Etäpalvelu Helmi - ihmiseltä ihmiselle

Vuo­ro­vai­kut­tei­nen, sosi­aa­lis­ta tukea tar­joa­va, moni­ka­na­vai­nen kon­sep­ti sekä yksi­lö-, ryh­mä- että ammat­ti­lais­ten väli­seen ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen.
Lue lisää

Helmi etäpalvelu – Kotona kanssasi!

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa virik­keel­lis­tä ryh­mä­toi­min­taa yksi­tyis- ja suurasiak­kail­le help­po­käyt­töi­sen kuva­pu­he­li­men avul­la. Yli 65-vuo­tiail­le suun­ni­tel­tu etä­pal­ve­lu mah­dol­lis­taa sosi­aa­lis­ten suh­tei­den ja lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van yllä­pi­tä­mi­sen myös heil­le, joi­den elin­pii­ri rajoit­tuu etu­pääs­sä kotiin. Ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le suun­nat­tu viri­ke­toi­min­ta sovel­tuu erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si koti­hoi­don tuek­si. Ilois­ta, haus­kaa ja mie­le­käs­tä teke­mis­tä sinul­le tai lähei­sel­le­si – Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja tilaa!

AJANKOHTAISTA!

25.11.19

Etä­pal­ve­lu Hel­mi on muka­na Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian mes­suil­la Poris­sa 27.11 ja Rau­mal­la 28.11, jos­sa Hel­mi­pal­ve­lut senio­reil­le ja työi­käi­sil­le ovat esit­te­lys­sä. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan! 😊

Ps. Mes­suil­la muka­na Hel­mi­pal­ve­lui­den uuni­tuo­re esi­te!

yt, Lau­ra

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä Etäpalvelu Helmi on?

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa ohjat­tua viri­ke­toi­min­taa eri­lai­sis­sa vii­koit­tain jär­jes­tet­tä­vis­sä toi­min­nal­li­sis­sa ja yhtei­söl­li­sis­sä ryh­mis­sä. Toi­min­ta tapah­tuu reaa­lia­jas­sa äärim­mäi­sen help­po­käyt­töi­sen Arc­tic Touch -kuva­pu­he­li­men, sen suu­ren näy­tön ja etäyh­tey­den väli­tyk­sel­lä senio­rin omas­ta kodis­ta käsin. Yhdes­sä jump­paa­mi­nen, iloi­nen teke­mi­sen mei­nin­ki, ver­tais­toi­min­ta tai jut­tuseu­ra ovat vain kah­den napin pai­nal­luk­sen pääs­sä. Senio­ri­ryh­miä ohjaa­vat sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­set.

Etä­pal­ve­lu Hel­mi tar­jo­aa täl­lä het­kel­lä virik­keel­lis­tä ryh­mä­toi­min­taa Vih­dis­sä, Kark­ki­las­sa, Loh­jal­la, Espoos­sa, Kau­niai­sis­sa, Kirk­ko­num­mel­la ja Hel­sin­gis­sä. Tar­koi­tus on tar­jo­ta ryh­mä­toi­min­taa myös muu­al­la PK-seu­dul­la lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Kysy lisää!

Tule mukaan pitämään hauskaa, tilaa itsellesi tai läheisellesi jokin Helmen kolmesta kuukausimaksullisesta kotipalvelupaketista! Tai tilaa yrityksellesi räätälöity palvelupaketti!

 

Iloa arkeen senio­ril­le - Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy

Iloa ja hyvin­voin­tia senio­rin arkeen. Etä­pal­ve­lu Hel­mi tuo mie­le­käs­tä teke­mis­tä suo­raan kotiin kuva­pu­he­li­men väli­tyk­sel­lä. Kat­so videol­ta esit­te­ly etä­pal­ve­lus­tam­me! :)Hel­mi­Jump­pa-paket­ti tar­jo­aa lii­kun­nan iloa senio­reil­le suun­ni­tel­luis­sa jump­pa­ryh­mis­sä. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­mat senio­ri­jum­pat on suun­ni­tel­tu siten, että nii­hin voi­vat oman kykyn­sä mukaan osal­lis­tua hyvin eri­ta­soi­set liikkujat.HelmiPorinat-paketti tar­jo­aa virik­keel­lis­tä toi­min­taa ja jut­tuseu­raa kai­kil­le senio­reil­le. Hel­mi­Po­ri­noi­den tilaa­jil­le jär­jes­te­tään vii­koit­tain usei­ta eri sisäl­töi­siä ryh­miä, jois­sa pääs­tään muun muas­sa visai­le­maan, pelaa­maan bin­goa, liik­ku­maan yhdes­sä ja ihan vaan jut­te­le­maan hyväs­sä seu­ras­sa, vaik­ka omas­ta kiik­kus­tuo­lis­ta käsin! Hel­mi­Lä­hei­set-paket­tiin sisäl­tyy Arc­tic Touch -kuva­pu­he­lin ja help­po­käyt­töi­nen “senio­ris­ky­pe”. Kuva­pu­he­li­men avul­la jut­tuseu­ra on vain yhden napin pai­nal­luk­sen pääs­sä. Kokoa Senio­rin tär­keim­mät ihmi­set ja mah­dol­lis­ta help­po ja tur­val­li­suut­ta lisää­vä yhtey­den­pi­to kuva­pu­he­lui­den avulla!HelmiYritys-paketti on suun­nat­tu suurasiak­kail­le eli pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le koti­hoi­toon, koti­pal­ve­luun, pal­ve­lu­kes­kuk­siin ja -taloi­hin sekä seu­ra­kun­nil­le, muil­le yri­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le ja yhtei­söil­le. Paket­ti rää­tä­löi­dään yri­tyk­sen tar­pei­den poh­jal­ta. Voit näin vai­vat­to­mas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kehit­tää joko nykyi­sen pal­ve­lun­tar­jon­ta­si sisäl­töä ja laa­tua tai hyö­dyn­tää Hel­men tar­jol­la ole­via sisältöjä!Lisätietoja antaa: Lau­ra Teit­ti­nen Toi­mi­tus­joh­ta­ja­Ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri, Geron­to­lo­gia­puh. +358 40 960 5266info@etapalveluhelmi.fi#HelmiEtäpalvelu #Hel­mi­Jump­pa #Hel­mi­Po­ri­nat #Hel­mi­Lä­hei­set­Vi­deon teki: Some­leont­ti / Sanya Saa­ri­nen

Jul­kais­sut Etä­pal­ve­lu Hel­mi Oy Per­jan­tai­na 17. tou­ko­kuu­ta 2019

Palvelut

HelmiJumppa

Hel­mi­Jump­pa-paket­ti tar­jo­aa lii­kun­nan iloa senio­reil­le suun­ni­tel­luis­sa jump­pa­ryh­mis­sä. Tilaa­mal­la Hel­mi­Jump­pa-pake­tin, asia­kas pää­see osal­lis­tu­maan vii­koit­tain jär­jes­tet­tä­viin eri­lai­siin 15–20 hen­gen toi­min­nal­li­siin ryh­miin koto­aan käsin. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ohjaa­mat senio­ri­jum­pat on suun­ni­tel­tu siten, että nii­hin voi­vat oman kykyn­sä mukaan osal­lis­tua hyvin eri­ta­soi­set liik­ku­jat.

HelmiPorinat

Hel­mi­Po­ri­nat-paket­ti tar­jo­aa virik­keel­lis­tä toi­min­taa ja jut­tuseu­raa kai­kil­le senio­reil­le. Hel­mi­Po­ri­noi­den tilaa­jil­le jär­jes­te­tään vii­koit­tain usei­ta eri sisäl­töi­siä 6–8 hen­gen ryh­miä, jois­sa pääs­tään muun muas­sa visai­le­maan, pelaa­maan bin­goa, liik­ku­maan yhdes­sä ja ihan vaan jut­te­le­maan hyväs­sä seu­ras­sa, vaik­ka omas­ta kiik­kus­tuo­lis­ta käsin! Tutus­tu Hel­mi­Po­ri­nat-paket­tiin!

HelmiLäheiset

Hel­mi­Lä­hei­set-paket­tiin sisäl­tyy Arc­tic Touch -kuva­pu­he­lin ja help­po­käyt­töi­nen “senio­ris­ky­pe”. Kuva­pu­he­li­men avul­la jut­tuseu­ra on vain yhden napin pai­nal­luk­sen pääs­sä. Asia­kas voi soit­taa ja vas­taa­not­taa video­pu­he­lui­ta käte­vän koti­lait­teen ansios­ta esi­mer­kik­si omais­ten, ystä­vien ja mui­den läheis­ten kans­sa. Lähei­nen puo­les­taan voi käyt­tää liit­ty­mää, mil­tä tahan­sa tie­to­ko­neel­ta tai äly­pu­he­li­mel­ta. Kokoa Senio­rin tär­keim­mät ihmi­set ja mah­dol­lis­ta help­po ja tur­val­li­suut­ta lisää­vä yhtey­den­pi­to kuva­pu­he­lui­den avul­la!

HelmiYritys

Hel­miY­ri­tys-paket­ti on suun­nat­tu suurasiak­kail­le eli pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le koti­hoi­toon, koti­pal­ve­luun, pal­ve­lu­kes­kuk­siin ja -taloi­hin sekä seu­ra­kun­nil­le, muil­le yri­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le ja yhtei­söil­le. Paket­ti rää­tä­löi­dään Sinun yri­tyk­se­si tar­pei­den poh­jal­ta. Voit näin vai­vat­to­mas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kehit­tää joko nykyi­sen pal­ve­lun­tar­jon­ta­si sisäl­töä ja laa­tua tai hyö­dyn­tää Hel­men tar­jol­la ole­via sisäl­tö­jä!

Kiinnostuitko Etäpalvelu Helmestä? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Miksi valita Etäpalvelu Helmi?

Seniorille ja omaiselle

 • Hel­mi tuo ilois­ta teke­mis­tä senio­ril­le suo­raan kotiin
 • Se tukee moni­puo­li­ses­ti fyy­sis­tä ja psy­ko­so­si­aa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä
 • Hel­men kaut­ta senio­ri löy­tää ver­tais­tu­kea ja uusia kon­tak­te­ja elä­mään­sä
 • Se sovel­tuu erin­omai­ses­ti myös asiak­kail­le, jot­ka eivät juu­ri­kaan lii­ku kodin ulko­puo­lel­la
 • Hel­mi vähen­tää kau­ka­na­kin asu­vien omais­ten huol­ta, kun lähei­sen voin­nin voi kos­ka tahan­sa tar­kis­taa käte­vän video­pu­he­lun avul­la
 • Help­po­käyt­töi­syy­den ansios­ta kuka tahan­sa oppii käyt­tä­mään etä­pal­ve­lui­ta
 • Hel­men käyt­töön ei tar­vi­ta lain­kaan aiem­paa tie­to­tek­nis­tä osaa­mis­ta

Yritykselle

 • Haluat moni­puo­lis­taa nykyi­sen pal­ve­lu­tar­jon­ta­si sisäl­töä ja laa­tua
 • Haluat kehit­tää kotiin vie­tä­viä pal­ve­lui­ta­si etä­tek­no­lo­gian avul­la
 • Haluat vähen­tää pääl­lek­käi­sen työn mää­rää ja tehos­taa toi­min­taa­si
 • Haluat kehit­tää uuden­lai­sen lii­ke­toi­min­ta­mal­lin etä­tek­no­lo­gian avul­la
 • Haluat erot­tua kil­pai­li­jois­ta­si uuden­lai­sen etä­pal­ve­lun avul­la
 • Haluat saa­vut­taa kus­tan­nus­sääs­tö­jä

Lue lisää Etäpalvelu Helmestä, toimintavoistamme sekä arvoistamme ja tutustu henkilökuntaamme!