Kokeilujen ensimmäinen sparrauspäivä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Osal­lis­tuim­me päi­vään, jos­sa kuu­lim­me mui­den kuu­lu­mi­set ja asian­tun­ti­ja-alus­tuk­set. Stop­Dia –tut­ki­muk­sen tule­vas­ta semi­naa­ris­ta infot­tiin, ja Lee­na osal­lis­tui THL:ssä semi­naa­riin 21.8. Tulok­set ovat roh­kai­se­via kokei­lum­me kan­nal­ta, kos­ka mer­kit­tä­viä muu­tok­sia laa­jas­sa Stop­Dia –tut­ki­muk­ses­sa saan­tiin ryh­mäs­sä, joka sai elin­ta­paoh­jaus­ta. Lisäk­si ko ryh­mä käyt­ti kän­nyk­kä­appli­kaa­tio, joka tuki muu­tok­ses­sa. Lee­na twiit­ta­si semi­naa­ris­ta ahke­ras­ti, pai­not­taen ryh­mien elin­ta­paoh­jauk­sen posi­tii­vi­sia tulok­sia.

Moni­puo­lis­ta vies­tin­tää niin somes­sa kuin perin­tei­ses­ti

Etä­pal­ve­lu Hel­men verk­ko­si­vuil­le luo­tiin Dump­paa dia­be­tes- osio, jos­sa ajan­koh­tai­set kuu­lu­mi­set, blo­gi ja yhteis­työ­kump­pa­nit. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Lau­ra Teit­ti­nen haas­toi itsen­sä mukaan elin­ta­pa­muu­tok­seen, ja blok­kaa aihees­ta

Hel­men Lin­ked In -sivuil­le on teh­ty pos­tauk­sia kokei­lun edis­ty­mi­ses­tä, ja Lee­na on jaka­nut ne hie­man eri näkö­kul­mal­la omas­sa pro­fii­lis­saan. Hel­men Face­book-sivuil­le ja Ins­taan on teh­ty usei­ta pos­tauk­sia aihees­ta. Pos­tauk­set on jaet­tu Lau­ran ja Lee­nan omil­la some­ti­leil­lä.

Leh­dis­tö­tie­do­te lähe­tet­tiin 8.8. laa­jal­le jou­kol­le jär­jes­tö­jä, ter­vey­den­huol­lon ja lii­kun­nan toi­mi­joi­ta sekä sano­ma­leh­tiä. Tie­do­te sai hyvän vas­taan­o­ton ja jutut kah­teen poti­las­jär­jes­tön jäsen­leh­teen on sovit­tu.

Soita 040 960 5266