Yhteenvetoa Helmen ensimmäisestä vuodesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Aloi­tin vuo­den 2019 vii­mei­sen blo­gi­pos­tauk­sen ideoin­nin mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­ty­jen Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian mes­su­jen annis­ta, sil­lä se oli Hel­mel­le pon­nah­dus­lau­ta uusien yhteis­työ­ta­ho­jen ja ver­kos­to­jen saa­mi­seen näin ensim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuon­na. Mut­ta aloi­te­taan kui­ten­kin ensin sii­tä mik­si Hel­mi on ole­mas­sa!

Minul­le tuli 2018 syk­syl­lä, vie­lä­pä val­ta­kun­nal­li­se­na Senior Surf -päi­vä­nä, vah­va tun­ne sii­tä, että läh­den kehit­tä­mään senio­reil­le iloa ja hyvin­voin­tia lisää­viä etä­pal­ve­lui­ta kotiin. Kau­nia­lan Pal­ve­lu-TV toi­min­ta oli saa­nut minut nimit­täin vakuut­tu­neek­si sii­tä, että täl­le pal­ve­lul­le oli­si var­mas­ti kysyn­tää ja se tuki­si aidos­ti senio­rin toi­min­ta­ky­kyä moni­puo­li­ses­ti. Olin tuol­loin kol­men erit­täin pie­nen lap­sen äiti, mut­ta koin vah­vas­ti että haluan sat­sa­ta tähän ja teh­dä samal­la myös yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vää työ­tä senio­rei­den hyvin­voin­nin eteen. Hel­mi perus­tet­tiin tam­mi­kuus­sa 2019 ja täs­tä käyn­nis­tyi pal­ve­lun suun­nit­te­lu­vai­he.

Myö­hem­min kevääl­lä käyn­nis­tyi ensim­mäi­nen pilot­ti: Hel­mi­Jump­pa & Hel­mi­Po­ri­nat -pilot­ti toteu­tet­tiin huh­ti-kesä­kuun aika­na yht. 6:lle koto­na asu­val­le senio­ril­le Vih­din ja Loh­jan alu­eel­la. Haas­tat­te­lui­den perus­teel­la saa­dut palaut­teet koros­ti­vat kotiin vie­tä­vien virik­keel­lis­ten ja akti­voi­vien pal­ve­lui­den tär­keyt­tä. Tämä on lin­jas­sa myös mui­den vas­taa­vien mm. kehit­tä­mis­hank­kei­den  kans­sa, jois­sa senio­rit ovat koke­neet etä­ryh­mät mer­ki­tyk­sel­li­si­nä ja omaa arkea rikas­tut­ta­va­na.

Kesä­lo­mien jäl­keen alkoi 3kk kes­tä­vä Dump­paa Dia­be­tes -kokei­lum­me, jos­sa saim­me tes­ta­ta etä­ver­tais­ryh­män- ja tuen mal­lia työi­käi­sil­lä hen­ki­löil­lä Kokei­lun Pai­kas­sa. Kokei­lus­sa pyrit­tiin tuke­maan osal­lis­tu­jia pysy­viin elin­ta­pa­muu­tok­siin etä­val­men­nuk­sel­la ja etä­ver­tais­tuel­la. 12 vii­kon kokei­lun jäl­keen onnis­tuim­me eri­tyi­ses­ti täs­sä: 80 % aktii­vi­ses­ti val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neis­ta oli lisän­nyt 1-2 sään­nöl­lis­tä lii­kun­ta­ker­taa viik­koon­sa. Kokei­lun ohes­sa tar­jou­tui mah­dol­li­suus myös Sit­ran Vai­kut­ta­vuu­den Bootcamp - työ­pa­joi­hin, jos­sa oli kat­ta­vas­ti tie­toa vai­kut­ta­vuus­läh­töi­ses­tä lii­ke­toi­min­nas­ta. Dump­paa Dia­be­tes etä­ver­tais­mal­lia on myös hyö­dyn­net­ty omais­hoi­ta­jien pal­ve­lui­den suun­nit­te­lus­sa.

Lop­pu­vuo­si onkin sit­ten men­nyt entis­tä kiih­ty­väl­lä tah­dil­la, sil­lä Poris­sa ja Rau­mal­la jär­jes­tet­ty­jen Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian mes­su­jen ansios­ta Hel­mi­pal­ve­lui­ta tul­laan kehit­tä­mään sekä oppi­lai­to­syh­teis­työs­sä että omais­hoi­don puo­lel­la. Kevääl­lä 2020 on lisäk­si alka­mas­sa Hii­den Omais­hoi­ta­jien kans­sa pilot­ti sekä kak­si Hel­mi­Pis­tet­tä myös Hii­den alu­eel­la. Toi­sen Hel­mi­Pis­teen yhtey­des­sä teh­dään gero­no­mi-opis­ke­li­jan opin­näy­te­työ pal­ve­lu­ta­lol­le (“hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan sitou­tu­mi­nen etä­tek­no­lo­gi­aan”). Opin­näy­te­työn teki­jä jakaa kans­sa­ni into­hi­mon kehit­tää van­hus­pal­ve­lui­ta parem­mak­si, jos­ta olen erit­täin iloi­nen! Ko. opin­näy­te­työ tulee myös hyö­dyt­tä­mään asia­kas­or­ga­ni­saa­tioi­den tar­pei­den syvem­pää ymmär­tä­mis­tä, mikä aut­taa Hel­meä pal­ve­lui­den edel­leen kehit­tä­mi­ses­sä ja laa­dun var­mis­ta­mi­ses­sa.

Näis­sä INNOSTUNEISSA mer­keis­sä jat­ke­taan kehit­tä­mis­tä heti alku­vuon­na 2020!

Hyvää Jou­lua juu­ri Sinul­le! *< : )

T: Lau­ra & Etä­pal­ve­lu Hel­men tii­mi

Soita 040 960 5266