Ajankohtaista

Kuulumiset ja kokeilun yhteenveto

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus on päät­ty­nyt lop­pu­kes­kus­te­luun ja kir­jal­li­siin palaut­tei­siin. Eri­tyi­ses­ti sään­nöl­li­sen lii­kun­nan lisää­mi­ses­sä ryh­mä on onnis­tu­nut erit­täin hyvin: 80 % aktii­vi­ses­ti val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neis­ta on lisän­nyt 1–2

Lue lisää »

Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumiset

Moti­vaa­tion vah­vis­ta­mi­nen tär­ke­ää Val­men­nuk­ses­sa oli vuo­ros­sa lii­­­kun­­­ta-aihei­­­nen tee­ma 11.9.2019. Osal­lis­tu­jat ovat onnis­tu­neet muka­vas­ti aset­ta­mis­saan tavoit­teis­sa. Kes­kus­te­lim­me moti­vaa­tion vah­vis­ta­mi­ses­ta, joka useim­mil­le se suu­rin haas­te – löy­tyi­si­kö

Lue lisää »

Kelassa esittelemässä etäkuntoutusratkaisuja

Etä­pal­ve­lut ovat todel­li­ses­sa nos­tees­sa. Tun­tuu, että kokei­lum­me idea, etä­ver­tais­ryh­mä kuu­ma peru­na juu­ri nyt! Kela tekee par­hail­laan kar­toi­tus­ta käy­tös­sä ole­vis­ta etä­kun­tou­tus­so­vel­luk­sis­ta ja sisäl­löis­tä, joi­ta voi­daan jat­kos­sa

Lue lisää »

Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumisia

Kesä­kuus­sa koot­tiin ryh­mä ja työs­tet­tiin val­men­nuk­sen sisäl­tö­jä Aloi­tim­me osal­lis­tu­jien rek­ry­toin­nin heti saa­tuam­me tie­tää valin­nas­ta. Idea­na oli, että han­kim­me osal­lis­tu­jia Kar­viais­ten kun­tayh­ty­män ja Maa- ja koti­ta­lous­nai­set

Lue lisää »

Kokeilujen ensimmäinen sparrauspäivä

Osal­lis­tuim­me päi­vään, jos­sa kuu­lim­me mui­den kuu­lu­mi­set ja asian­­­tun­­­ti­­­ja-alus­­­tuk­­­set. Stop­Dia –tut­ki­muk­sen tule­vas­ta semi­naa­ris­ta infot­tiin, ja Lee­na osal­lis­tui THL:ssä semi­naa­riin 21.8. Tulok­set ovat roh­kai­se­via kokei­lum­me kan­nal­ta, kos­ka mer­kit­tä­viä muu­tok­sia

Lue lisää »

Kiinnostuitko palveluistamme?