Dumppaa Diabetes

Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA KOKEILUSSA

Dump­paa dia­be­tes

kuu­lu­mi­set ja kokei­lun yhteen­ve­to 17.10.2019

Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus on päät­ty­nyt lop­pu­kes­kus­te­luun ja kir­jal­li­siin palaut­tei­siin.

Eri­tyi­ses­ti sään­nöl­li­sen lii­kun­nan lisää­mi­ses­sä ryh­mä on onnis­tu­nut erit­täin hyvin: 80 % aktii­vi­ses­ti val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neis­ta on lisän­nyt 1-2 sään­nöl­lis­tä lii­kun­ta­ker­taa viik­koon­sa.

Mitat­ta­vis­sa tulok­sis­sa saa­vu­tet­tiin vai­kut­ta­vuut­ta: 22 %:n osal­lis­tu­jien vyö­tä­rö­nym­pä­rys kape­ni kak­si cm. Myös BMI las­ki kes­ki­mää­rin 5 %.

Kaik­ki osal­lis­tu­jat arvioi­vat saa­neen­sa elin­ta­pa-asioi­hin uusia aja­tuk­sia ja ideoi­ta. Lii­kun­ta­ka­ve­ri, ruo­ka- ja uni­ryt­min parem­pi hal­lin­ta ja kas­vis­ten käyt­tö oli­vat val­men­nuk­sen aika­na paran­tu­neet useil­la osal­lis­tu­jil­la.

Dump­paa dia­be­tes –kokei­lun aika­tau­lu oli tiuk­ka. Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus työs­tet­tiin kesä­kuus­sa, ja aloi­tet­tiin elo­kuun alus­sa. Sisäl­tö oli pää­osin osal­lis­tu­jien mie­les­tä hyvää. Moti­vaa­tio todet­tiin ole­van elin­ta­pa­muu­tok­sen ydin­a­sia. Tämä oli Hel­mi-tii­min tie­dos­sa, ja se oli tär­kein pain­opis­teem­me val­men­nuk­sis­sa. Sii­tä huo­li­mat­ta osal­lis­tu­jat koki­vat, että paran­ta­mi­sen varaa on.

Tek­nii­kan osal­ta opim­me, että yhteyk­sien toi­mi­mi­nen pitää etu­kä­teen tar­kis­taa kaik­kien osal­lis­tu­jien kans­sa ja tar­vit­taes­sa hank­kia oheis­lait­tei­ta tai päi­vi­tyk­siä tie­to­ko­neil­le.

Val­men­nuk­sen alus­sa oli­si hyvä olla yksi kas­vok­kain tapaa­mi­nen, mikä­li ryh­mä oli­si sup­peam­mal­ta alu­eel­ta. Ryh­mä­oh­jauk­sen lisäk­si toi­vot­tiin yksi­lö­oh­jaus­ta. Sitä oli tar­jol­la, mut­ta vain yksi osal­lis­tu­ja hyö­dyn­si. Pari osal­lis­tu­jaa toi­voi tiu­kem­paa, ”pakol­la” ohjaa­mis­ta. 

Osal­lis­tu­jil­le tar­jot­tiin kah­ta eri­lais­ta jat­ko­val­men­nus­ta, joi­hin osoi­tet­tiin kiin­nos­tus­ta.

Sum­ma Sum­ma­rum: Hel­mi Hyvin­voin­ti­val­men­nus on kus­tan­nus­te­ho­kas ja vai­kut­ta­va tapa elin­ta­paoh­jauk­seen. Val­men­nuk­seen on hyvä sisäl­lyt­tää yksi­lö­oh­jaus, tsemp­pi­ka­ve­ri sekä 6-12 kuu­kau­den pää­hän tilan­teen tar­kis­tus. 

 

Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumiset 09/2019:

Moti­vaa­tion vah­vis­ta­mi­nen tär­ke­ää

Val­men­nuk­ses­sa oli vuo­ros­sa lii­kun­ta-aihei­nen tee­ma 11.9.2019. Osal­lis­tu­jat ovat onnis­tu­neet muka­vas­ti aset­ta­mis­saan tavoit­teis­sa. Kes­kus­te­lim­me moti­vaa­tion vah­vis­ta­mi­ses­ta , joka useim­mil­le se suu­rin haas­te – löy­tyi­si­kö lii­kun­ta­ka­ve­ri jos­tain lii­kun­ta­jär­jes­tös­tä (Suo­men Latu) ja oli­si­ko kivat tree­ni­vaat­teet itseä kan­nus­ta­va asia tai pal­kin­to onnis­tu­mi­sis­ta.

Tukea union­gel­miin- osal­lis­tu­jat löy­si­vät ver­tai­sen

Jut­te­lim­me myös vuo­ro­kausi­ryt­min hal­lin­nas­ta ja unes­ta. Aika monel­la tun­tuu haas­tee­na ole­van joko vuo­ro­työn aiheut­ta­ma epä­sään­nöl­li­nen ryt­mi tai yli­töis­tä joh­tu­vat haas­teet. Sil­loin unoh­tuu usein myös ate­ria­ryt­mi, joka kos­tau­tuu kova­na näl­kä­nä ja väsy­myk­se­nä kotiin tul­les­sa. Päik­kä­rit voi­vat venyä ja sil­loin hyvä yöuni on mene­tet­ty . Osal­lis­tu­jat löy­si­vät uni­asiois­sa toi­sen­sa ja sopi­vat kes­ki­näi­ses­tä ver­tais­tues­ta. Tämä on ollut yksi aset­ta­mam­me tavoi­te, ja se näyt­tää jo toteu­tu­van.

Tes­taa­mi­seen pitää vara­ta resurs­se­ja

12.9.2019 jat­kui etä­pi­la­tes. Nyt tes­ta­sim­me kame­ran asen­ta­mis­ta , joka onnis­tui ja ohjaa­ja-Mari saa­tiin näky­mään erit­täin hyvin osal­lis­tu­jil­le.

13.9.2019 tes­ta­taan etäyh­teyk­siä yhteis­työ­kump­pa­nei­den, Kar­viais­ten kun­tayh­ty­män hen­ki­lö­kun­nan ja Gery RY:n Mai­ja Sol­jan­lah­den kans­sa. On hyvä, että tii­mis­säm­me on kak­si hen­ki­löä, kaik­ki tes­tauk­set on saa­tu toteu­tu­maan reaa­lio­lo­suh­teis­sa.

Työn­ku­va huo­mioi­ta­va hyvin­voin­ti­val­men­nuk­sen ajoi­tuk­ses­sa

Var­sin nopean rek­ry­ai­ka­tau­lun joh­dos­ta emme tul­leet kesä­kuus­sa aja­tel­leek­si, että Maa- ja koti­ta­lous­nai­sis­ta rek­ry­toi­dut osal­lis­tu­jat ovat kokei­lun toteu­tusa­jas­ta, elo-loka­kuu, joh­tuen haas­ta­va valin­ta. Maa­ta­lous­yrit­tä­jil­lä sadon­kor­juu­työt vie­vät kai­ken ajan ja kar­ja­ti­lal­lis­ten työ­ryt­min sovit­ta­mi­nen toi­mis­to­työ­hön on haas­ta­vaa. Eri­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä ole­vil­le tulee­kin jat­kos­sa miet­tiä omat ryh­mät ja aika­tau­lut, jot­ta osal­lis­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

 

Kelassa esittelemässä etäkuntoutusratkaisuja 30.8.2019

Etä­pal­ve­lut ovat todel­li­ses­sa nos­tees­sa. Tun­tuu, että kokei­lum­me idea, etä­ver­tais­ryh­mä kuu­ma peru­na juu­ri nyt! Kela tekee par­hail­laan kar­toi­tus­ta käy­tös­sä ole­vis­ta etä­kun­tou­tus­so­vel­luk­sis­ta ja sisäl­löis­tä, joi­ta voi­daan jat­kos­sa hyö­dyn­tää Kelan kun­tou­tuk­ses­sa. Vuon­na 2016 alka­neet pro­jek­tin tulok­set etä­kun­tou­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­des­ta ovat niin myön­tei­set, että Kelan kun­tou­tus panos­taa asi­aan.

Pää­sim­me ker­to­maan Etä­pal­ve­lu Hel­mes­tä ja käyn­nis­sä ole­vas­ta kokei­lus­tam­me. Otim­me puo­len tun­nin aika­na etäyh­tey­den Rova­nie­mel­le. TrueCon­nec­tor – sovel­lus toi­mi täy­del­li­ses­ti ja Kelan asian­tun­ti­jat oli­vat vai­kut­tu­nei­ta. Eri­tyi­ses­ti hei­tä vie­hät­ti Hel­men ydin­i­dea: vuo­ro­vai­ku­tus koko ryh­män välil­lä, joka mah­dol­lis­taa nopean ryh­mäy­ty­mi­sen ja ver­tais­tuen voi­maan­nut­ta­van vai­ku­tuk­sen. Uskom­me, että Etä­pal­ve­lu Hel­mi tul­laan lis­taa­maan Kelan kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen sisäl­tö – ja tek­no­lo­gia­kump­pa­nik­si.

Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­sen lii­kun­ta osuus alkoi pila­tek­sel­la

Täl­lä vii­kol­la oli myös kak­si val­men­nus­ta, ter­veyt­tä edis­tä­vä ruo­ka­va­lio ja pila­tes. Fysio­te­ra­peut­ti ja pila­te­soh­jaa­ja Mari Kerä­sen ohjaa­ma, rau­hal­li­nen mut­ta teho­kas pila­tes onnis­tui yllät­tä­vän hyvin etä­nä. Tosin eril­li­sen kame­ran ase­tuk­set eivät vie­lä onnis­tu­neet, joten asi­aa pitää sel­vit­tää. Eräs osal­lis­tu­ja totesi,ettei hait­taa, vaik­ka tulee suo­raan nave­tan­tuok­sui­se­na tun­nil­le.

 

Helmi Hyvinvointivalmennuksen kuulumisia 08/2019.

 

Kesä­kuus­sa koot­tiin ryh­mä ja työs­tet­tiin val­men­nuk­sen sisäl­tö­jä

Aloi­tim­me osal­lis­tu­jien rek­ry­toin­nin heti saa­tuam­me tie­tää valin­nas­ta. Idea­na oli, että han­kim­me osal­lis­tu­jia Kar­viais­ten kun­tayh­ty­män ja Maa- ja koti­ta­lous­nai­set ry:n kaut­ta. Näin saim­me sitou­tet­tua kun­nan mukaan pro­jek­tiin. Ison jär­jes­tön jäse­nis­tö taas oli hyvä, nopea ja edul­li­nen tapa hoi­taa rek­ry­toin­ti face­boo­kin kaut­ta. Saim­me nopeas­ti kokoon ryh­män halu­tun kokoi­sen ryh­män, yhdek­sän hen­ki­löä.

Suun­nit­te­lim­me myös alus­ta­van val­men­nus­oh­jel­man. Idea­na oli tar­jo­ta osal­lis­tu­jil­le val­men­nus­ta kaik­kien yhteis­työ­kump­pa­nei­den sekä Hel­men hyvin­voin­nin asian­tun­ti­jan avul­la. Pila­tes Cen­ter Num­me­la ohjaa etä­nä lii­kun­taa seit­se­män ker­taa. Tek­ni­se­nä yhteis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii Arc­tic Con­nect (=AC)

Elo­kuus­sa val­men­nus vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin

Elo­kuun alus­sa val­men­nus­oh­jel­ma oli aika­tau­lu­tet­tu. Kar­viais­ten kun­tayh­ty­mäs­sä oli vas­tuu­hen­ki­löi­tä lomal­la, ja heil­tä saim­me lopul­ta vain yhden osal­lis­tu­jan. Myös Kar­viai­sil­le aja­tel­tu dia­be­tes­hoi­ta­jan luen­to on vie­lä auki.

Työs­tim­me osal­lis­tu­jil­le taus­ta­ky­sy­mys­lo­mak­keen, jos­sa kar­toi­tet­tiin tyy­pin 2 dia­be­tek­sen ris­ki­te­ki­jöi­tä sekä taus­taa elin­ta­pa­muu­tok­seen ja toi­vei­siin liit­tyen. Kaik­ki osal­lis­tu­jat palaut­ti­vat aika­tau­lus­sa kyse­lyn. Osal­lis­tu­jil­ta tie­dus­tel­tiin myös sopi­via val­men­nusa­jan­koh­tia sekä kysyt­tiin kir­jal­li­ses­ti lupa valo­ku­vien ottoon ja jul­kai­suun Hel­men some­ka­na­vil­la.

Osal­lis­tu­jil­le toi­mi­tet­tiin tar­kat ohjeet TrueCon­nec­tor – sovel­luk­sen lataa­mi­ses­ta sekä yhteys­tie­dot tek­ni­ses­tä tues­ta. Haas­tei­ta aiheut­ti se, että val­men­nuk­set ovat ilta-aikaan, jol­loin AC:n tek­ni­nen tuki ei ole auki. Kehi­tys­koh­teek­si toteam­me, että jat­kos­sa osal­lis­tu­jien pitää asen­taa ohjel­ma päi­vä­ai­kaan tai iltaan pitää jär­jes­tää tuki, jot­ta ohjel­ma toi­mii kai­kil­la val­men­nuk­sen alkaes­sa. Tämä on tär­keä havain­to, kos­ka toi­sen val­men­nuk­sen aikaan edel­leen nel­jä hen­ki­löä ei onnis­tu­nut osal­lis­tu­maan etä­nä.

Tek­ni­set haas­teet selä­tet­tiin

Ensim­mäi­nen val­men­nus 12.8. osal­lis­tu­jia oli nel­jä ja val­men­ta­jia kak­si, Lau­ra ja Lee­na. Ker­roim­me ohjel­mas­ta, esit­te­lim­me hen­ki­lö­koh­tai­sen hyvin­voin­tioh­jel­man, johon pyy­det­tiin mää­rit­te­le­mään alku­ti­lan­ne, tavoit­teet ja toteu­tus. Suun­ni­tel­ma sisäl­tää viik­ko-ohjel­man, jos­sa osal­lis­tu­jat täyt­tä­vät pää­tee­moit­tain (ruo­kai­lu, lii­kun­ta, mie­len hyvin­voin­ti) hyvin­voin­ti­tuo­kiot, sisäl­lön, toteu­tu­mi­sen ja arvioin­nin. Tek­ni­siä haas­tei­ta oli mel­ko pal­jon, mm. ääni kier­si ja kuvayh­teys pät­ki. Opim­me täs­tä, että tes­taa­mi­ses­sa pitää olla iso jouk­ko osal­lis­tu­jia, nyt olim­me tes­tan­neet sovel­luk­sen kah­des­taan. Asioi­ta sel­vi­tet­tiin AC:n kans­sa heti samal­la vii­kol­la, ja ne saa­tiin rat­kot­tua. Yhteyk­siä tes­tat­tiin vie­lä ennen tois­ta val­men­nus­ta.

Toi­nen val­men­nus oli 21.8. tee­ma­na hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­ma ja moti­vaa­tio. Osal­lis­tu­jia oli kol­me, yksi 1. val­men­nuk­seen osal­lis­tu­nut ei onnis­tu­nut pää­se­mään lin­joil­le.

Kokeilujen ensimmäinen sparrauspäivä 14.8.2019

Osal­lis­tuim­me päi­vään, jos­sa kuu­lim­me mui­den kuu­lu­mi­set ja asian­tun­ti­ja-alus­tuk­set. Stop­Dia –tut­ki­muk­sen tule­vas­ta semi­naa­ris­ta infot­tiin, ja Lee­na osal­lis­tui THL:ssä semi­naa­riin 21.8. Tulok­set ovat roh­kai­se­via kokei­lum­me kan­nal­ta, kos­ka mer­kit­tä­viä muu­tok­sia laa­jas­sa Stop­Dia –tut­ki­muk­ses­sa saan­tiin ryh­mäs­sä, joka sai elin­ta­paoh­jaus­ta. Lisäk­si ko ryh­mä käyt­ti kän­nyk­kä­appli­kaa­tio, joka tuki muu­tok­ses­sa. Lee­na twiit­ta­si semi­naa­ris­ta ahke­ras­ti, pai­not­taen ryh­mien elin­ta­paoh­jauk­sen posi­tii­vi­sia tulok­sia.

Moni­puo­lis­ta vies­tin­tää niin somes­sa kuin perin­tei­ses­ti

Etä­pal­ve­lu Hel­men verk­ko­si­vuil­le luo­tiin Dump­paa dia­be­tes- osio, jos­sa ajan­koh­tai­set kuu­lu­mi­set, blo­gi ja yhteis­työ­kump­pa­nit. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Lau­ra Teit­ti­nen haas­toi itsen­sä mukaan elin­ta­pa­muu­tok­seen, ja blok­kaa aihees­ta

Hel­men Lin­ked In –sivuil­le on teh­ty pos­tauk­sia kokei­lun edis­ty­mi­ses­tä, ja Lee­na on jaka­nut ne hie­man eri näkö­kul­mal­la omas­sa pro­fii­lis­saan. Hel­men Face­book- sivuil­le ja Ins­taan on teh­ty usei­ta pos­tauk­sia aihees­ta. Pos­tauk­set on jaet­tu Lau­ran ja Lee­nan omil­la some­ti­leil­lä.

Leh­dis­tö­tie­do­te lähe­tet­tiin 8.8. laa­jal­le jou­kol­le jär­jes­tö­jä, ter­vey­den­huol­lon ja lii­kun­nan toi­mi­joi­ta sekä sano­ma­leh­tiä. Tie­do­te sai hyvän vas­taan­o­ton ja jutut kah­teen poti­las­jär­jes­tön jäsen­leh­teen on sovit­tu.