Kelassa esittelemässä etäkuntoutusratkaisuja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Etä­pal­ve­lut ovat todel­li­ses­sa nos­tees­sa. Tun­tuu, että kokei­lum­me idea, etä­ver­tais­ryh­mä kuu­ma peru­na juu­ri nyt! Kela tekee par­hail­laan kar­toi­tus­ta käy­tös­sä ole­vis­ta etä­kun­tou­tus­so­vel­luk­sis­ta ja sisäl­löis­tä, joi­ta voi­daan jat­kos­sa hyö­dyn­tää Kelan kun­tou­tuk­ses­sa. Vuon­na 2016 alka­neet pro­jek­tin tulok­set etä­kun­tou­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­des­ta ovat niin myön­tei­set, että Kelan kun­tou­tus panos­taa asi­aan.

Pää­sim­me ker­to­maan Etä­pal­ve­lu Hel­mes­tä ja käyn­nis­sä ole­vas­ta kokei­lus­tam­me. Otim­me puo­len tun­nin aika­na etäyh­tey­den Rova­nie­mel­le. TrueCon­nec­tor – sovel­lus toi­mi täy­del­li­ses­ti ja Kelan asian­tun­ti­jat oli­vat vai­kut­tu­nei­ta. Eri­tyi­ses­ti hei­tä vie­hät­ti Hel­men ydin­i­dea: vuo­ro­vai­ku­tus koko ryh­män välil­lä, joka mah­dol­lis­taa nopean ryh­mäy­ty­mi­sen ja ver­tais­tuen voi­maan­nut­ta­van vai­ku­tuk­sen. Uskom­me, että Etä­pal­ve­lu Hel­mi tul­laan lis­taa­maan Kelan kun­tou­tus­pal­ve­lu­jen sisäl­tö – ja tek­no­lo­gia­kump­pa­nik­si.

Hyvin­voin­ti­val­men­nuk­sen lii­kun­ta osuus alkoi pila­tek­sel­la

Täl­lä vii­kol­la oli myös kak­si val­men­nus­ta, ter­veyt­tä edis­tä­vä ruo­ka­va­lio ja pila­tes. Fysio­te­ra­peut­ti ja pila­te­soh­jaa­ja Mari Kerä­sen ohjaa­ma, rau­hal­li­nen mut­ta teho­kas pila­tes onnis­tui yllät­tä­vän hyvin etä­nä. Tosin eril­li­sen kame­ran ase­tuk­set eivät vie­lä onnis­tu­neet, joten asi­aa pitää sel­vit­tää. Eräs osal­lis­tu­ja tote­si, ettei hait­taa, vaik­ka tulee suo­raan nave­tan­tuok­sui­se­na tun­nil­le.

Soita 040 960 5266