­ta­ni koe­jak­so hoi­va­ko­tiin­ne tai kotipalveluihin!

https://www.ilopiste.fi/yhteystiedot.php

 
Iloisin terveisin,
Laura, TtM 
 
 

Ajankohtaista

9.11.2020

Onnis­tu­neen ikään­ty­mi­nen yhtei­sö tulos­sa sekä webi­naa­rit, jot­ka käyn­nis­ty­vät tam­mi­kuus­sa 2021. Lisä­tie­to­ja tulos­sa lähiaikoina.…:)

9.4.2020

Etä­pal­ve­lu Hel­mi & ILO­pis­te Elä­mys­pal­ve­lut ovat aloit­ta­neet yhteis­työn: https://www.ilopiste.fi/kaffepaussi.php

18.2.2020

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on valit­tu Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­lin pal­ve­lun­tar­joa­jak­si. Voim­me toteut­taa pk-yri­tyk­sel­le­si esim. pilot­ti­ko­kei­lun etä­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­mäl­lä. Lisä­tie­to­ja innovaatiosetelistä »

Oppilaitosyhteistyö – Helmi mukana digiosaamisen kehittämisessä

Myös oppi­lai­tok­set voi­vat hank­kia Hel­men kaut­ta kon­sul­toin­tia ja eri­lai­sia pilot­ti­pro­jek­te­ja osa­na opis­ke­li­joi­den digio­saa­mi­sen kehit­tä­mis­tä hoi­va-alal­la ja vanhustyössä.

Hel­mi voi myös hyö­dyn­tää eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la­no­pis­ke­li­joi­ta osa­na yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä omis­sa projekteissaan.

Kiinnostuitko Etäpalvelu Helmestä?