Sote-palveluissa muhii iso ongelma – nyt on viimeinen hetki tarttua etähoivaan!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Aiem­mas­sa Hel­men blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa­ni toin esiin juu­ri etä­pal­ve­lui­den tar­peel­li­suu­den osa­na jär­ke­vää sote-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä, joka on näh­tä­väs­ti erit­täin ajan­koh­tai­nen asia juu­ri nyt! Olen seu­ran­nut eri­tyi­ses­ti Luo­teis-Uusi­maa leh­teä, Hesa­ria sekä omaa hoi­ta­jis­ta ja lää­kä­reis­tä koos­tu­vaa tut­ta­va­pii­riä­ni, jois­sa esil­le ovat tul­leet val­ta­va työ­mää­rä, kii­re ja sii­tä joh­tu­va yli­kuor­mit­tu­nei­suus. Eräs­kin ystä­vä­ni vaih­toi kou­lu­lää­kä­rik­si, kun ei kes­tä­nyt ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri­nä huo­nos­ti orga­ni­soi­tua ja val­ta­vaa työ­mää­rää, ja sitä ettei työ­tä voi­nut teh­dä hyvin – saa­ti sovit­taa ruuh­ka­vuo­siin!

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­rei­den ja koti­hoi­don työn­te­ki­jöi­tä yhdis­tää juu­ri jat­ku­va kii­re, kas­va­vat asia­kas­mää­rät ja ole­mat­to­mat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det omaan työ­hön. Lisäk­si tk lää­kä­reil­lä 15-20 min. vas­taan­ot­toa­jat ovat lii­an lyhyi­tä, kou­lu­lää­kä­rik­si vaih­ta­nut ystä­vä­ni ker­too.

Mitä sit­ten voi­tai­siin teh­dä toi­sin?

Hyviä rat­kai­su­ja tar­jot­tu jäl­leen tämän päi­vän Hesa­ris­sa ole­vas­sa jutus­sa, jon­ka on kir­joit­ta­nut itse­kin lää­kä­ri­nä toi­mi­va Miner­va Krohn.

”Koke­muk­sen mukaan suu­ri osa taval­li­sis­ta yhtey­de­no­tois­ta ter­veys­kes­kuk­seen voi­daan hoi­taa täl­lä taval­la joko puhe­li­mit­se tai säh­köi­ses­ti. Kun jonot on puret­tu, voi­daan fyy­sis­tä vas­taan­ot­toa tar­vit­se­val­le poti­laal­le jär­jes­tää aika sama­na päi­vä­nä.”

Juu­ri säh­köi­nen yhtey­den­pi­to: puhe­lin, säh­kö­pos­ti, video­ku­va­pu­he­lu tai kuva­pu­he­lu (senio­rit) sekä siten työn uudel­leen orga­ni­soin­ti hyö­dyt­täi­si niin lää­kä­rei­tä, hoi­ta­jia kuin asiak­kai­ta­kin. Ne kun­nat tai kau­pun­git, jois­sa jo etä­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­ne­tään ovat mal­lie­si­merk­kei­nä muil­le. Näki­sin, että Poh­jois-Suo­mi voi­si toi­mia täs­sä vetu­ri­na, sil­lä säh­köi­set sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut (Vir­tu) ovat siel­lä osa­na toi­mi­vaa hoi­va­ko­ko­nai­suut­ta.

Toi­vom­me, että kun­nat ja kau­pun­git, jois­sa etä­hoi­vaa ei vie­lä ole, otta­vat mah­dol­li­sim­man pian käyt­töön­sä nämä tar­jol­la ole­vat mah­dol­li­suu­det. Yli­kuor­mit­tu­neet hoi­ta­jat, lää­kä­rit sekä hoi­van koh­tee­na ole­vat ihmi­set eivät muu­ten voi hyvin.

 

Yt, Hel­men tii­mi

Lau­ra Teit­ti­nen, TtM

Lee­na Nie­mi­nen, ETM

Soita 040 960 5266